Tilastot
2
/2020

Ansiokehitys nopeinta 2019 kuntasektorilla

Ansiot nousivat kuntasektorilla vuonna 2019 selvästi muita sektoreita nopeammin. Tänä vuonna lomarahaleikkausten päättyminen nostaa kuntasektorilla työskentelevien ansioita entisestään.

Kuva kertoo, miten kuntasektorin palkat ovat kehittyneet vuosina 2011-2019.

Kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkansaajien ansiot kehittyivät vuosina  2010–2019 lähes samaa tahtia. Vuonna 2017 kilpailukykysopimus leikkasi julkisella sektorilla työskentelevien ansioita yksityistä sektoria enemmän. 

Vuonna 2019 ansiokehitys oli selvästi nopeinta kuntasektorilla. Vuonna 2020 päättyy kikyn lomarahaleikkaus, mikä nostaa entisestään ansioiden kehitystä julkisella sektorilla. 

Vuosina 2010–2019 ansiot kehittyivät nopeiten valtion palkansaajilla. Tätä selittää rakennemuutos, jossa korkeapalkkaisten asiantuntijoiden määrä kasvatti osuuttaan valtion henkilöstössä.

Toimialan sisäisillä rakennemuutoksilla vaikutusta

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä mitataan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksillä. Siinä työpanos on vakioitu, ja se ei sisällä yli- ja lisätöiden vaikutusta. 

Jotta ansiokehitystä voitaisiin mitata vertailukelpoisesti, indeksistä puhdistetaan palkansaajien toimialoittaiset rakennemuutokset. Toimialan sisällä tapahtuvat rakennemuutokset vaikuttavat kuitenkin indeksin kehitykseen. 

Muutos saa kehityksen näyttämään hitaammalta

Kuntasektorin palkansaajissa tapahtuu jatkuvasti rakennemuutosta. Kuntasektorilta poistutaan usein uran loppupäässä, esimerkiksi eläkkeelle, jolloin palkkataso on korkeimmillaan. 

Toisaalta kuntasektorille tullaan töihin usein nuorempana. Kuntasektorilta lähteneet ovat keskimäärin noin 3–7 vuotta vanhempia kuin uudet työntekijät. 

Kuntasektorille palkattujen ja kuntasektorilta lähteneiden työntekijöiden säännöllisen työajan ansiot olivat keskimäärin samalla tasolla vuosina 2011–2013 ja vuonna 2018.

Sen sijaan vuosina 2014–2017 lähteneiden ansiotaso oli keskimäärin noin 1,7 prosenttia korkeampi kuin uusien työntekijöiden.

Opettajien ansiokehityksessä näkyy ammattikorkeakouluja koskeva muutos, jossa pari tuhatta keskimääräistä korkeapalkkaisempaa ammattikorkeiden opettajaa siirtyi pois kuntasektorilta. 

Lääkärien ansiokehityksessä näkyy erikoistuvien lääkärien määrän kasvu. 

Rakennemuutosta on tapahtunut myös KVTES:n sopimusalalla, jonka piiriin on useina vuosina palkattu lisää uusia työntekijöitä, esimerkiksi lähihoitajia, lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, joiden ansiotaso on keskimääräistä matalampi. 

Vuonna 2018 puolestaan uusia sairaanhoitajia palkattiin runsaasti. Sairaanhoitajien ansiot ovat KVTES:n piirissä olevilla keskimääräistä korkeammat.

 

Palkat liukuivat 

Kuntasektorilla pysyneiden palkansaajien ansiot ovat kasvaneet keskimääräistä kuntasektorin kehitystä nopeammin. Liukumien vuoksi kuntasektorilla pysyneiden ansiot ovat keskimäärin nousseet sopimuskorotuksia nopeammin. Kuntasektorilta poistuneiden korkeampi ansiotaso vaikuttaa negatiivisesti koko kuntasektorin ansiokehitykseen. 

Ansiokehitykseen koko sektorilla vaikuttavat useat asiat. Siksi on tärkeä tarkastella sektorilla pysyneiden ansiokehitystä ja alalle tulevien ja lähtevien ansioiden eroa. 

Kuntasektorilla 2010-luvulla ansiotaso on keskimäärin noussut selvästi yli sopimuskorotusten. Ero on vielä suurempi, kun tarkastellaan kuntasektorilla pysyneitä palkansaajia.  

Vastoin julkisuudessa käytyä keskustelua, identtisten palkansaajien tarkastelu osoittaa, että kuntasektorilla pysyvien ansiot nousevat selvästi keskimääräistä enemmän. 

Erityisen paljon viimeisenä kahtena vuotena nousivat yli sopimuskorotusten kuntasektorilla pysyneiden opettajien ja lääkärien ansiot.

Kuntasektorille vaaditulle palkkaohjelmalle ei tilastollisten tarkastelujen valossa löydy perusteita. Kuntasektorin ansiot eivät jää jatkuvasti yksityisestä sektorista jälkeen. Kuntasektorilla pysyvillä ansiot kehittyvät selvästi keskimääräistä nopeammin.

Kuntasektorin hitaampi ansiokehitys selittyy lähteneiden ja uusien työntekijöiden ansioiden erolla. Kuntasektorin työntekijöiden ansiot kehittyvät liukumien vuoksi keskimääräistä nopeammin, kun katsotaan kuntasektorilla pysyneiden ansioiden kehitystä. 

27.3.2020