Lainsäädäntö
5
/2017

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Varhaiskasvatuksen tiekartta tiukentaisi kelpoisuuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen tiekartassa esitetään muutoksia, jotka merkitsisivät tiukennuksia päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksiin ja mitoitukseen.

Suuntaviivat päiväkotien henkilöstön osaamiseen, henkilöstörakenteeseen ja koulutuksen kehittämiseen on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisemassa Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartassa vuosille 2017–2030.

Tiekartan esityksessä ehdotetaan tiukennuksia lastentarhanopettajan kelpoisuuksiin ja mitoitukseen. Jatkossa varhaiskasvatuksen opettajana voisi toimia ainoastaan kasvatustieteen kandi ja pitkällä aikavälillä kasvatustieteen maisteri.

Tiekartassa ehdotetaan, että nykyiset lastentarhanopettajat, joilla on sosionomin tutkinto, eivät enää voisi toimia varhaiskasvatuksen opettajina vaan varhaiskasvatuksen sosionomeina, jolloin heidän tehtävissään tapahtuisi muutos.

KT katsoo, että nykyinen kahden koulutuspolun järjestelmä on helpottanut työvoimapulaa menneinä vuosina ja monimuotoistanut varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista. Myös sosionomitaustaisen lastentarhanopettajan kasvatustyö on laadukasta.

Varhaiskasvatuksen opettajat vastaisivat varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisesta pedagogisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä opetuksesta. Varhaiskasvatuksen sosionomi osallistuisi lapsiryhmän hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen yhdessä opettajan kanssa. Muutoksilla voisi olla vaikutusta myös palkkaukseen, kun tehtävät jaettaisiin uudelleen.

Lastentarhanopettajien koulutuspaikkoja yliopistoissa lisätään kolmanneksella, jolloin lastentarhanopettajia valmistuisi vuosittain 590. Tämä helpottanee työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä.

Kelpoisuus kahdella tapaa

Voimassa olevien kelpoisuusehtojen mukaan sosionomi (AMK) tutkinto ja kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antavat kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksista säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Laki on vuodelta 2005 ja se on kumoutunut, mutta sitä noudatetaan yhä varhaiskasvatuksen osalta sellaisena kuin se oli 1.1.2013.

Lain 7 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on lastentarhanopettajan koulutuksen sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot.

Henkilöstörakenteeseen esitetään muutoksia

Tällä hetkellä päiväkodissa pitää lastentarhanopettajan kelpoisuus olla vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävässä toimivalla.

Tiekartassa henkilöstörakennetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että selkeällä enemmistöllä päiväkotien hoito-, kasvatus - ja opetushenkilöstöstä olisi korkea-asteen koulutus.

Nimikkeitä muutettaisiin siten, että päiväkotien henkilöstö koostuisi päiväkotien johtajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen sosionomeista ja lastenhoitajista.

Ehdotetussa henkilöstörakenteessa vähintään 40 prosenttia henkilöstöstä olisi varhaiskasvatuksen opettajia ja enintään 60 prosenttia henkilöstöstä olisi joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia. Tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisessa lapsiryhmässä tulisi olla vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja.

Uudet kelpoisuussuositukset

Tiekartan selvitysryhmä esittää, että varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden tuottaisi yliopistoissa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, jossa on 60 opintopisteen opinnot varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Esityksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuudeksi tulisi ajan myötä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opintojen lisäksi vähintään 15 opintopisteen laajuinen pedagoginen harjoittelu.

Jatkossa sosionomi (AMK) tutkinnolla ei siis voisi toimia varhaiskasvatuksen opettajana vaan varhaiskasvatuksen sosionomina. Varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät olisivat erilaiset.

Varhaiskasvatuksen sosionomilta edellytettäisiin sosionomin ammattikorkeakoulututkintoa, jossa on suoritettu 60 opintopisteen opinnot varhaiskasvatuksesta, joihin sisältyy vähintään 15 opintopisteen laajuinen varhaiskasvatuksen harjoittelu.

Muutoksille siirtymäaika

Ammattirakenteen ja kelpoisuusehtojen muutoksille ehdotetaan 5–8 vuoden siirtymäaikaa. Nykyisin tehtävissä toimivat säilyttäisivät kelpoisuuden siihen tehtävään, johon heidät on rekrytoitu.

Tämä ei koskisi nykyisin lastentarhanopettajan tehtävissä toimivia sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneita. Heille tarjottaisiin mahdollisuus suorittaa 25 opintopisteen täydennysopintokokonaisuus, jonka suoritettuaan henkilö olisi kelpoinen toimimaan myös esiopetuksen tehtävissä. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin nykyisissä lastentarhanopettajan tehtävissä toimivat sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet olisivat kelpoisia.

26.10.2017

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT