Oikeustapaukset
5
/2023

Maarit Lehtinen, työmarkkina­lakimies

Kunnanjohtajan irtisanominen vaatii lainmukaiset perusteet

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jossa todetaan, että viranhaltijalain mukainen irtisanomissuoja ei ole kunnanjohtajalla heikompi kuin muilla viranhaltijoilla, kirjoittaa KT:n työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen.

Maarit Lehtinen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 18. elokuuta ratkaisun kunnanjohtajan irtisanomisesta. Kunnanjohtaja voidaan irtisanoa joko kuntalaissa säädetyllä menettelyllä tai viranhaltijalain mukaisella irtisanomismenettelyllä.

Tässä KHO:n tapauksessa kunnanvaltuusto oli irtisanonut kunnanjohtajan viranhaltijalain nojalla (35 § 1. mom.). Aikaisemmin samana vuonna valtuustossa oli äänestetty kunnanjohtajan luottamuksesta, mikä ei kuitenkaan johtanut kuntalain mukaisen irtisanomisasian valmisteluun.

Tapauksessa KHO arvioi muun muassa kuntalain ja viranhaltijalain välistä suhdetta kunnanjohtajan irtisanomistilanteessa sekä irtisanomiskynnyksen täyttymistä silloin, kun irtisanominen tehdään viranhaltijalain perusteella.

KHO arvioi tapauksessa saatua näyttöä ja päätyi ratkaisussaan siihen, että työnantaja ei ollut osoittanut asiallista ja painavaa syytä virkasuhteen irtisanomiselle, vaikka huomioon oli otettu viranhaltijan johtava asema.

 

Kuntalain ja viranhaltijalain mukaiset irtisanomismenettelyt ovat eri prosesseja

Kuntalain mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen ( 43 § 1 mom.). Kuntalaissa ei kuitenkaan ole säädetty tyhjentävästi kunnanjohtajan irtisanomisesta, vaan kunnanjohtaja voidaan irtisanoa myös viranhaltijalain mukaisilla perusteilla. Se, että vaadittava määräenemmistö valtuutetuista ei nähnyt perusteita luottamuspulalle, ei estänyt ryhtymästä viranhaltijalain mukaisiin toimiin.

Viranhaltijoiden irtisanomisperusteista säädetään viranhaltijalain 35 §:ssä. Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Syynä voidaan pitää myös sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään.

Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan. 

 

Viranhaltijalain mukainen irtisanomissuoja ei ole heikompi kunnanjohtajalla

KHO:n ratkaisun perusteluissa tuodaan esiin, että viranhaltijalain mukaisen irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa viranhaltijan ja työnantajan asemaan.

Perusteluiden mukaan työnantajan on kyettävä luottamaan viranhaltijan kykyyn hoitaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävänsä asianmukaisesti sekä siihen, että viranhaltija tehtäviä hoitaessaan käyttäytyy asemansa edellyttämällä tavalla. Johtavassa asemassa olevalla viranhaltijalla tämä luottamus korostuu usein virkatehtävien vastuullisuuden ja esimiesaseman vuoksi.

KHO toteaa nimenomaisesti, että kunnanjohtajan organisatorisesta erityisasemasta ei seuraa, että hänen viranhaltijalain mukainen irtisanomissuojansa olisi heikompi kuin muiden viranhaltijoiden.  Arvioitaessa irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta johtavaan asemaan kuuluva korostunut edellytys työnantajan luottamuksesta otetaan huomioon vastaavalla tavalla kuin muilla kunnan johtavilla viranhaltijoilla.

 

Työnantajan on osoitettava irtisanomiselle lainmukaiset perusteet

Ratkaisun perusteluissa arvioitiin myös varoituksen antamisen perusteita sekä työnantajan näyttövelvollisuutta irtisanomisperusteissa. Varoituksessa tai sen perusteena olevissa asiakirjoissa on yksilöitävä riittävän selkeästi se, mihin laiminlyönteihin tai rikkomuksiin varoitus perustuu ja millä tavoin viranhaltijan edellytetään korjaavan menettelyään.

Työnantajan tulee irtisanomisasiassa osoittaa, että irtisanomiselle on lainmukaiset perusteet. Tämä tulee hyvin ilmi KHO:n ratkaisun perusteluissa. Työnantajan on esitettävä riittävät ja luotettavat selvitykset niistä tosiseikoista, joihin se perustaa irtisanomispäätöksen.

  

KHO:2023:72 18.8.2023/2393

27.10.2023

Yhteystiedot

Maarit Lehtinen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2210
Matkapuhelin:
+358 50 466 4953
Sähköposti:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT