Työelämän kehittäminen
5
/2017

Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Työkaluja työssä jatkamiseen

Uusi EU-tason raamisopimus aktiivisesta ikääntymisestä antaa suomalaisillekin työpaikoille vinkkejä eri ikäisten ihmisten huomioimiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Harmaantunut miesmaalari maalaa seinää

Eurooppa-tason työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat vuoden 2017 alussa yhteisen raamisopimuksen aktiivisesta ikääntymisestä ja sukupolvinäkökulmasta. KT oli mukana neuvotteluprosessissa julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalaisen keskuksen CEEP:n kautta.

Uusia vinkkejä, ei velvollisuuksia

Raamisopimus on Suomessa katsottu täytäntöön pannuksi vuonna 2013 valmistuneella työkaarimallia koskevalla oppaalla, joten sopimus ei tuo uusia velvoitteita työpaikoille. Sopimuksessa on kuitenkin monia työkaluja, joiden avulla työpaikoilla voidaan huomioida eri-ikäiset työntekijät ja tukea heidän työssä jaksamistaan sekä työn tuloksellisuutta.

Sopimuksen kantavana periaatteena on, että eri-ikäisten työssäkäyntiedellytysten ja sukupolvien välisen yhteisymmärryksen tukeminen edellyttää työnantajien, työntekijöiden ja näiden edustajien yhteistä sitoutumista.

Sopimuksessa nostetaan esiin viisi kokonaisuutta. Kullekin kokonaisuudelle on myös koottu lista esimerkkityökaluja.

Suomen osalta työmarkkinakeskusjärjestöt ovat jo 2013 laatineet yhteisen oppaan työkaarimallista, jossa esitellään ikäjohtamisen hyviä käytäntöjä. Opas löytyy KT:n yleiskirjeestä 10/2013.

Lisäksi yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa on rakennettu sähköinen työkaari-työkalu, joka on netissä ilmaiseksi kaikkien käytettävissä.


1. Työvoiman ikärakenteen strateginen arviointi

Sekä valtakunnallisesti että organisaatiotasolla on hyvä olla strateginen näkemys työvoiman ikärakenteesta ja tilasta.

Strategisessa arviossa tarkastellaan sekä nykytilaa että ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita. Tällainen arviointi voi sisältää esimerkiksi työntekijöiden ikä- ja sukupuolirakenteen, työntekijöiden taitoihin ja osaamiseen, organisaation osaamistarpeisiin sekä työoloihin liittyviä huomioita.

2. Työterveys ja -turvallisuus

Työpaikan turvallisuus ja terveellisyys vaikuttavat siihen, kuinka henkilöstö jaksaa töissään työuransa ajan. Tätä voi edistää esimerkiksi ennaltaehkäisevällä riskienarvioinnilla, työprosessien ja työympäristön mukauttamisella sekä toimivalla työsuojelun yhteistoiminnalla.

3. Taitojen ja osaamisen hallinnointi

Tukemalla työntekijöiden taitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista tuetaan myös työssä jatkamista.  Tätä edesauttaa esimerkiksi kaikenikäisten työntekijöiden kouluttaminen, henkilökohtaisen urakehityksen tukeminen, koulutukseen motivoiminen ja työntekijöiden virallisen ja epävirallisen osaamisen tunnistaminen.

4. Työn organisointi terveellistä ja tuottavaa työuraa edistäväksi

Työn organisoinnissa pitää huomioida työn terveellisyys ja tuottavuus. Työtä tulisi myös mahdollisuuksien mukaan muokata työkaaren eri vaiheisiin sopivaksi. Tässä työpaikkojen sisäisellä vuoropuhelulla on tärkeä rooli.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden välisen työnjaon mukauttamista tarpeen mukaan, esimiesten valmentamista ikäkysymysten käsittelyyn ja ikään liittyvien stereotypioiden murtamista työpaikoilla.

5. Sukupolvinäkökulma

Sopimuksen mukaan työmarkkinaosapuolet pyrkivät luomaan työympäristön, jossa eri-ikäiset, eri sukupolvia edustavat työntekijät voivat työskennellä yhdessä yhteistyön ja sukupolvien välisen solidaarisuuden vahvistamiseksi.

Keinoja tämän saavuttamiseksi voivat olla esimerkiksi mentorointivalmennusohjelmat, joilla nuoremmat työntekijät toivotetaan tervetulleiksi ja perehdytetään työympäristöön, sekä ohjelmat, joissa siirretään tietoja ja taitoja kumpaankin suuntaan nuorten ja vanhempien työntekijöiden välillä.

Hyödyllistä on myös tietopankkien luominen; niihin voidaan kerätä erityistä tietotaitoa ja työpaikan sisällä kertynyttä ammatillista informaatiota uusille työntekijöille jaettavaksi.


26.10.2017

Yhteystiedot