Case kommunen
5
/2020

Text: Taru Berndtson
Bild: Eeva Anundi

Vanda deltar i kommunförsök med sysselsättning

Vanda ansökte om att bli en försökskommun för sysselsättning för att kunna skräddarsy sysselsättningstjänsterna för sina kommuninvånares särskilda behov, säger Susanna Taipale-Vuorinen, direktör för sysselsättningsservicen.

Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale- Vuorinen ja hankepäällikkö Eija Väätäinen.

Kommunförsöken med sysselsättning startar nästa år i sammanlagt 125 kommuner.  Med försöken som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering vill man förstärka det regionala sysselsättningsfrämjande samarbetet. Kommunerna har uppmuntrats att bilda försöksområden tillsammans med en eller flera andra kommuner.

Vanda ansökte om att bli försökskommun tillsammans med Kervo.  Vanda ville bli försökskommun för sysselsättning bland annat eftersom det är enklare att skräddarsy sysselsättningstjänsterna att bättre motsvara kommuninvånarnas särskilda behov om man anordnar dem själv. En god sysselsättningssituation avspeglar sig även på regionens ekonomi.

– Specifikt för Vanda är att här finns måna unga och invandrare som arbetar inom servicebranscherna. Coronaepidemin har drabbat arbetet inom denna grupp mycket hårt.  Arbetslösheten bland unga under 25 år har till och med fördubblats i Vanda när man jämför situationen i juli i år med situationen för ett år sedan, berättar Susanna Taipale-Vuorinen, direktör för sysselsättningsservicen.

En stark roll åt kommunerna

Kommunförsök med sysselsättning har genomförts också tidigare, åren 2012–2015 och åren 2017–2018. Dessa försök omfattade närmast dem som varit arbetslösa över 500 dagar samt arbetslösa som förutom arbetskraftsservice även behövde tjänster som hör till kommunernas anordnaransvar.

I kommunförsöken 2021–2023 som nu startar är målgrupperna mycket bredare. Försöket omfattar alla sådana arbetslösa som inte får inkomstrelaterad dagpenning, alla som är under 30 år samt arbetslösa med främmande språk och som är födda utomlands.

Kommunerna som deltog i försöket 2017–2018 tog över ansvaret för servicen för cirka 40 000 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa som det aktuella försöket omfattar är 100 000 enbart inom huvudstadsregionen, inom Vanda och Kervo område omfattar försöket 22 000 arbetslösa.

Projektchef Eija Väätäinen vid Vanda stad lyfter fram att ett av målen med försöket är att förstärka kommunens roll som tillhandahållare av arbetskraftsservice.

– Kommunens sysselsättningsservice har tidigare närmast varit riktad till dem som är i mest sårbar ställning, varför tjänsterna har utvecklats för just denna grupp. Det utgör en bra grund för utveckling av tjänsterna nu när de kommer att omfatta en bredare kundgrupp än tidigare åtminstone för tiden för försöket. Vi söker nya lösningar för att främja sysselsättningen.

Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.
Vantaan työllisyyspalvelujen johtaja Susanna Taipale-Vuorinen

Personal överförs till kommunen

Kommunförsöket med sysselsättning ändrar många saker i Vanda och Kervo, med början från lokalerna där sysselsättningstjänsterna tillhandahålls. Enligt Eija Väätäinen grundas en ny organisation i kommunen som ska sköta försöksuppgiften.

– Enligt aktuella beräkningar överförs 96,3 anställda från TE-tjänsterna till oss. Dessutom överförs 60 arbetsuppgifter internt från kommunen till kommunförsöket. För närvarande håller vi på och skaffar ytterligare hyrlokaler för de nya arbetstagarna och funktionerna.

– Vi ska även lösa allt som gäller informationssystemen. Naturligtvis kan vi även utnyttja stadens befintliga system.

För de anställda ska tidsbundna tjänster grundas, eftersom de flesta anställda i kommunerna numera är i arbetsförhållande i stället för tjänsteförhållande. Endast en anställd som är i tjänsteförhållande kan utöva offentlig makt och exempelvis fatta beslut som kan överklagas.

Samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna

Både Susanna Taipale-Vuorinen och Eija Väätäinen betonar att det är väsentligt att föra fram social- och hälsovårdstjänsterna parallellt med sysselsättningsservicen.

– Mervärdet i den sysselsättningsservice som sköts av kommunerna ligger just i ett okomplicerat samarbete med social- och hälsovården. Sysselsättningsservicen är i bästa fall en närservice som kan genomföras sektorövergripande. De som omfattas av försöket kan genast vägledas till de korrekta tjänsterna.

Tjänster utan onödig byråkrati

Intensivt samarbete med TE-byrån

– Vi diskuterar varje vecka med TE-tjänsterna. Vi har redan nu haft 25 anställda från TE-tjänsterna i arbete bland annat i Navigatorn. Vi har även grundat olika samarbetsgrupper, exempelvis en grupp för inledande tjänster, berättar Eija Väätäinen.

Hos TE-förvaltningen kvarstår fortfarande många uppgifter, till exempel att fatta beslut om utkomstskydd för arbetslösa.

– Det är alltså fråga om ett delat ansvar. Kärnpunkten är att kunden får den tjänst hen för närvarande behöver på rätt tid och utan onödig byråkrati.

Vantaan hankepäällikkö Eija Väätäinen
Vantaan hankepäällikkö Eija Väätäinen

Personlig service behövs

Samarbetet mellan kommunen och TE-tjänsterna borde för kunden synas i form av en smidigare och personligare service. Enligt Eija Väätäinen är avsikten att starkt satsa på det inledande skedet av arbetssökandet.

– I Vanda och Kervo utses en egen coach åt blivande kunder som man går igenom sysselsättningsfrågor med. Till exempel överlägger man behovet av utbildning. Kunden behöver alltså inte själv försöka reda ut alternativen framför en skärm, utan hen får personlig vägledning.

Särskilt invandrare och sysselsättningsservicens kunder med främmande språk får nytta av den personliga servicen. I Vanda har nästan hälften, 48 procent, av kunderna ett främmande språk.

– För personer som inte talar finska så bra är det ovärderligt med personlig service. Det är viktigt att det finns tjänstemän som kan vägleda personen till rätt plats och hjälpa till med blankettifyllnad.

– Det skulle vara idealiskt om det fanns tjänstemän från både TE-tjänsterna och kommunen i samma lokaler, säger Väätäinen.

– Det är sannolikt att många arbetslösa som omfattas av försöket vägleds till studier. Försöket ger bra med prövningsrätt att exempelvis tillåta självständiga studier.

Vandaborna är i genomsnitt mindre utbildade än invånarna i Helsingfors och Esbo

– Vi har ett stort utbildningsbehov. En fördel med den sysselsättningsservice som kommunen sköter är att vi känner till vilka behov företagen i regionen har och kan därmed leda arbetslösa till sådana studier som även leder till sysselsättning, säger Väätäinen.

De mest utmanande kunderna till kommunerna

Vanda betalade i juli drygt 2,2 miljoner euro i arbetsmarknadsstödets kommundel. För innevarande år har sammanlagt 17,7 miljoner budgeterats för kommundelen, vilket är nästan hälften av de 37,6 miljoner euro som reserverats för sysselsättningsservice.

Enligt Susanna Taipale-Vuorinen är det omöjligt att säga hur mycket staden kan spara i arbetsmarknadsstödets kommundelar genom sysselsättningsförsöket.

– Men det är klart att när en människa sysselsätts blir hen skattebetalare och behöver inte längre andra stöd.

Taipale-Vuorinen är glad över att regeringen i budgeten för nästa år styr mer pengar till TE-tjänsterna.

– Jag hoppas att en del av tilläggsanslagen även ska styras till de kommuner som deltar i sysselsättningsförsöken, eftersom de mest utmanande kunderna genom lagstiftning styrs till kommunerna under försöket.

22.10.2020