Arbetslivsutveckling
1
/2014

Sari Ojanen, förhandlingschef
Bild: Pixhill

Lokala avtal

Till ett genuint samarbete hör att man söker och går igenom alternativa anpassningsåtgärder tillsammans med personalorganisationerna. Ett alternativ till permitteringar och uppsägningar är lokala avtal om ekonomiska anpassningsåtgärder som behövs.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna och samkommunerna baserar sig på den kommunala samarbetslagen. Parter i samarbetsförfarandet är kommunen i egenskap av arbetsgivare och de kommunalt anställda som företräds av en förtroendeman, en arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan representant för personalen. I varje kommun ska det dessutom finnas ett samarbetsorgan.

Syftet med den kommunala samarbetslagen är att främja samarbete i kommunerna och möjliggöra personalens delaktighet i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge de anställda möjligheter att påverka sitt eget arbete och beredningen av de beslut som gäller arbetsplatsen. Syftet med lagen är också att främja produktiviteten inom kommunernas serviceproduktion och att höja arbetslivskvaliteten.

Genom samarbetsförfarande ska åtminstone behandlas

  • sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens servicestruktur, kommunindelningen eller i samarbetet mellan kommunerna som har betydande konsekvenser för personalens ställning.
  • uppsägning, permittering och ombildning till deltidsanställning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.
  • principerna för omorganisering av tjänster, om ärendet kan ha personalkonsekvenser, till exempel anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse.

Om kommunens budgetförslag förutsätter åtgärder, som sannolikt ger upphov till permitteringar som gäller en stor del av eller hela personalen eller uppsägningar som gäller flera anställda, ska åtgärderna behandlas genom samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige.

Passivitet i förhandlingarna är inte förenligt med samarbetslagens anda

Enligt lagen ska arbetsgivaren förhandla i en anda av samarbete innan ett ärende avgörs och i syfte att nå enighet diskutera grunderna, konsekvenserna och alternativen.

Till ett genuint samarbete hör också att man går igenom alternativa anpassningsåtgärder och söker lösningar bland dem. Passivitet från personalorganisationernas sida och krav på förhöjd kommunalskatt uppfyller inte lagens syfte. KT har fått en signal från de kommunala arbetsgivarna om att personalorganisationerna regelrätt tillbakavisar de alternativa åtgärder som arbetsgivarna erbjuder genom vilka man kunde besparas från uppsägningar och permitteringar.

Uppsägning, permittering eller ombildning till deltidsanställning är arbetsgivarens ensidiga åtgärder som används i sista hand. Också alternativ till dem måste presenteras vid samarbetsförhandlingar i samråd med personalorganisationerna.

Arbetsgivaren ska föreslå lokalt avtal

KT Kommunarbetsgivarna rekommenderar att arbetsgivaren i samband med samarbetsförfarandet också ska föreslå försämrade anställningsvillkor som alternativ eller del-alternativ tillarbetsgivarens ensidiga metoder, dvs. permittering, ombildning till deltidsanställning eller uppsägning.

Arbetsgivaren ska efter eget övervägande ge ett klart förslag till eller ta med sig ett färdigt utkast till ett lokalt avtal som behandlas vid förhandlingarna. Personalen ska också informeras om detta förslag så att den själv kan bedöma de olika alternativen och dra sina egna slutsatser.

Om man lyckas nå ett lokalt kollektivavtal om sparåtgärder, kan arbetsgivaren i gengäld avstå från metoder som är den sista utvägen, dvs. ombildning till deltidsanställning, permittering och uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för en viss tid.

Om man inte når lokala sparavtal eller avtalen gäller endast en del av personalen, är arbetsgivaren tvungen att ty sig till ensidiga sparåtgärder beträffande dem som står utanför det lokala avtalet.

Löntagarorganisationerna förhåller sig nuförtiden njuggt till lokala sparavtal som gäller anställningsvillkor. För en arbetsgivare i ekonomiska svårigheter återstår då endast de sista utvägarna.

Kontroll över utgifterna genom lokala avtal

Det kommunala avtalssystemet möjliggör lokala kollektivavtal i enlighet med huvudavtalet om arbetsgivaren har en grundad anledning som beror på de lokala särförhållandena. De lokala särförhållandena bedöms lokalt. Att låta godkänna lokala avtal på central nivå är inte förenligt med andan i kommunsektorns huvudavtal om lokala avtal.

För närvarande förbjuder flera huvudavtalsorganisationer slentrianmässigt sina lokala aktörer att ingå lokala avtal som innebär försämrade anställningsvillkor.

KT hoppas ändå fortfarande att det på det lokala planet finns omdömesförmåga så att det går att nå sådana lokala avtal som arbetsgivarens ekonomiska situation kräver.

I enlighet med andan i samarbetslagen och det kommunala huvudavtalet försöker huvudavtalsorganisationerna och arbetsgivaren tillsammans hitta lokala lösningar för att underlätta det ekonomiska läget. Lösningen ska kunna innebära även tidsbundna eller permanenta försämringar av anställningsvillkoren. Arbetsgivarens ensidiga metoder såsom ombildning till deltidsanställning, permittering och uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker kommer i fråga först efter att parterna har försökt hitta en gemensam lösning.

Det är klart att det för en balansering av den kommunala ekonomin på längre sikt behövs också andra sparmetoder och både strukturella reformer och nya verksamhetsformer.

20.2.2014