Tilastot
3
/2017

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija

Kuntajohtaja kaipaa arvostusta ja kollegoiden tukea

Tuoreen kyselyn mukaan suurin osa kuntajohtajista näkee itsensä nykyisessä tehtävässään vuonna 2020. Myös työ yksityisellä sektorilla tai toisessa kunnassa kiinnostavat.

Kuntajohtajatyön arvostus ja kehittäminen -selvitys on Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja Suomen kuntajohtajat ry:n yhteistyössä tekemä kyselyselvitys. Kyselyyn vastasi helmikuussa 2017 yhteensä 185 kuntajohtajaa Suomen 311 kuntajohtajasta.

Johtajilta kysyttiin johtajasopimuksen sisällöstä sekä kuntajohtajan palkkakehityksestä ja työn vaativuudesta. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin, minkälaiselle osaamisen kehitykselle nähdään tarvetta.

Kuntajohtajat arvioivat, minkä tahojen arvostusta he pitävät tärkeänä, ja missä he näkevät itsensä kolmen vuoden päästä.

Vastaajat olivat toimineet kuntajohtajina keskimäärin kymmenen vuotta ja olivat keski-iältään 53-vuotiaita. Vastaajista 81 prosenttia oli miehiä ja 19 prosenttia naisia.

Kunnan johtavien luottamushenkilöiden arvostus on tärkeintä

Kyselyssä kuntajohtajia pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeäksi he kokevat tiettyjen tahojen osoittaman arvostuksen kuntajohtajatyötään kohtaan.  Kuntajohtajat kokivat erityisesti kunnan johtavien luottamushenkilöiden arvostuksen olevan tärkeää. Heistä lähes kaikki (98 %) pitivät sitä tärkeänä.

Kuntajohtajat toivoivat myös saavansa arvostusta työtään kohtaan kunnan henkilöstöltä ja elinkeinoelämältä. Vähiten tärkeäksi kuntajohtajat kokivat valtionhallinnon toimijoiden arvostuksen. Heistä alle puolet piti sitä tärkeänä. Myöskään median arvostusta ei nähty niin tärkeänä.

Nykyinen työpaikka nähdään mielekkääksi myös kolmen vuoden päästä

Kuntajohtajilta kysyttiin, että missä he näkevät itsensä kolmen vuoden päästä vuonna 2020. Vastauksista erottuu selvästi, että yli puolet kuntajohtajista pitää todennäköisenä sitä, että työskentelee nykyisessä kunnassa kuntajohtajana. Noin kaksi kolmasosaa (64 %) kuntajohtajista ajatteli näin.

Kuntajohtajat eivät kuitenkaan sulje pois yksityisellä sektorilla tai toisessa kunnassa kuntajohtajana työskentelyä. Kaikkein epätodennäköisimpänä kuntajohtajat pitävät sitä, että siirtyisivät valtiolle töihin. Peräti 78 pitää sitä epätodennäköisenä. Lähes yhtä moni pitää työskentelyä kolmannella sektorilla epätodennäköisenä.
Kollegat auttavat kehittämään osaamista

Kuntajohtajat pitävät oman työnsä kannalta tärkeimpinä koulutuksia, jotka käsittelevät esimerkiksi taloutta, johtamista ja lainsäädäntöä. He toivovat, että koulutus on räätälöity heille sopivaksi.

Vastauksista tulee selvästi esille, että he arvostavat ja tarvitsevat vertaistukea kollegoiltaan ja keskinäisiä oppimisverkostoja.

Kuntajohtajilta kysyttiin, että minkälaiseen osaamisen kehittämiseen he kokevat tarvetta. Puolet vastaajista kokee tarvitsevansa lisää juridista osaamista. Johtamisvalmennusta kokee tarvitsevansa kaksi viidesosaa vastaajista. Neljäsosa kaipaisi henkilöstö- ja työmarkkina-asioihin sekä talousarvio- ja tilinpäätöskysymyksiin lisää osaamista.

Esiintymistä ja vuorovaikutustaitoja haluaisi parantaa 14 prosenttia vastaajista. Avovastauksissa nostettiin esille muun muassa digiosaaminen ja konsernin johtamisen taito.


Kuinka tärkeäksi koet seuraavien tahojen osoittaman arvostuksen kuntajohtajatyötäsi kohtaan?

Missä näet itsesi kolmen vuoden päästä vuonna 2020?

Tyypillinen kuntajohtaja

17.5.2017

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT