Case kommunen
3
/2018

Text: Oili Valkila
Bild: Nea Ahtiainen

Ansvarsfullhet genomsyrar Tavastehus verksamhet

Ansvarsfullhet kan ibland ses som något självklart för den offentliga sektorns verksamhet. Ansvarsfullheten ingår som en värdefråga i många sammanhang, men kommunerna tar allt oftare medvetet upp den i debatten och i olika beslut.

Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

I Tavastehus stad lyfts ansvarsfullhet fram på många sätt, särskilt i form av arbetsgivaransvar. När man vill att staden ska kunna anställa de bästa har det visat sig att det är viktigt att satsa på arbetshälsa och de anställdas möjlighet att påverka sitt eget arbete.

– Det medför ansvarsfullhet såväl i arbetsgivarpolitiken som hos den anställde. Ändå skulle det löna sig att gå med i tävlingen Bästa arbetsplatsen så att man kunde slippa alla gamla vitsar om offentliga arbetsgivare, säger Sari Rautio, ordförande för Tavastehus stadsstyrelse.

I slutet av föregående fullmäktigeperiod förnyade Tavastehus sin förvaltningsstruktur så att den blev enklare och tydligare, med syftet att uppnå en hållbar ekonomi.

– Personalens betydelse kom där särskilt tydligt till uttryck, säger Rautio.

Arbetsgivaransvaret syns i den anställdes möjlighet att kunna påverka sitt arbete.

Framgång i nämnda tävling påverkas av hur den anställde upplever sin arbetsgemenskap. Yrkeskunnighet och en skälig ersättning för kunnandet är nödvändiga, men det är viktigt den anställde upplever sig kunna påverka innehållet i det egna arbetet och hur det utvecklas.

– För att personalen ska kunna utveckla och påverka på riktigt, måste förtroendet vara i skick i arbetsgemenskapen. Det här påverkas mycket av exempelvis den närmaste ledningen, säger Rautio.

Enligt henne kommer betydelsen av förtroende bara att växa i framtiden, när bristen på arbetskraft blir verklighet. Inom Tavastehus stad har man lyckats uppnå att 85 procent av anställningarna är tillsvidareanställningar. Enligt Rautio skapar detta just det förtroende och den trygghetskänsla hos den anställde som resulterar i ett engagemang i utvecklingen av arbetet, men också en möjlighet för arbetsgivaren att bättre än förr kunna koncentrera sig på utveckling.

Ansvarsfullhet i utvecklingen av kompetensen

I Tavastehus har man utbildat chefer systematiskt, och följderna börjar redan synas som bättre resultat med alla mått mätt.

– Sedan årsskiftet arrangerar vi interaktiva verkstäder i mindre grupper för cheferna. Där stärks chefernas ledarskap med olika verktyg och modeller, och dessutom kan cheferna belysa sina problemsituationer och ta del av varandras lösningar. Det är aktiv inlärning, inte några Power Point presentationer, säger Anne Iijalainen, personal- och förvaltningsdirektör vid Tavastehus stad.

Anne Iijalainen, Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja
Anne Iijalainen

Kvaliteten på ledarskapet och arbetsgemenskapen påverkar också det psykiska välmåendet på arbetsplatsen. Det är något man bearbetat i Tavastehus vid sidan av den fysiska belastningen. Den senaste personalenkäten visade att de utbildningar för de närmaste cheferna som arrangerats har påverkat i positiv riktning. Samma trend syns i form av en minskning av sjukfrånvaron som skett redan under flera års tid.

Ansvarsfullhet i arbetstillfredsställelsen

Iijalainen berättar också om en modell som man utvecklat för att lösa problemet med bristen på arbetskraft. Det är som bekant svårt att hitta exempelvis socialarbetare nuförtiden. Men man har ändå inte gått in för att tackla frågan enbart genom att erbjuda högre lön eftersom grundproblemet är att socialarbetet upplevs som tungt.

– Nu har vi en systemisk modell där socialarbetaren, socialhandledaren och familjehandledaren arbetar tillsammans som ett team. Det är förnuftigt och motiverande ur de anställdas synvinkel, och på det här sättet är verksamheten inte så sårbar som den kunde vara om den vore på en persons ansvar, säger Iijalainen.

Hela arbetshälsoprogrammet reviderades för ett år sedan med beaktande av helheten, så enskilda åtgärder styrs av det.

– Det är viktigt för oss att hitta en lösning på vad vi kan erbjuda de anställda för att de ska må bra på jobbet och också kunna ta det ansvar som förväntas av dem, säger Iijalainen.

Ekonomisk ansvarsfullhet

Både Rautio och Iijalainen anser att kommunen i första hand bär ett ansvar gentemot den skattebetalande kommuninvånaren och kommunen. Med de pengar som läggs ut måste man åstadkomma rätt saker i tillräcklig utsträckning, och göra det på ett sätt som är transparent för kommuninvånarna.

– Vi måste klara av att klargöra och informera kommuninvånarna om vad som är på gång, men vi måste också hela tiden bedöma om verksamheten är just den rätta, så att skatteuppbörden fortfarande är befogad, säger Rautio.

Hon tror inte att strukturerna kan göras hållbara på något annat sätt än genom att man agerar ansvarsfullt.

– Här är Tavastehus stad ett gott exempel på hur man genom ett långsiktigt utvecklingsarbete till slut också har fått ekonomin på rätt kurs.

Ansvar för att kunden hittar tjänsten

Rautio kopplar samman förmågan till servicehandledning med alla kommunala arbetsuppgifter.

– Ett traditionellt substanskunnande räcker inte längre som sådant, utan de anställda måste utbildas och handledas i hur olika människor ska bemötas också med tanke på idén om valfrihet. Var och en har ett handledningsansvar, för det finns inte längre någon ”front office”. Läraren är också en servicehandledare! Bemötandet av människor bör beaktas redan i samband med fortbildningen.

Den anställde borde alltså känna till sitt eget område också på ett bredare plan för att kunna skräddarsy sitt arbete enligt kundens behov.

Ansvaret för att utveckla arbetet sprids också till de anställda.

– Man behöver få människorna att stanna kvar i arbetet och binda sig till sin arbetsgemenskap och utvecklandet av arbetet. Det är i sin tur ansvarsfullhet ur servicemottagarnas synvinkel, säger Rautio.

– Tag nu till exempel digitaliseringen; inte kommer någon och säger oss vad man ska göra. Utvecklingen måste utgå från oss själva, konstaterar Iijalainen.

Hon värdesätter att Tavastehus stad i sin strategi talar om mod och en försöksinriktad kultur.

– Det är fint att man här faktiskt får pröva på saker som kanske inte riktigt hör till kommunsektorns traditionella gebit, säger hon.


Den resurssmarta staden

  • Hållbar trafik och bruk av alternativa bränslen ökar i Tavastehus (cykeltrafik, gångtrafik, kollektivtrafik).
  • Fastigheterna är sunda och trygga och utnyttjas effektivt.
  • De anställda är kunniga, välmående och motiverade.

– Utdrag ur Tavastehus stads strategitext

 

31.5.2018