Rättsfall
1
/2011

Henrika Nybondas-Kangas, ledande arbetsmarknadsjurist
Foto: Pixhill

Harmonisering av löneskillnaderna

Östra Finlands hovrätt har förkastat en talan mot samkommunen för landskapet Kajanaland angående lönediskriminering som strider mot jämställdhetslagen.

Kuva: Pixhill.

Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom som gavs för ett år sedan och ansåg att samkommunen inte brutit mot jämställdhetslagen. Hovrätten gav domen den 27 januari och den har ännu inte vunnit laga kraft. Det är möjligt att ansöka om besvärstillstånd hos högsta domstolen angående domarna.

Två kvinnliga psykologer från samkommunen anklagade sin arbetsgivare för lönediskriminering. Enligt hovrätten kan de kvinnliga psykologernas löneskillnader och fördröjningen i elimineringen av skillnaderna inte anses bero på lönediskriminering på grund av kön.

Hovrätten anser att arbetsgivaren har inlett åtgärder i syfte att eliminera löneskillnader som varit en följd av att arbetsgivare gått samman. Enligt hovrätten kan tiden under vilken kärandenas löner harmoniserats inte anses för lång.

Anställda från 11 olika arbetsgivare

Det är fråga om samordning av löner efter arbetsgivarbyte (överlåtelse av rörelse). De anställda övergick i samkommunens tjänst från elva olika arbetsgivare och den uppgiftsrelaterade lönen varierade i samma uppgift. Löneskillnader förekom från första början mellan anställda som utförde samma uppgifter under samma tjänstebeteckning oberoende av kön.

På grund av det stora antalet personer som övergick i arbetsgivarens tjänst gick det inte att eliminera löneskillnaderna omedelbart när samkommunen inlett sin verksamhet. En fullständig harmonisering av lönerna för alla de fyratusen uppgifterna hade också inneburit kostnader på 6,7 miljoner euro vilket skulle ha krävt en 0,6 procents höjning av kommunalskatten eller 200–400 uppsägningar. Det tog tid att omvärdera de anställdas uppgiftshelheter och utreda uppgifternas svårighetsgrad.

Ett nytt lönesystem togs i bruk ett år och nio månader efter att samkommunen inlett sin verksamhet. Kärandenas lön höjdes fr.o.m. denna tidpunkt med en större procentandel än motsvarande anställdas löner.

På grund av principen om att de anställda ska behandlas jämlikt kunde arbetsgivaren inte harmonisera enbart kärandenas löner. Kärandenas löner harmoniserades till samma nivå som för motsvarande manliga anställda så att de var helt harmoniserade efter två år och fyra månader för den ena kärande och efter två år och åtta månader för den andra, räknat från den tidpunkt då arbetsvärderingen blev klar.

3.3.2011

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT