Oikeustapaukset
4
/2012

Teija Metsäranta, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill/KT

Viranhakuilmoituksessa on ilmoitettava opetettava aineet

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan virkaa hakevien tulee saada virkahakuilmoituksesta tieto siitä, millaista kelpoisuutta haettavaan virkaan vaaditaan.

Korkein hallinto-oikeus antoi 2. heinäkuuta päätöksen, jossa se totesi opetettavien aineiden osalta yksilöimättömän hakuilmoituksen olevan opettajien kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen vastainen.

Päätös annettiin tapauksessa, jossa kunta oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan lehtorin viran nimikkeeksi muutettiin matemaattisten aineiden lehtorin virka. Haettavaksi virka julistettiin niin, että kelpoisuutta vaadittiin kahteen opetettavista aineista, joiksi mainittiin matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka.

Virkaan valittiin henkilö, jolla oli kelpoisuus matematiikkaan ja fysiikkaan. Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että virkaan valittu henkilö ei ollut virkaan kelpoinen siltä osin, kun hakuilmoituksessa mainittiin myös kemia ja tietotekniikka.

Päätöksen perustelujen mukaan viran hakijoiden tulee viranhakuilmoituksesta saada tietää, millaista kelpoisuutta haettavaan virkaan vaaditaan. Avoimeksi jätetty viranhakuilmoitus antaisi virkavalinnasta päättävälle toimielimelle harkintaa sen määrittämiseen, mikä opetettavien aineiden aineyhdistelmä virkaan sisältyy ja tosiasiallisesti kelpoisuusvaatimukset määriteltäisiin vasta jälkikäteen. Menettelytapana tämä on lainvastaista.

Ratkaisussa korkein hallinto-oikeuden täsmensi opettajien viranhakuilmoitusten sisällöllisiä vaatimuksia siltä osin, että vaadittavat opetettavat aineet tulee ilmoittaa yksiselitteisesti. Sen sijaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei sisälly rajausta sen suhteen, että varsinaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi voidaan viranhakuilmoituksessa edelleen ilmoittaa erilaisia eduksi lukea -tekijöitä, jotka otetaan huomioon hakijoiden ansioita vertailtaessa. Tämähän on vakiintunut menettelytapa virkoja täytettäessä.

Opettajaviroissa vaadittava kelpoisuus tulee hakuilmoituksessa ilmoittaa yksiselitteisesti opetettavien aineiden osalta (esimerkiksi oppiaineet matematiikka ja fysiikka), mutta hakijan eduksi voidaan lukea muitakin ansioita, joihin voi kuulua myös opettajan tätä laajempi kelpoisuus, esimerkiksi kelpoisuus johonkin muuhun aineeseen vaadittujen lisäksi.

12.9.2012

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT