KT-kulma
6
/2017

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Kunta-alan neuvottelut loppusuoralla

Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat täydessä käynnissä. Suomen suurimman sopimusalan, kunta-alan, neuvottelut huipentuvat näillä näkymin tammikuun loppuun. Silloin päättyy kuntien ja eräiden muiden alojen, yhteensä lähes miljoonaa palkansaajaa koskevien työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Suomen talous on kääntynyt kasvuun ja työllisyys paranee. Viime vuosina tehdyt maltilliset työmarkkinaratkaisut ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset alkavat näkyä Suomen kilpailukyvyn parantumisena ja työttömyyden laskuna.

Talouden kääntyminen kasvuun tuo yleensä lisäpaineita neuvotteluihin palkankorotusvaatimuksina. On kuitenkin muistettava, että julkinen talous on edelleen alijäämäinen. Verotulokertymät seuraavat viiveellä yleistä talouden kehitystä. Kuntien ja kuntayhtymien väliset erot talouden tilassa ovat suuria. Lisäksi kunta-alalla on suuria, niin sanotusta korjausvelasta johtuvia investointitarpeita.

Tulevissa kuntasopimuksissa vähintään kahden vuoden pituinen sopimuskausi on perusteltua, kun ottaa huomioon myös sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon vuoden 2020 alusta lukien. Paikalliset erityisolosuhteet palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja kannustava palkkaus kyetään parhaiten toteuttamaan paikallisten erien kautta. Ansiokehitys kunta-alalla on ollut samaa tasoa kuin yleisillä työmarkkinoilla, kun huomioidaan myös henkilöstörakenteessa tapahtuneet muutokset.

Lomarahojen määräaikaisella 30 prosentin vähentämisellä rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alentaminen. Vastaava säästö otetaan kunnilta pois valtionosuuksia vähentämällä. Palkansaajajärjestöt ovat kilpailukykysopimuksessa hyväksyneet lomarahojen määräaikaisen supistamisen.

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon siirtyessä kunta-alan neuvotteluosapuolet päättivät keskeyttää neuvottelut sopimusjärjestelmän uudistamisesta ja jatkaa varsinaisen neuvottelukierroksen jälkeen. Siksi vaatimus koulutettujen hoitajien omasta sopimuksesta ei ole ajankohtainen eikä muutoinkaan perusteltu kunta-alan nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

On tärkeää uudistaa ja joustavoittaa myös työaika- ja muita sopimusmääräyksiä siihen suuntaan, että ne mahdollistavat laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisen sekä julkisen sektorin kilpailukykyisyyden.

14.12.2017

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT