Avtal
6
/2019

Anne Kiiski, förhandlingschef

Gemensamma överenskommelser om besparingar

Gemensamt överenskomna åtgärder för anpassning av ekonomin eller lokala avtal kan vara alternativ till deltidsanställningar, permitteringar och uppsägningar.

lankaa ja lankakerä

Eftersom cirka hälften av kommunernas och samkommunernas utgifter är personalkostnader måste man i svåra ekonomiska situationer också se över personalkostnaderna. I kommunerna och samkommunerna har det blivit vanligare med program för balansering av ekonomin, vilket betyder att de besparingar som görs i personalkostnaderna inte är kortsiktiga, utan att ekonomin planeras för flera år framåt.

Då man söker efter möjligheter till besparingar i personalkostnaderna blir man ofta tvungen att inleda samarbetsförhandlingar. Det är viktigt att man i samarbetsförhandlingarna på ett omfattande och konstruktivt sätt och i enlighet med ordalydelsen i samarbetslagen förhandlar om olika alternativ för att besparingarna ska kunna genomföras.

Om anpassningen av personalkostnader inte går att genomföra med hjälp av gemensamt överenskomna inbesparingar med personalen, lokala kollektivavtal eller ensidiga åtgärder från arbetsgivarens sida, blir arbetsgivaren tvungen att överväga överföring till anställning på deltid, permittering eller uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker som en möjlig sparåtgärd.

Samarbetsförfarande definieras noggrant

I lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare finns de frågor som åtminstone ska behandlas i samarbetet uppräknade. 

Sådana ärenden är till exempel sådana ändringar i organiseringen av arbetet som har betydande konsekvenser för personalens ställning samt överföring till deltidsanställning, permittering eller uppsägning som verkställs av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Även i en situation där det i kommunens budgetförslag förutsätts åtgärder vilkas genomförande sannolikt leder till flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller avsevärda försämringar av anställningsvillkoren, ska åtgärderna behandlas vid samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige.

Syftet med samarbetet är att förhandla om grunderna för de frågor som är under behandling, verkningarna av dem och alternativen till dem. Målet är att nå samförstånd, men i sista hand är det arbetsgivaren som fattar beslutet. Beslut fattas först efter att samarbetsförhandlingarna avslutats.

I samband med behandlingen av ett ärende måste arbetsgivaren alltid kontrollera i samarbetslagen bland annat vem förhandlingarna ska föras med, vilken arbetsgivarens informationsskyldighet är och om lagen ställer något tidskrav på förhandlingarna.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att samarbetsförfarandet sköts på behörigt sätt.
Arbetsgivaren ska också kontrollera vilka förfaranden som kräver överenskommelse, vilka som kan avtalas direkt med arbetstagaren och vilka som arbetsgivaren kan fatta ensidigt beslut om.

Högsta domstolens avgörande (HD:2019:66) påminner om att arbetsgivaren måste vara mycket noggrann med hur processen för samarbetsförfarandet sköts i sin helhet samt vilket lagrum behandlingen av varje fråga som förhandlas baserar sig på och vad tidtabellen för dem är.

Det finns en verklig risk för att arbetsgivaren blir tvungen att betala gottgörelse om det finns brister i samarbetsförfarandet.

Gemensamma anvisningar om främjande av lokala avtal 

KT och huvudavtalsorganisationerna gjorde upp gemensamma anvisningar om främjande av lokala avtal hösten 2016. Dessa gemensamma anvisningar ska beaktas då samarbetsförhandlingar behandlar inbesparingar.

För att bemöta besparingsåtgärderna kan arbetsgivaren förbinda sig till att avstå från överföringar till deltidsanställning, permitteringar och uppsägningar av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för en viss tidsperiod.

I de gemensamma anvisningarna har följande lyfts fram:

 • Då lokala tjänste- och arbetskollektivavtal ingås ska arbetsgivarens ekonomiska situation beaktas.
 • Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen.
 • Det lokala avtalet ska gagna båda avtalsparterna.
 • Då man ingår lokala avtal kan de lokala särförhållandena bäst bedömas på lokal nivå.
 • Avtalspartnerna anser det viktigt att främja lösningar som bygger på lokala avtal också när arbetsgivaren befinner sig i en svår ekonomisk situation. I en sådan situation är målet med det lokala avtalet att bevara arbetsplatserna.
 • Som ett alternativ till reducering av arbetskraften i samband med ett samarbetsförfarande kan man också behandla anpassning av anställningsvillkoren.

Arbetstagarens och tjänsteinnehavarens åtaganden gällande inbesparingar

I samband med samarbetsförhandlingarna lyfter man förutom grunderna för de frågor som är under behandling, verkningarna av dem och alternativen till dem även fram de inbesparingsalternativ som arbetstagarna och tjänsteinnehavarna personligen kan förbinda sig till.

Arbetstagarna och tjänsteinnehavarna kan till exempel förbinda sig till att hålla arbets- och tjänsteledigheter utan lön. Man kan också avtala om olika typer av uppgiftsarrangemang tillsammans med arbetstagarna. Detta kräver inte något lokalt kollektivavtal.

Det går också att komma överens med arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren om att byta ut semesterpenning mot ledighet, om det har gjorts ett lokal tjänste- och arbetskollektivavtal om sådant byte.

Ensidiga åtgärder av arbetsgivaren

I samarbetsförfaranden är det bra att också gå igenom de alternativ som inte kräver någon överenskommelse med arbetstagare och tjänsteinnehavare eller löntagarorganisationen.

Följande är exempel på sådana sparåtgärder:

 • Omorganisering av arbetet, nya arbetsmetoder och annan effektivisering
 • Utnyttjande av naturlig avgång
 • Förfarande där rekryteringstillstånd krävs/begränsad rekrytering
 • Färre vikarier och visstidsanställda
 • Utläggning/bolagisering av funktioner
 • Regionalt samarbete
 • Nedskärningar i servicen och verksamheterna
 • Minskad användning av köpta tjänster och hyrd arbetskraft
 • Ökad användning av köpta tjänster och hyrd arbetskraft
 • Minskning av personalförmånerna
 • Hävning av lokala avtal om anställningsvillkor som är bättre än i nationella avtal
 • Gemensamma anvisningar om lokala avtal

 

KT har följt med kommunernas och samkommunernas anpassningsåtgärder för personalkostnader med hjälp av enkäter > (på finska) 

Anvisningar om att främja lokala avtal finns i KT:s cirkulär 7/2016 >

11.12.2019