Lagstiftning
3
/2024

Jennica Söderholm, arbetsmarknadsombudsman

Arbetsgivaren bestämmer om cykelförmån

Cykelförmånen är en naturaförmån som arbetsgivaren bestämmer om ensidigt. Det är viktigt att fastställa och tydligt informera om förmånsvillkoren på förhand.

Cykelförmån är ett sätt att stödja personalens hälsa och välbefinnande samt miljövänlig rörlighet. Arbetsgivaren bör känna till principerna för cykelförmån då man överväger att ge denna förmån till sina anställda.

Skatteförvaltningens statistik visar att användningen av cykelförmån har ökat avsevärt efter 1.1.2021 då cykelförmånen blev skattefri.
 

Cykelförmån är en naturaförmån 

Cykelförmån är en naturaförmån som arbetsgivaren erbjuder.  År 2024 utgjorde den skattefri inkomst för arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren upp till 1 200 euro per år. Det sammanlagda maximala skattefria beloppet av cykelförmånen och personalbiljettförmånen är i år totalt 3 400 euro per år per arbetstagare eller tjänsteinnehavare.

En cykelförmån uppkommer för en arbetstagare då en arbetsgivare överlåter en cykel som den äger eller som den skaffat med ett leasingavtal för privat bruk av en arbetstagare eller tjänsteinnehavare eller på annat sätt ordnar rätt att använda en cykel på fritiden. 

Om arbetsgivaren ger en cykel till arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren i dennes ägo är det inte fråga om en cykel som ges som naturaförmån.

I cykelförmånen ingår de delar av cykeln som behövs för att cykeln ska kunna användas. Till cykelförmånen räknas även fast utrustning på cykeln, till exempel ljus, lås, dubbdäck, stänkskärmar, pakethållare och ringklocka. Dessutom godkänner skattemyndigheten att en cykelhjälm ingår i anskaffningen. 

I anskaffningspriset för cykelförmånen kan man däremot inte inkludera löstagbar tilläggsutrustning, såsom hastighetsmätare, dricksflaska, pump och cykelkläder, när värdet på cykelförmånen beräknas. 
 

Förmånen erbjuds vanligtvis som en del av lönen

Eftersom cykelförmån är en naturaförmån beslutar arbetsgivaren ensidigt om dess användning. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren beslutar om hen tar i bruk den erbjudna förmånen. 

Cykelförmånen kan ges utöver lönen eller som en del av lönen. Enligt en undersökning gjord av Cykelförbundet 2023 erbjuds förmånen vanligtvis som en del av lönen. 

Exempel på naturaförmånens inverkan på lönen som en del av lönen: Arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens uppgiftsrelaterade lön är 2 800 euro per månad.  Hen tar i bruk cykelförmånen, vars värde är 100 euro per månad. Arbetsgivaren beviljar förmånen som en del av lönen. Då betalas 2 700 euro som penninglön och 100 euro som naturaförmån.
 

Riktlinjer om inverkan på lönen finns i cirkulär

I cirkulär 19/2023 har KT tagit ställning till hur en cykelförmån som ges som naturaförmån inverkar på arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens lön. Tolkningen trädde i kraft 2.5.2023. 

I cirkuläret konstateras det att om man avtalar med arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren att cykelförmånen är en del av den uppgiftsrelaterade lönen bör man se till att de uppgiftsrelaterade lönerna står i rätt proportion till varandra cykelförmånen medräknad.

I cirkuläret konstateras det dessutom att då cykelförmånen är en del av lönen betraktas summan av den uppgiftsrelaterade lönen och en naturaförmån som uppgiftsrelaterade lönen till exempel vid beräkning av lönekostnader eller avtalshöjningar.
 

Förmånen ska erbjudas jämlikt

När cykelförmån erbjuds ska hänsyn tas till att den erbjuds jämlikt till personalen. Arbetsgivaren ska utarbeta tydliga förutsättningar och villkor för cykelförmånen. 

När arbetsgivaren erbjuder cykelförmån är det dessutom viktigt att förtydliga om det är fråga om en tidsbestämd förmån eller om den gäller tills vidare i vilka situationer förmånen kan upphöra eller när den anställda kan sluta använda den att en förmån som upphört att gälla inte kompenseras på annat sätt om inte arbetsgivaren avsett något annat eller något annat avtalats när förmånen beviljades.

Arbetsgivaren överväger fördelarna och kostnaderna med cykelförmån och beslutar om användningen. Beroende på genomförandesättet medför förmånen i viss mån kostnader och administrativt arbete för arbetsgivaren.

 

Vad händer om anställningsförhållandet avbryts eller upphör?

Det är viktigt att tydligt fastställa villkoren för cykelförmånen i förväg. I anvisningarna ska man även ta ställning till hur man gör om anställningsförhållandet avbryts eller upphör. Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda naturaförmåner under permittering eller oavlönade ledigheter, om inte annat avtalas (bostadsförmån är ett undantag, se 13 kap. 5 § i arbetsavtalslagen). 
De avtalade villkoren avgör om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har möjlighet att lösa in arbetscykeln när anställningsförhållandet upphör. 

Då cykelförmån beviljas bör det betonas att det är fråga om en förmån som arbetsgivaren ensidigt beslutar om. Arbetsgivaren kan ensidigt slopa förmånen om arbetsgivaren har beslutat så när förmånen beviljades.
 

14.6.2024

Muita artikkeleita aiheesta