Oikeustapaukset
4
/2011

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Irtisanomisoikeus säilyi

Työnantajan oikeus irtisanoa virkasuhde säilyi, vaikka työnantajalla oli mahdollisuus tarjota viranhaltijalle välittömästi irtisanomisajan päättymisen jälkeen alkavaa määräaikaista virkasuhdetta.

Työnantaja irtisanoi lehtorin virkasuhteen

Työnantaja A irtisanoi 3.8.2007 tekemällään päätöksellä lehtori B:n virkasuhteen päättymään 31.12.2007 taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työnantajan tarkoituksena oli järjestellä palveluksessaan olevien lehtoreiden tehtäviä uudelleen mm. siten, että B:n tehtävät jaettaisiin usean eri lehtorin hoidettavaksi.

Osa B:n tehtävistä oli tarkoitus jakaa lehtori C:lle. B:n irtisanomisaikana C irtisanoi virkasuhteensa päättymään 31.12.2007. C:n irtisanoutumisen jälkeen työnantaja joutui uudelleen miettimään, miten tehtävät yksikössä hoidettaisiin.

Syksyn 2007 aikana oli käynyt ilmi, että opetustuntien määrä, opiskelijatilanne ja sitä kautta yksikön toimipisteen tulojen kertyminen osoittautuivat arvioitua paljon heikommiksi. Koska henkilöstön todellisen vähentämistarpeen katsottiin olevan ennakoitua suurempi, C:n virkaa ei hänen irtisanoutumisensa jälkeen voitu enää 1.1.2008 alkaen täyttää, vaan keväälle suunniteltu opetus päätettiin toteuttaa palkkaamalla 1.1.–30.5.2008 väliseksi ajaksi määräaikainen tuntiopettaja. Kysymyksessä oli uudelleen järjestelty tehtäväkokonaisuus, joka koostui osittain mm. B:n ja C:n aikaisemmista tehtävistä.

Työnantaja tarjosi B:lle määräaikaista virkaa, jota B ei suostunut ottamaan vastaan. B katsoi, että työnantajalla ei tuossa vaiheessa ollut perusteita päättää hänen virkasuhdettaan mm, sen vuoksi että C:n irtisanoutumisen johdosta työnantajalla oli tarjota töitä B:lle hänen irtisanomisaikansa päättymisen jälkeen.

B:n virkasuhde päättyi 31.12.2007. Määräaikaista tehtävää ryhtyi hoitamaan B:n kanssa samaan aikaan irtisanottu D.

Hallinto-oikeuden päätös

Hallinto-oikeus katsoi, että B:n tehtävät olivat irtisanomispäätöstä tehtäessä vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Hallinto-oikeus totesi myös, että irtisanomispäätöstä tehtäessä uudelleensijoittamista ja uusiin tehtäviin kouluttamista oli selvitetty laissa edellytetyllä tavalla.

Oikeus kuitenkin totesi, että työnantajan toimintaedellytyksissä oli tapahtunut muutos C:n irtisanoutumisen jälkeen. Tässä vaiheessa työnantajan tiedossa oli ollut, että B:n tehtävät tulevat jatkumaan myös 1.1.2008 jälkeen, minkä vuoksi viranhaltijalain 37 §:n mukaiset irtisanomisen edellytykset eivät enää täyttyneet irtisanomisajan päättyessä. Työnantajan olisi tullut hyväksyä B:n tekemä oikaisuvaatimus ja kumota irtisanomispäätös.

Hallinto-oikeus katsoi, että irtisanomispäätös ja oikaisuvaatimuksesta annettu päätös olivat lain vastaisia.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Päätöksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus toi esiin, että viranhaltijalain 37 §:n vakiintuneen tulkinnan mukaan viranhaltijan virkasuhde voidaan irtisanoa joko silloin, kun hänen tehtävänsä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi tai silloin, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvoite on lainkohdan esitöiden mukaan osa irtisanomisperustetta, minkä vuoksi uudelleen sijoittaminen on ensisijainen keino ennen virkasuhteen irtisanomista. Irtisanomisperusteita kokonaisuudessaan on arvioitava koko palvelussuhteen keston ajan eli viimeisen kerran irtisanomisajan päättyessä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että C:n irtisanouduttua B:n irtisanomisaikana, työnantajan toimintaedellytyksissä oli tapahtunut sellainen muutos, joka olisi voinut johtaa työnantajan velvollisuuteen perua B:n irtisanomien. Toimipisteen tilanne oli esitetyn aineiston perusteella kuitenkin syksyllä 2007 edelleen heikentynyt siten, että työnantajalla oli mahdollisuus tarjota B:lle tai toiselle irtisanotulle D:lle työtä kevätlukukaudeksi vain tilapäisesti. Työnantajan mahdollisuudet tarjota töitä pysyvästi olivat edelleen olleet olennaisesti ja pysyvästi heikentyneet.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen.

Mitä tästä opimme?

  • Viranhaltijalakiin kirjattuja irtisanomisen edellytyksiä on tarkasteltava koko irtisanomisajan.
  • Irtisanomisedellytysten tulee siis täyttyä irtisanomishetken lisäksi myös irtisanomisajan päättyessä.
  • Irtisanomisoikeus säilyy, vaikka irtisanomisaikana tilanne muuttuisi siten, että työnantajalla olisi mahdollisuus tarjota irtisanotulle välittömästi virkasuhteen päättymisen jälkeen alkavaa määräaikaista virkasuhdetta.

KHO 4.2.2011/252

14.9.2011

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT