Työelämän kehittäminen
6
/2022

Ville Rautio, projektikoordinaattori, Soteliiderit-hanke 

Aika vahvistaa sote-johtamista

Pitkään yritetty sote-uudistus toteutuu viimein. Aika sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueille voidaan laskea päivissä. Hyvinvointialueet tarjoavat pitkään odotetun sysäyksen uuteen.

Palveluita on onnistuttu ja jouduttu kehittämään myös epävarmuuden vallitessa. Työnantajaorganisaatiot ovat kehittämistyössään eri vaiheissa. Valmistelun verhon noustessa sote-ala voi keskittyä kehittämään palveluja ja johtamista sekä yhtäaikaisesti että pitkäjänteisesti. 

KT toteutti vuosina 2019–2022 Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella Soteliiderit-hankkeen. Hankkeessa on tuettu kuntia ja kuntayhtymiä sekä hyvinvointialueita strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisessä ja muutosjohtamisessa.  Hankkeen kautta on tarjottu lisäpanostusta työnantajakentän kehittämistyöhön ja tuettu työnantajien verkostoitumista sekä keskinäistä vuorovaikutusta.  

Soteliiderit-hanke on ollut yksi kolmesta Onnistu yhdessä -konsortion osahankkeesta. Muita osahankkeita ovat olleet Työterveyslaitoksen koordinoimat Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa- ja Soteammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -hankkeet. Kaikkien hankkeiden tärkeimpänä tavoitteena on ollut tukea sote-organisaatioiden johdon ja henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia yhteiskehittämisen kautta. 

Soteliiderit -hanke käynnistyi jo edellisen sote-uudistuksen kaudella. Pettymys uudistuksen kaatumiseen oli tuolloin suuri, mutta luotu valmius rakentaa parempia palveluja ja johtamista säilyi. Valmistelu ja kehitystyö jatkuivatkin monella alueella luontevasti eteenpäin katsovalla asenteella. Hankkeen aikana sote-alan kehitystarpeet korostuivat entisestään. Yllättäviä haasteita toi myös koronapandemia. 

Muutos luo edellytyksiä johtamisen uudistamiselle.

Hyvinvointialueiden toteutuminen on suuri helpotus sote-työnantajille, sillä se luo rakenteellista varmuutta muutoin epävarmassa toimintaympäristössä. Muutos luo edellytyksiä myös johtamisen uudistamiselle. Keskeistä on se, millaista uudistumiskykyä organisaatioiden johdossa on ja kuinka uuden johtamisen mahdollisuudet osataan hyödyntää hyvinvointialueilla. Kyse on edellytysten lisäksi uskalluksesta luoda uutta! 

Silti uutta luodaan aina vanhan päälle – toimiviksi todettujen käytäntöjen ja toimintatapojen jakaminen hyödyttää kaikkia. Erityisen arvokasta on sote-uudistuksen valmistelun aikana syntynyt ja myös Soteliiderit-hankkeen edistämä työnantajakentän verkostoituminen ja yhteiskehittämisen tukeminen. Yhteistyön ja verkostojen merkitys korostuu useissa strategisen henkilöstöjohtamisen kysymyksissä ja sote-alan yhteisen tulevaisuuden hahmottamisessa. Selkeä, jaettu tilannekuva ja koordinaatio hyödyttävät kaikkia. 

Soteliiderit-hankkeessa ja työnantajaverkostoissa on etsitty yhdessä ratkaisuja esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuteen. Henkilöstöpulan ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti. Yhteinen tilannekuva on jo luotu, nyt edetään laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen. 

Soteliiderit-hankkeen henkilöstöjohtamisen kehittämisen kärkiteemoja ovat olleet henkilöstön saatavuuden ohellajohtamisen uudet tavat ja muodot. Teemoja ovat olleet tiedolla johtaminen, etä- ja hybridijohtaminen sekä työkykyjohtaminen. Ne tarjoavat uusia näkökulmia strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja korostavat henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation tuottavuudelle ja tuloksellisuudelle. 

Sote-johtamisen tavoitteet ja odotukset ovat korkealla, ja osin syystäkin. On ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstöjohtaminen on osa hyvinvointialueiden johtamista strategiselta tasolta lähtien. Tähän kohdistuu suuria odotuksia, joita hyvinvointialueilla ryhdytään nyt lunastamaan uusin työkaluin ja yhteistyön voimalla. 

20.12.2022

Yhteystiedot

Ville Rautio

projektisuunnittelija
Puhelin:
+358 9 771 2724
Matkapuhelin:
+358 50 473 0724
Sähköposti:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT