Arbetslivsutveckling
4
/2018

Anniina Korhonen, Projektchef (förändringar i affärsverksamheten)
Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister
Foton: Pixhill

Åtkomst till inkomstregistret kräver fullmakt

Användning av inkomstregistrets elektroniska kundtjänst (e-tjänst) kräver fullmakt. Nu är det dags att fundera på vem som behöver fullmakt och att börja utarbeta fullmakterna i kommunen.

käsi ja tietokoneen hiiri

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas över inkomstuppgifter. Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats efter 1.1.2019 till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen.

Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifterna lämnas in med en anmälan till ett centraliserat register för de olika myndigheternas behov. De sista årsanmälningarna om löneuppgifterna till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen avser år 2018.

Studera i tid de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Också skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.

Kommunen kan också vara ställföreträdande betalare, när kommunen och den som får assistens separat har kommit överens om arbetsgivarskyldigheterna kring avlöningen av en personlig assistent. Kommunen är ställföreträdande betalare när kommunen av sina egna medel betalar lönen för en personlig assistent. En sådan kommun anmäler uppgifterna till inkomstregistret med kommunens rätta FO-nummer senast den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen.

Uppgifterna kan anmälas via olika kanaler

Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret i elektronisk form. Anmälan sker lättast när uppgifterna överförs från lönesystemet eller något annat automatiskt system och sedan sänds över ett tekniskt gränssnitt till inkomstregistret.

Det finns anledning att fråga systemleverantören om det går att installera en sådan teknik i de system som kommunen använder. Det är ett bekymmerslöst sätt att göra anmälningarna.

Om ett tekniskt gränssnitt inte finns, kan uppgifterna anmälas via inkomstregistrets elektroniska kundtjänst dit man loggar in på sidan tulorekisteri.fi.

I denna e-tjänst laddas uppgifterna ner som en fil eller så matas de in uppgift för uppgift med en webblankett. I e-tjänsten kan man också studera sådana uppgifter som man har fått rättighet till.

Åtkomst till e-tjänsten kräver fullmakt

Om exempelvis en anställd vid kommunens ekonomiförvaltning måste få se löneuppgifter som kommunen anmält till inkomstregistret eller anmäla eller rätta till uppgifter i e-tjänsten, behöver den anställda fullmakt för detta av kommunen.

Den som kommunen utsett till Katso-huvudanvändare kan för kommunens räkning bevilja fullmakter för användning av inkomstregistrets e-tjänst i webbtjänsten Katso. Läs mer om fullmakter på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Tryck På svenska. 

Nu är det dags att börja utarbeta fullmakter så att kommunens anställda och utomstående revisionsbyråer kan sköta sitt arbete också efter 1.1.2019 och använda inkomstregistrets e-tjänst för kommunens räkning.

De gamla Katso-fullmakter som Katso-huvudanvändaren har beviljat, såsom fullmakter i anslutning till skatteärenden, fungerar inte i inkomstregistret, eftersom det är en ny tjänst och myndighet. 

En kommunanställd eller ett företag som sköter lönerna kan ges rätt att använda inkomstregistrets e-tjänst i rollerna ”Anmäla löneuppgifter” eller ”Granska löneuppgifter”, beroende på arbetsuppgiften.

Autentiseringen i inkomstregistrets e-tjänst sker med personliga identifieringsverktyg, såsom bankkoder, mobilcertifikat eller HST-kort. Kommunala aktörer kan inte identifiera sig med sina Katso-koder i inkomstregistrets e-tjänst.

Nu är det dags att fundera vem som behöver vilket slag av fullmakt, samla uppgifter om dem som ges fullmakt och utarbeta fullmakterna för Katso-tjänsten. På det sättet har kommunen tagit ett steg i riktning mot inkomstregistret.


Läs mer på tulorekisteri.fi
Logga in på Katso-tjänsten (tryck På svenska) https://yritys.tunnistus.fi

Under hösten ordnas evenemang och webbseminarier om inkomstregistret.
www.tulorekisteri.fi > Tietoa tulorekisteristä > Viestintä- ja koulutusmateriaalit > Tapahtumat

11.9.2018