Avtal
6
/2020

Anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten

I de kommunala avtalen 2020–2021 ingår en lokal justeringspott, genom vilken lönerna höjs den 1 april 2021. Det lönar sig att i tid inleda lokala förhandlingar om användningen av justeringspotten.

Miehen kädet rakentamassa tornia kolikoista. Kuva: Pixhill.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner, betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. I underteckningsprotokollet till respektive kollektivavtal finns det bestämmelser om storleken på den lokala justeringspotten samt om fördelningen, användningen och förhandlingarna om den. Bestämmelserna om den lokala justeringsposten varierar mellan de olika avtalsområdena. 

Lönesumma som utgör grunden för beräkningen

Den lokala justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för en så normal månad som möjligt, till exempel mars 2021. 

Lönesumman får inte innehålla samma löneposter flera gånger eller från flera perioder, till exempel löneposter som betalats retroaktivt. I lönesumman får inte heller ingå den allmänna förhöjning som betalas ut vid samma tidpunkt 1.4.2021.

Till lönesumman räknas samtliga löner inklusive arbetstidsersättningar som betalats till dem som omfattas av den lokala justeringspotten, med undantag för semesterpenningar, semesterersättningar, eventuella resultatbonusar och poster som inte hör till en normal månad. 

Till lönesumman räknas också lönerna för vikarier och andra visstidsanställda, deltidsanställda, arbetsgivarens representanter och andra som står utanför lönesättningen.

Den lokala justeringspottens kostnadseffekt

Den lokala justeringspottens kostnadseffekt ska vara lika stor som det som avtalats om pottens storlek inom avtalsområdet. 

Arbetsgivaren svarar för kostnadsberäkningen och verkar under tjänsteansvar. Arbetsgivaren kan vid behov höja lönerna mer än vad potten förutsätter. På riksplanet har man inte avtalat om hur stor förhöjning den lokala justeringspotten kan medföra på individnivå. 

Det finns bara ett rätt slutresultat och det är den avtalade kostnadseffekten beräknad på lönesumman. Rätt resultat kan ändå nås genom flera beräkningssätt. Storleken på justeringspotten kan beräknas till exempel på de ordinarie lönerna eller totallönerna. 

Det är inte att rekommendera att justeringspotten beräknas på de uppgiftsrelaterade lönerna om potten också används för individuella tillägg.

Återverkningar på tilläggen

Höjningarnas återverkningar på de automatiska och icke automatiska tilläggen måste beaktas oberoende av beräkningssätt. 

Återverkningseffekterna bör beaktas i kostnadsberäkningarna, så att den överenskomna kostnadseffekten inte över- eller underskrids. Justeringspottens sammanlagda kostnadseffekt ska innehålla de nämnda återverkningarna.

De automatiska, dvs. procentuella lönetilläggen, höjs i samma proportion som den uppgiftsrelaterade lönen eller den ordinarie lönen. När den uppgiftsrelaterade lönen höjs, ändras inte de icke automatiska tilläggen, dvs. lönetilläggen angivna i euro, till exempel årstillägg och naturaförmåner.

Protokoll över förhandlingarna

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. 

När man dokumenterar grunderna för potten och hur den används och fördelas ökar förtroendet och det blir lättare att driva en konsekvent personalpolitik och följa upp lönesystemet. 

Om samförstånd inte nås om användningen av den lokala justeringspotten, beslutar arbetsgivaren om användningen av potten för höjning av uppgiftsrelaterade löner, för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

 

Anvisningar för och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten finns i KT:s sektorvisa cirkulär. På KT:s webbplats finns beräkningsanvisningar samt KT:s kalkyleringsmodell för beräkning av kostnaderna för potten i AKTA och TS.  Modellen lämpar sig delvis också för andra avtalsområden.

14.12.2020

Ytterligare information

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT