Case kommunen
1
/2024

Text: Anne Ignatius Bild: Saara Karttunen

”Gott ledarskap sprider sig på arbetsplatsen”

En ansvarsfull chef lyssnar på sina anställda och fattar beslut efter att ha övervägt konsekvenserna noga. Det här är särskilt viktigt i krissituationer, anser Jyväskylä stads personaldirektör Arja Aroheinä.

Arja Aroheinä.

En hurdan chef är jag? Hur ger jag respons så att jag får de anställda att göra sitt bästa? Och hur ingriper jag i missförhållanden, till exempel om en anställd underpresterar?

I Jyväskylä stad har man funderat på ansvarsfullt ledarskap. Nu börjar ett utbildningsprogram för chefer, vars tyngdpunkt ligger på ledarskapsutveckling.

Motsvarande utbildningar har ordnats tidigare i Jyväskylä och även i andra kommuner. Det som är nytt, åtminstone i Jyväskylä, är att växelverkan och chefens egen roll betonas i utbildningen.

Nytt är också att deltagandet inte längre är frivilligt. Såväl nya chefer som de som arbetat länge som chefer åläggs att delta i utbildningen.

Arja Aroheinä, personaldirektör i Jyväskylä stad, och hennes team har hört chefernas och personalrepresentanternas önskemål om vad som skulle kunna ingå i utbildningen.

– I pilotförsöken har det kommit fram att de har funderat på vad som ska behandlas och att de vill utvecklas och dela sina erfarenheter, berättar Aroheinä. 

 

Lyssna på medarbetarna

Arja Aroheinä funderar på ansvarsfullt ledarskap också i egenskap av ordförande för kommunsektorns utvecklingssektion. Hon anser att ansvarsfullt ledarskap är ett omfattande begrepp som vi har mycket att lära och förstå om.

– Jag är ödmjuk. Jag är medveten om att vi ännu har mycket att förbättra.
Aroheinä anser att en ansvarsfull ledare och chef är varm, beslutsam, ärlig, öppen och rättvis. Hen förstår mångfald och kan leda människor med olika bakgrund.

En ansvarsfull ledare fastnar inte på missförhållanden, utan söker lösningar och ser framåt. Hen frågar hur medarbetarna har det och lyssnar även på vad de svarar.

– Chefernas vardag är utmanande. De behöver stöd i arbetet och dialogen, och tid ska reserveras för en högklassig dialog.

Aroheinä betonar även att det är viktigt att cheferna får redskap för att exempelvis ingripa i svåra saker, sätta ord på saker och för att kunna skapa ett psykologiskt tryggt utrymme av sin arbetsplats.
Ansvarsfullt ledarskap är inte enkelt. Det finns mycket att göra, och skyldigheter åläggs från många olika håll.

 

Sätt dig i andras ställning

I kommunerna bör det vara självklart med ansvarsfullt ledarskap med hänsyn till att det föreskrivs i kommunallagen att kommunerna exempelvis ska främja sina invånares välbefinnande och ordna tjänster på ett hållbart sätt.
Lagstiftningen både förpliktar och styr ledarnas arbete, men enligt Arja Aroheinä hjälper det inte och räcker inte alltid till i vardagen.

Till exempel när en likabehandlings- och jämställdhetsplan utarbetas bör beredarna fundera hur det skulle kännas för en själv att vara i en marginaliserad ställning samt försöka förstå hur maktstrukturen kan upplevas sedd ur en marginaliserad synvinkel.

– Gott ledarskap sprider sig på arbetsplatsen. Då personalen mår bra kan den även göra sitt arbete på ett högklassigt sätt.

Aroheinä betonar att konsekvenserna av besluten ska beaktas vid ansvarsfullt ledarskap och i beslutsfattandet, och det bör avvägas vilka följder de får. Välbefinnande är redan ett värde i sig.

 

Nedskärningar i budgeten tvingade till uppsägningar

År 2023 var tufft för de anställda hos Jyväskylä stad. I augusti inleddes samarbetsförhandlingar som upphörde i oktober.

Resultatet var sällsynt inom kommunsektorn: anställda har sagts upp. I slutet av januari 2024 var ett fåtal uppsagda. Det är möjligt att ytterligare några blir tvungna att lämna sina jobb.

Arja Aroheinä berättar att alternativa uppgifter erbjöds dem som hotades av uppsägning. De flesta tog emot det som erbjöds, men inte alla.

Mest belastande är situationen förstås för de anställda, men den är inte lätt för cheferna heller. Processen har varit lång, och en del av lösningarna är otrevliga.

Anställda inom HR har stött cheferna då de har varit tvungna att fatta svåra beslut.
– Vi träffar människor ansikte mot ansikte så mycket vi kan. Svåra saker kan inte diskuteras till exempel enbart per e-post.

De närmaste åren kommer inte heller att vara sorglösa.

Stadsfullmäktige beslutade om anpassningsåtgärder på nästan 41 miljoner euro. I ekonomiplanen har vi förberett oss för ytterligare anpassningsåtgärder, exempelvis nedskärningar i tjänster.

 

Den stora skarans bästa går före individens

Ansvarsfullt ledarskap betyder förstås inte att ledarens handlingar alltid är trevliga.

Arja Aroheinä minns en stund i sin arbetshistoria då hon förstod vad som hjälper henne att vara beslutsam.
Aroheinä hade hand om ett svårt ärende som gällde en enskild anställd. Efter att hon övervägt situationen förstod hon att då man ser på situationen inte enbart ur den enskilda anställdas synvinkel utan med avseende på alla som ingår i arbetsgemenskapen och klienterna är beslutet solklart.

– Det var en aha-upplevelse för mig, då jag förstod hur många personers liv som ärendet påverkar. Den stora skarans bästa går före individens bästa.

Men detta är inte heller svartvitt. Om man alltid endast tänker ur majoritetens perspektiv kan det gå åt skogen. Majoritetens perspektiv är inte alltid det mest ansvarsfulla.

 

Bekymrade anställda blev hörda

Ett exempel på ansvarsfullt ledarskap är hur staden reagerade på en fråga som hade bekymrat skolgångshandledarna.
Handledarna hade varit tvungna att överväga hur de ska ingripa i en våldsam elevs beteende inom lagens gränser. Situationen var så pass svår att praxis inte var klar för handledaren och hens kollegor.

Cheferna tog saken på allvar och utarbetade anvisningar som handledarna kan utnyttja i fortsättningen efter behov. Anvisningarna utarbetades av en jurist, men också av handledarna, cheferna inom bildningssektorn och anställda inom HR.

– Vi hoppas att vi även kan påverka lagstiftningen så att den bättre beaktar förändringarna i skolvärlden, säger Aroheinä.

Sådant som uppmuntrar till och påverkar ansvarsfullhet kan alltså och bör också skrivas ner, till och med i form av anvisningar. Men först de gemensamma handlingarna visar hur de genomförs i praktiken. ■

23.2.2024