KT-kulma
6
/2017

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Jarmo Teinilä

Kommunsektorns förhandlingar på slutrakan

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för kommunsektorn pågår för fullt. Som det ser ut nu kommer förhandlingarna för kommunsektorn, som är Finlands största avtalsområde, att kulminera i slutet av januari. Då löper kollektivavtalen ut för sammanlagt nästan en miljon anställda inom kommunsektorn och en del andra områden.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Finlands ekonomi har svängt uppåt och sysselsättningen förbättras. De senaste årens återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser och konkurrenskraftsavtalets inverkan börjar synas i form av bättre konkurrenskraft för Finland och minskad arbetslöshet.

Ekonomiskt uppsving skapar i allmänhet tryck på höjda löner vid förhandlingarna. Man bör dock komma ihåg att de offentliga finanserna fortfarande uppvisar underskott. Skatteinkomsterna påverkar den allmänna ekonomiska utvecklingen med fördröjning. Skillnaderna mellan kommunernas och samkommunernas ekonomi är stora. Kommunsektorn har dessutom stora investeringsbehov som beror på eftersatt underhåll.

I de kommande kommunala avtalen är det motiverat med en avtalsperiod på minst två år när man beaktar att vård- och landskapsreformen träder i kraft i början av 2020. När det gäller att beakta lokala särförhållanden vid tillämpningen av lönesystemet och en sporrande lönesättning fungerar lokala potter bäst. Inkomstutvecklingen inom kommunsektorn har legat på samma nivå som inkomstutvecklingen på den allmänna arbetsmarknaden när man också beaktar förändringarna i personalstrukturen.

Genom den tillfälliga minskningen på 30 procent i semesterpenningen finansieras sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare. Motsvarande besparing tas från kommunerna genom minskade statsandelar. Löntagarorganisationerna har i konkurrenskraftsavtalet godkänt en tillfällig minskning av semesterpenningen.

När vård- och landskapsreformen sköts framåt, beslutade kommunsektorns förhandlingsparter avbryta förhandlingarna om att förnya avtalssystemet och ta upp dem igen efter den egentliga förhandlingsomgången. Därför är kravet på ett eget avtal för utbildade skötare inte aktuellt och inte heller i övrigt motiverat inom kommunsektorns nuvarande avtalssystem.

Det är också viktigt att förnya arbetstidsbestämmelserna och andra bestämmelser och göra dem flexiblare så att de tillåter produktion av högklassiga och kostnadseffektiva tjänster samt en konkurrenskraftig offentlig sektor.

14.12.2017

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT