Lainsäädäntö
2
/2018

Tuula Vaskelainen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Kelpoisuusasetusta päivitettiin

Ammatillisten oppilaitosten opettajien kelpoisuuksia muutettiin vuoden alussa. Kelpoisuusasetusta päivitettiin vastaamaan uusia ammatillista koulutusta koskevia säädöksiä.

Maalia ja tela

Opettajien ja rehtorien kelpoisuudesta säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Kelpoisuusasetusta on päivitetty tämän vuoden alusta alkaen siten, että se vastaa 1. tammikuuta voimaan tullutta ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta ammatillisesta koulutuksesta.

Asetukseen on tehty sekä käsitteellisiä että teknisiä muutoksia. Sitä on myös muokattu rakenteeltaan helpommin ymmärrettäväksi.

Rehtorilta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa

Rehtorin kelpoisuusvaatimuksia koskevaa pykälää on muutettu siten, että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten johtajan kelpoisuutta koskeva pykälä on kumottu. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten vastaavalta rehtorilta tai johtajilta vaadittiin aikaisemmin soveltuva korkeakoulututkinto, mutta nyt rehtorilta edellytetään aina ylempää korkeakoulututkintoa.

Kelpoisuusasetuksen muutos perustuu siihen, että lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta ovat kumoutuneet ja rehtorin kelpoisuudesta säännellään yhdellä säännöksellä.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 118 § 1 momentin mukaiselle toiminnasta vastaavalle rehtorille tai muulle toiminnasta vastaavalle johtajalle on asetuksessa säädetty ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuusehdot.

Siirtymäsäännöksen nojalla henkilö, joka kelpoisuusasetuksen voimaan tullessa 1.1.2018 on täyttänyt ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen rehtorin kelpoisuusvaatimukset ja on ollut palvelussuhteessa lain voimassaoloaikana, on kelpoinen toimimaan edelleen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisena rehtorina. Kelpoisuus säilyy pysyvästi.  

Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Ammatilliseen koulutukseen sisältyvät ammatilliset opinnot on korvattu kelpoisuusasetuksessa käsitteellä ”ammatilliset tutkinnon osat”. Näin pykälän otsikko vastaa termistöä, jota on käytetty laissa ammatillisesta koulutuksesta.

Kelpoisuusasetuksen 13 § on muutettu helpommin ymmärrettäväksi. Kelpoisuusvaatimuksiin ei ole tullut asetuksessa muutoksia. Pykälän 13 a kohdassa säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuudesta sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Pykälän kohdalla on lueteltu niiden tutkintojen nimet, joihin asetus tuo kelpoisuuden.

Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Kelpoisuusasetuksen 14 §:n otsikkoa on muutettu siten, että käsite "yhteiset opinnot" on korvattu käsitteellä "yhteiset tutkinnon osat". Pykälää on muutettu vastaamaan tutkintorakenteeseen ammatillisesta koulutuksesta annetulla lailla ja ammatillisesta koulutuksesta annetulla asetuksella tehtyjä muutoksia.

Tutkintorakenteeseen tehdyt muutokset edellyttävät myös kelpoisuusvaatimusten tarkistusta. Edellä mainitun mukaisesti yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen kuuluvan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alueen terveystiedon opettajan kelpoisuusvaatimus on muutettu ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

Siirtymäsäännöksen mukaan henkilö, joka on ollut kelpoinen antamaan terveystiedon opetusta asetuksen voimaan tullessa, on kelpoinen antamaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alueen opetusta myös jatkossa. Kelpoisuus säilyy pysyvästi.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-alueeseen sisältyvän liikunnan opettajan kelpoisuusvaatimus säilyy ylempänä korkeakoulututkintona.

Lait ja asetukset Finlex.fi:ssä

22.3.2018

Yhteystiedot