Sopimukset
2
/2018

Uusien sopimusten kustannusvaikutukset

Palkkakustannukset nousevat 3,5 prosenttia. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta.

Oranssi lankakerä

Sopimuskauden 1.2.2018–31.3.2020 aikana palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.5.2018 ja 1.4.2019. Yleiskorotuksen muoto ja määrä vaihtelevat sopimusaloittain jonkin verran. Lisäksi sopimuskaudella toteutetaan paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.1.2019 alkaen. Myös sen suuruus vaihtelee sopimusaloittain.

Vuonna 2018 sopimuskorotukset ovat keskimäärin yhteensä 1,3 prosenttia ja vuonna 2019 keskimäärin 2,16 prosenttia eli yhteensä 3,46 prosenttia. Sopimuskauden lopussa palkkakustannukset ovat 3,5 prosenttia korkeammat kuin sopimuskauden alussa. Tämä noudattaa ns. yleistä linjaa, kun otetaan huomioon kunta-alan sopimuskauden pituus, joka on 26 kuukautta. Palkankorotusten taso on jokaisella kunta-alan sopimusalalla yhtä suuri.

Tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä maksetaan jokaisella sopimusalalla paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä niille, joilla täyttyvät sopimuksessa mainitut ehdot. Kertaerän suuruus on kaikki sopimusalat huomioiden keskimäärin noin 260 euroa.

Kunta-alan työvoimakustannukset nousevat vuonna 2018 arviolta noin 174 miljoonaa euroa. Todellista kustannusvaikutusta kuvaava vuosikeskiarvon muutos vuonna 2018 on keskimäärin 0,86 prosenttia.

Vuonna 2019 työvoimakustannukset nousevat noin 615 miljoonaa euroa. Vuosikeskiarvomuutos on keskimäärin 2,36 prosenttia. Lisäksi tulee tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, jonka arvioidaan olevan keskimäärin 0,67 prosenttia.

Sopimuskauden sopimuskorotukset


Vuonna 2019 maksetaan paikallinen järjestelyerä

Kaikilla sopimusalalla on käytettävissä 1.1.2019 lukien paikallinen järjestelyerä. Sen suuruus vaihtelee sopimusaloittain. KVTES:ssa ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksessa järjestelyerä on 1,2 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, opetusalan virkaehtosopimuksessa  ja teknisten sopimuksessa 0,9 prosenttia ja lääkärisopimuksessa 0,7 prosenttia palkkasummasta.

Ohjeita paikallisen järjestelyerän käyttöön annetaan KT:n yleiskirjeissä ja KT:n verkkosivuilla, jonne päivitetään sopimusalakohtaiset ohjeet paikallisen järjestelyerän laskentaan.


Palkoista ja työvoimakustannuksista tehdään tilastollinen selvitys

Sopimuskaudella tehdään tilastollinen selvitys kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten (ml. eläkemaksut) sekä muiden palvelusuhteen ehtojen tasosta ja muutoksesta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin.

Vastaavia selvityksiä on tehty kunta-alalla 2000-luvun alkupuolella nimellä KUNPAS. Tuleva selvitys poikkeaa aiemmista, sillä siinä otetaan huomioon palkan ja muiden palvelussuhteen ehtojen lisäksi muut työnantajalle tulevat työvoimakustannukset. Näin saataneen selville eri sektoreiden työnantajien todellinen kilpailukyky.

Seurantaryhmänä toimii kunta-alan tilastoryhmä, joka koostuu sopijaosapuolten tilastoista vastaavista tutkijoista ja ekonomisteista. Ryhmä tekee projektisuunnitelman ja kokoaa loppuraportin.

Osana selvitystä palkoista tehtäneen tilastomenetelmiin perustuva tutkimus, jossa vakioidaan työntekijöiden palkkaukseen vaikuttavat eri osatekijät mahdollisimman kattavasti.

Palkka- ja työvoimakustannusselvitys pyritään tekemään 31.8.2019 mennessä. Selvityksen perusteella osapuolet tekevät johtopäätökset ottaen huomioon kuntatalouden näkymät sekä muut kuntatyönantajiin vaikuttavat olosuhteet.

22.3.2018