Oikeustapaukset
4
/2013

Kuva: Pixhill/KT

Opettajien lomauttaminen ei ole lainvastaista

Kouvolan hallinto-oikeus antoi kesäkuussa 2013 päätöksen, jossa se totesi, ettei Kouvolan kaupunginhallituksen päätös lomauttaa opetushenkilöstöä ole lainsäädännön vastaista.

Päätös ei ollut yllättävä ja se on perusteltu samoin kuin useimmat hallinto-oikeuksien viime vuosina opetushenkilöstön lomautuksia koskevat päätökset.

Hallinto-oikeuden johtopäätöksissä todetaan, että opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole opetusta koskevan lainsäädännön vastaista, mutta kunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksista huolimatta.

Johtopäätöksenä päätöksessä todetaan, että ottaen huomioon opetushenkilöstön lomautuksen kesto sekä kaupunginhallituksen lomautuksia koskevat määräykset ja lomautusten toimeenpanossa noudatettavat ohjeet, kaupunginhallituksen on katsottava riittävästi selvittäneen sen miten oppilaiden oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja heidän turvallisuutensa lomautuksen aikana voidaan turvata.

Hallinto-oikeudet käsittelevät lomautuksien lainvastaisuuteen liittyviä vaatimuksia nimenomaisesti siltä osin, kun esitetään väitteitä siitä, että lomautus olisi opetustoimintaa koskevan lainsäädännön vastaista. Näihin väitteisiin kunnan tulee vastata lomautuksen aikaisen opetuksen hyvällä suunnittelulla ja osoittaa tämä riittävän yksityiskohtaisilla selvityksillä.

Näin Kouvolakin teki opetushenkilöstöä lomauttaessaan. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen neuvotteluja toteuttamisesta jatkettiin ennen lomautusten toimeenpanoa.

Yksityiskohtainen lomautussuunnitelma

Yksityiskohtaisessa lomautussuunnittelussa otettiin huomioon lakisääteisten palveluiden (opetussuunnitelman mukaisen opetuksen) turvaaminen asiakasturvallisuutta vaarantamatta.

Opetusryhmiä yhdistettiin suunnitellusti ja turvallisuusriskejä sisältävien opetusaineiden sisältöjä muutettiin niin, että opetus oli toteutettavissa. Erityisluokanopettajien lomautus toteutettiin lyhyempänä ja kehitysvammaisten opetus jätettiin lomautusten ulkopuolelle.

Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen ydin on se, että opetussuunnitelman mukainen opetus voidaan toteuttaa lainmukaisesti tilapäisesti pienemmillä resursseillakin.

Lomauttamisen perusteet

Lomauttamisen perusteet ovat sinänsä virka- ja työehtosopimusten tulkintaa, eikä näitä perusteita käsitellä oikaisuvaatimusmenettelyssä tai hallinto-oikeuksissa kunnallisvalituksina.

Lomautuksen perusteena on kunnan kustannusten pakottava vähentämistarve. Tämän perusteen ammattijärjestökin lähtökohtaisesti hyväksyy eikä näitä perusteita riitauteta sen vuoksi työtuomioistuimessa.

Sen sijaan lomautuksista haetaan keinotekoisestikin mahdollista lainvastaisuutta tai menettelytapojen puutteellisuutta hallinto-oikeuskäsittelyssä, vaikka lomautuksien lainmukaisuus on tiedossa.

Julkisessa keskustelussa ja opettajien lomautuksien uutisoinnissa jää varsin vähälle huomiolle se, miksi lomautetaan ja olisivatko lomautukset vältettävissä. Kouvola tai muukaan kunta ei lomauta opettajia tai muuta henkilöstöään kuin pakkotilanteessa. Lomautukset olisivat vältettävissä, jos vastaavat säästöt palkkamenoissa olisivat muuten saavutettavissa ja niistä voitaisiin sopia.

Ammattijärjestöt suhtautuvat kuitenkin yleensä kategorisen kielteisesti kaikkiin henkilöstömenoja koskeviin säästöneuvotteluihin ja tämä vuoksi lomauttamiselle ei jää vaihtoehtoja.

Kouvolan hallinto-oikeuden päätös
19.6.2013 13/0243/1
dnro 00206/13/2207


Lomauttaminen opetustehtävissä

Opetustehtävistä voidaan siis ”lakia rikkomatta” lomauttaa, vaikka julkisuudessa ajoittain toisin väitetäänkin. Opetustehtävistä lomauttamisen suunnittelussa on tärkeää, että jokaisen lomautuspäivän ohjelma voidaan johtaa kunnan opetussuunnitelmasta ja ns. normaalista työsuunnitelmasta.

  • Lomautuspäivinä kuten muinakin päivinä tulee olla oma ohjelma, esimerkiksi erilaisia teemapäiviä.

  • Työsuunnitelmassa määrätään, ketkä opettajat osallistuvat mihinkin teemapäivään. Ne opettajat, joita ei määrätä osallistumaan, lomautetaan. Oppilaiden turvallisuudesta tulee aina huolehtia myös lomautustilanteissa.

  • Lomauttaminen voidaan toteuttaa osittain muusta kuin opetustehtävistä esimerkiksi erikseen korvattavista tehtävistä tai kehittämistyöstä, joka on jo määrätty jonkun tehtäväksi. Tällöin näistä tehtävistä lomautetaan osittain eli lomautus kohdistuu vain tähän määrättyyn, erikseen korvattavaan tehtävään. Osittaisen lomauttamisen edellytykset ovat samat kuin kokonaan lomauttamisessa ja myös menettelytavat ovat samat.

Lomauttaminen voidaan toteuttaa:

  • Opettajatyöpäivinä eli nk. VESO-päivinä ja ammatillisen koulutuksen nk. viiden päivän koulutuksen aikana.

  • Koulun työpäivinä. Lomautus tulee suunnitella tarkoin ja niin, että lomautus on otettu huomioon jo alun perin tehtäessä työsuunnitelmaa lukuvuodelle (ks. edellä). Lomautusjakso voi sisältää myös palkallisia vapaapäiviä esimerkiksi viikonlopun päivät niin, että lomautus toteutetaan perjantaista maanantaihin, jolloin vähennetään 4 päivän päiväpalkka ja mahdolliset ylituntipalkkiot kahdelta päivältä. Lyhytaikaisessa lomautuksessa opettajan lomautusaikaan palkallisia vapaapäiviä ei voi sisältyä enempää kuin työpäiviä.

  • Kesäaikana tai muunakaan koulun loma-aikana opettajia ei voida lomauttaa, ellei lomauteta toistaiseksi tai vähintään yhdeksi lukuvuodeksi (KT:n yleiskirje A12/1994). Työtuomioistuimen tuomiossa 12.6.2013 (ks. artikkeli Kuntatyönantajassa 4/2013, s. 23) pääsiäinen katsotaan koulun loma-ajaksi, vaikka kunta ei olisi päättänyt pääsiäistä kunnan koulujen loma-ajaksi ja vaikka pääsiäisen yhteydessä koulutyö ei olisi keskeytynyt kuin arkipyhien ajaksi. Pääsiäisen katsominen aina koulun loma-ajaksi vaikuttaa myös OVTES:n A osion 36 §:n 2 mom. ja 37 §:n 2 mom. tulkintaan.


Juttu on julkaistu lehden 4/2013 Talous tasapainoon -liitteessä.

10.9.2013