Sopimukset
1
/2016

Suvi Kämäri, johtava työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Miten muuttaa tuntipalkka kuukausipalkaksi?

Tuntipalkkaisen työntekijän siirtäminen kuukausipalkkaiseksi tarkoittaa myös siirtymistä noudattamaan toista palkkausjärjestelmää ja työehtosopimusta.

Kuva: Pixhill.

Jos tuntipalkkainen työntekijä siirretään kuukausipalkkaiseksi tehtävien pysyessä samoina, kysymys ei ole kaavamaisesta vanhan palkan muuttamisesta uudeksi palkaksi, vaan ryhtymisestä noudattamaan kokonaan toista palkkausjärjestelmää ja toisen työehtosopimuksen määräyksiä.

Jos työsopimuksella on alun perin sovittu kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen noudattamisesta, työnantajan ja työntekijän tulee yhdessä sopia työsopimuksen muuttamisesta. Jos kuukausipalkkaisten työehtosopimuksen mukainen palkka olisi tuntipalkkaisena ansaittua alhaisempi, on sovittava myös mahdollisen erotuksen maksamisesta.

Jos kysymys on tehtävistä, joissa noudatettava kuukausipalkkaisten sopimus on teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuutta koskevan paikallisen arviointijärjestelmän mukaisesti ja henkilökohtainen lisäpaikallisen arviointijärjestelmän mukaisesti. Lisäksi maksetaan TS:n mukaista ammattialalisää.

Jos kysymys on tehtävistä, joissa noudatettava kuukausipalkkaisten sopimus on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä määräytyvät KVTES:n määräysten perusteella. Mikäli palkka on tuntipalkkaisena alempi kuin kuukausipalkkaisten työehtosopimus edellyttää, palkkaa korotetaan siirtymisestä lukien. Mikäli palkka on tuntipalkkaisena kuukausipalkkaa korkeampi ja mikäli sitä ei ole tarkoitus alentaa, tulee sopia joko työsopimuksella tai paikallisella työehtosopimuksella erotuksen maksamisesta ja palkankorotusten vaikutuksesta sen määrään.

Teknisen henkilöstön sopimusta sovellettaessa lienee luontevinta sopia, että erotus muodostuu TS:n 14 §:n kaltaiseksi erillislisäksi. TS:n määräyksessä ei mainita siirtymistä toisen sopimuksen piiristä TS:n piiriin, joten jos erotus sovitaan erillislisäksi, myös sen mahdollisesta poistumisesta tai pienenemisestä tulee sopia.

KVTES:ssa ei ole erillislisän kaltaista määräystä, joten erotuksesta ja sen mahdollisesta poistumisesta ja pienenemisestä tulee sopia.

Ongelmaksi voi muodostua se, miten palkkavertailu tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten työehtosopimuksen välillä tehdään, toisin sanoen miten erotuksen määrä lasketaan. Palkkarakenne ja työaikakorvausten sekä poissaoloaikojen palkka määräytyvät eri työehtosopimusten mukaan eri tavoin, joten mitään täsmällistä laskuohjetta ei ole annettavissa. Esimerkiksi tuntipalkkaisen vuosilomapalkka on kuukausipalkkaisen vuosilomapalkkaa korkeampi.

Ansiovertailussa tulee ottaa huomioon työehtosopimusten väliset erot ja kausivaihtelun vaikutus. Tämä toteutunee vertaamalla säännöllisen työajan ansioita riittävän pitkältä ajalta, esimerkiksi koko vuodelta.

Päivätyötä (38,25 tuntia viikossa) tekevä työtekijä tekee keskimäärin 166 työtuntia kuukaudessa, joten tuntipalkkaisen kuukaudessa ansaitsema palkka on keskimäärin 166 x tuntipalkka. Palkkavertailussa voidaan käyttää tuntipalkkana keskituntiansiota, johon sisältyvät mm. työssäolon ajalta maksetut työaikakorvaukset. Jos keskituntiansio vaihtelee eri laskentajaksoissa, keskituntiansion käyttäminen vuosiansion laskennassa voi johtaa väärään lopputulokseen.

Silloin, kun siirrytään toisen työehtosopimuksen piiriin, noudatetaan uuden työehtosopimuksen määräyksiä, eikä entisen työehtosopimuksen ja sen perusteella tehtyjen paikallisten sopimusten määräyksiä enää sovelleta.

11.2.2016

Yhteystiedot

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi