Oikeustapaukset
4
/2016

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Ratkaisu kumottujen opettajalomautusten palkanmaksusta

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnalla ei ollut velvoitetta laittoman lomautuksen ajalta maksamatta jääneiden palkkojen suorittamiseen, koska lomautukset eivät olleet lainvastaisia viranhaltijalaissa tarkoitetulla perusteella. Kunnalla oli taloudelliset ja tuotannolliset perusteet lomauttamiselle

Kuva: Pixhill.

Korkein hallinto-oikeus antoi 15.6.2016 vuosikirjaratkaisun lomautetun viranhaltijan oikeudesta lomautuksen ajalta maksamatta jääneeseen viran mukaiseen palkkaan, kun lomautus on kumottu muulla kuin viranhaltijalaissa tarkoitetulla perusteella.

Tapauksessa kunta oli lomauttanut muiden ohella yleissivistävän koulutuksen opettajia vuonna 2010. Hallinto-oikeus hyväksyi OAJ:n paikallisosaston tekemän valituksen 27.6.2011 antamallaan päätöksellä. Oikeus katsoi kunnanhallituksen lomautuspäätökset lainvastaisiksi, koska koulukohtaiset lomautussuunnitelmat olivat puutteellisia ja siihen liittyvän perusopetus- ja lukiolainsäädännön vastaisia. Kunta ei valittanut päätöksestä ja se sai lainvoiman.

Lomautetut opettajat tekivät vaatimuksen lomautuksen ajalta maksamatta jääneiden viran mukaisten palkkojen maksamisesta. Kunnanhallitus hylkäsi vaatimuksen, koska se katsoi, ettei sillä ollut oikeudellista perustetta lomautuksen ajalta pidätettyjen palkkojen palauttamiseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi oikaisuvaatimuksesta tehdyn kunnallisvalituksen 8.4.2014 antamallaan päätöksellä. Perustelujen mukaan lomautuksen johdosta menetettyjen ansioiden korvaamisesta säädetty viranhaltijalain 33 § on sanamuodoltaan selkeä. Lain esitöissäkin on todettu palkan maksamisvelvoitteesta vain silloin, kun lomautuspäätös on tullut kumotuksi nimenomaisesti viranhaltijalain vastaisuuden perusteella. Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen ennallaan.

Opettajien lomautuksista tehdään lähes poikkeuksetta valitus hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että lomautuksien väitetään olevan opetusta säätelevän lainsäädännön vastaista. Yleensä nämä valitukset eivät ole menestyneet, kuten tässä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore ratkaisu on mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että menestyneenkin valituksen vaikutus jää avoimeksi. Lomautetulla viranhaltijalla ei ole palkkaoikeuksia lomautuksen ajalta viranhaltijalakiin perustuen, jos lomautus kumotaan opetukseen osallistuvan oikeuksien osalta lainvastaisena.

KHO 2016:94 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.6.2011 päätösnumero 11/0433/3

14.9.2016

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT