Tilastot
1
/2017

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Henkilöstömenoissa säästettiin 357 miljoonaa euroa

Kunta-alalla säästettiin viime vuonna henkilöstö-menoista keskimäärin 1,7 prosenttia. Tämä on 357 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoima-kustannuksista, jotka ovat 21 miljardia euroa. 
Säästöt saatiin aikaan useita keinoja yhdistämällä.

Synkkä portaikko, jonka huipulla hohtava euromerkki

KT:n tuoreen henkilöstömenosäästöjä koskevan tiedustelun mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä yleistyvät talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamisohjelman oli laatinut reilu neljännes tiedusteluun vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä. Vaikka kunnissa ei olisikaan erityistä ohjelmaa talouden tasapainottamiseen, talouden tasapainottaminen ja pitkäjänteinen taloudellinen suunnittelu ovat osa henkilöstöjohtamisen arkea.

Säästöjä useilla eri keinoilla

Suurin osa kokonaissäästöistä saavutettiin vuonna 2016 muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Tulos on sama kuin edellisissä KT:n säästötiedusteluissa. Valtaosa säästöistä syntyi hyödyntämällä luonnollista poistumaa (82 % vastanneista). Säästöjä haettiin myös töiden uudelleen järjestelyillä, uusilla toimintatavoilla ja toimintoja tehostamalla (77 %).

Säästöjä saatiin aikaan myös tiukentamalla rekrytointia kuten vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä (65 %), jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä (63 %) sekä tiukennetulla täyttölupamenettelyllä (56 %).

Muut säästötoimenpiteet vuonna 2016
Säästökeino Kuntien ja kuntayhtymien %-osuus, joissa käytössä
Luonnollisen poistuman hyödyntäminen 82
Töiden uudelleen järjesteleminen, uudet toimintatavat ja muu tehostaminen 77
Sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentäminen 65
Toimien / virkojen täyttämättä jättäminen 63
Täyttölupamenettely / tiukennettu rekrytointimenetelmä 56
Sairauspoissaolokustannusten ja / tai Varhe-maksujen vähentäminen 31
Seutuyhteistyö 20
Ostopalvelu- ja vuokratyövoiman käytön vähentäminen 18
Palvelujen ja toimintojen supistaminen 16
Toimintoja ulkoistettu / yhtiöitetty 14
Säästösyistä osa-aikaistaminen 12
Henkilöstöetuuksien karsiminen 9
Ostopalvelu- ja vuokratyövoiman lisääminen 8
Valtakunnallisten sopimusten tasoa parempia palvelussuhteen ehtoja koskevien paikallisten sopimusten purkaminen 3

Kuluvana vuonna tarve säästää henkilöstömenoissa jatkuu lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Säästötarpeiden arvioidaan olevan suuruusluokaltaan saman tasoisia kuin viime vuonna. Säästöjä haetaan samoin keinoin kuin vuonna 2016, mutta erityisesti lomautusten painoarvo näyttäisi entisestään pienentyvän ja pitkäjänteiseen suunnitteluun liittyvien keinojen käyttö lisääntyvän. Arviot vuoden 2017 säästöistä eivät sisällä kilpailukykysopimuksen mukaisia toimenpiteitä.

Tänä vuonna vähemmän lomautuksia

Säästötoimenpiteistä käytiin viime vuonna yt-neuvotteluja joka viidennessä tiedusteluun vastanneessa kunnassa tai kuntayhtymässä. Ne johtivat 12 kunnassa tai kuntayhtymässä lomautuksiin ja 30 kunnassa tai kuntayhtymässä irtisanomisiin taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Kunta-alalla lomautettiin viime vuonna vain noin 2 400 henkilöä. Suurin osa lomautuksista keskittyi yhteen kuntaan. Muut lomauttivat vain pienen osan tai vain muutaman yksittäisen henkilön. Lomautuksen pituus oli keskimäärin 15 kalenteripäivää.

Lomautusten osuus säästöistä näyttäisi tiedustelun mukaan tänä vuonna pienemmältä kuin viime vuonna. Yt- neuvotteluja arvioidaan käytävän ainakin 17 kunnassa tai kuntayhtymässä. Kahdeksan kuntaa tai kuntayhtymää arvioi lomauttavansa tänä vuonna yhteensä vajaat 1 000 henkilöä keskimäärin 19 kalenteripäiväksi. Valtaosa lomautuksista keskittynee vain muutamalle kuntatyönantajalle.

Irtisanomisia on edelleen kuntasektorilla hyvin vähän. Viime vuonna taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanottiin noin 300 henkilöä (0,1 % henkilöstöstä). Tiedustelun mukaan irtisanomisia toteutettaisiin tänä vuonna arviolta parissa kymmenessä kuntaorganisaatiossa ja ne koskisivat reilua 200 henkilöä. Usein irtisanomiset koskevat vain yksittäisiä työntekijöitä.

Paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla henkilöstömenosäästöistä oli sovittu vain 11 kunnassa tai kuntayhtymässä. Vaikka työnantaja olisi käynnistänyt paikalliset neuvottelut henkilöstömenosäästöistä, osa tai kaikki henkilöstöjärjestöt ovat lähes poikkeuksetta kieltäytyneet sellaista tekemästä. Lomautuksilta on vältytty yleensä silloin, kun säästötoimenpiteistä on päästy paikalliseen sopimukseen.

*arvio

Henkilöstömäärä vähenee

Kunnallisen henkilöstön määrä oli korkeimmillaan vuonna 2011, jolloin kuntasektorilla työskenteli 441 000 henkilöä. Viime vuodet henkilöstömäärä on laskenut. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2015 kuntasektorilla työskenteli 422 000 palkansaajaa.

KT:n tiedustelun perusteella kunta-alan henkilöstö vähenee lähivuosina niin, että vuonna 2018 kuntasektorilla työskentelisi 414 000 palkansaajaa.

KT:n henkilöstömenoja koskeva säästötiedustelu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohdolle kattaa 72 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

Tiedustelu toteutettiin joulukuussa 2016. KT Kuntatyönantajat on seurannut 1990-luvulta lähtien kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa vuosittaisella tiedustelulla.


Kustannukset hallintaan pitkäjänteisellä suunnittelulla

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää hyvänä, että kunnissa ja kuntayhtymissä pyritään entistä enemmän pitkäjänteisellä suunnittelulla pysyvään työvoimakustannusten hallintaan.

– Kunnissa haetaan pysyviä säästöjä muun muassa rakenteellisilla muutoksilla ja ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Kaikki nämä toimet helpottavat myös sote- ja maakuntauudistuksen muutoshaasteisiin vastaamista, Jalonen toteaa.

– Vaikka kunnassa ei olisi erillistä ohjelmaa talouden tasapainottamiseen, voi selvityksen perusteella nähdä, että henkilöstömenoissa ei haeta vaikutukseltaan lyhytkestoisia säästöjä, vaan taloutta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin.

16.2.2017

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT