Rättsfall
3
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, ledande arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Ett läkarintyg från ett EU-land är giltigt

Ett läkarintyg som är utfärdat i ett annat EU-land är giltigt för fastställande av sjukdom. Vid behov kan arbetsgivaren skaffa ytterligare en medicinsk bedömning.

Kuva: Pixhill.

Arbetsdomstolen har nyligen gett ett avgörande i ett ärende som gällde sambandet mellan bestämmelserna om sjuklön i kollektivavtalet för bilhandels- och bilreparationsbranschen och ett läkarintyg som utfärdats utomlands. Arbetstagaren hade opererats i Estland för att avhjälpa snarkningssymptom (ICD-10 kod R 06.5). Arbetsgivaren hade vägrat att godkänna det estniska läkarintyget som betalningsgrund för sjuklön.

Enligt kollektivavtalet ska arbetstagaren uppvisa en utredning om arbetsoförmåga som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivarparten framhöll att arbetsgivaren inte hade förstått innehållet i det estniskspråkiga intyget och att man inte heller kunde förutsätta det. Sjukledigheten hade pågått 8–17.1.2010.

Arbetsgivaren kan skaffa ytterligare en bedömning

Arbetsdomstolen konstaterar att läkarintygets ursprung på grund av Europeiska unionens bestämmelser om social trygghet och sjukförmåner inte i sig kan utgöra en grund för att låta bli att betala sjuklön. Enligt domstolstolkningar som baserar sig på EU:s rättsakter måste arbetsgivaren godkänna också läkarintyg som utfärdats i en annan EU-medlemsstat, om arbetsgivaren inte har låtit undersöka personen i fråga hos en läkare som arbetsgivaren själv valt.

Arbetsdomstolen konstaterar vidare att om arbetsgivaren hade velat bestrida arbetstagarens utredning över orsaken till arbetsoförmågan, skulle det ha varit arbetsgivarens ansvar att skaffa en annan medicinsk bedömning om orsaken till arbetsoförmågan genom att sända arbetstagaren att undersökas av en läkare som arbetsgivaren anvisat i den ordning som anges i tillämpningsanvisningen för kollektivavtalet. När så inte har skett anses arbetstagarens arbetsoförmåga ha berott på sjukdom på det sätt som avses i kollektivavtalet. Arbetstagaren hade alltså rätt till den sjuklön som krävdes i talan.

Avgörandet är tillämpbart också inom kommunsektorn

I kommunsektorns avtal har utbetalningen av sjuklön kopplats till uppvisandet av ett giltigt läkarintyg. Om arbetsgivaren av grundad anledning inte kan godkänna läkarintyget, kan arbetsgivaren på egen bekostnad sända personen att undersökas av en läkare som arbetsgivaren anvisar. Arbetsdomstolens avgörande kan konstateras vara tillämpbart också inom kommunsektorn.

När arbetsgivaren granskar ett läkarintyg som är utfärdat i ett annat EU-land har innehållet en avgörande betydelse. Arbetsgivaren ska reagera på intyget omedelbart. Om det finns oklarheter i intyget ska arbetsgivaren be arbetstagaren om en tilläggsutredning eller sända honom eller henne att undersökas av en annan läkare (i praktiken vid långvarig arbetsoförmåga).


AD 2011-42, 25.3.2011

3.6.2011

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta