Oikeustapaukset
4
/2012

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Tarkkailulähetteen laatimisessa käytetään julkista valtaa

KHO antoi elokuussa ratkaisun asiassa, joka koskee lääkärin julkisen vallan käyttöä. Tapauksessa keikkalääkärillä ei ollut toimivaltaa lähettää potilasta pakkohoitoarvioon.

Kuva: Pixhill.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan potilaasta tarkkailulähetteen laatineella keikkalääkärillä ei ollut toimivaltaa lähettää potilasta vastoin tämän tahtoa sairaalaan tarkkailuun. Lähetteen tarkoituksena oli selvittää, olivatko edellytykset potilaan psykiatriseen sairaalahoitoon määräämiseen olemassa.

KHO perusteli ratkaisua sillä, että laissa ei ole erikseen säädetty tällaisesta toimivallasta eikä kyseinen lääkäri ollut ollut virkasuhteessa kaupunkiin. Koska potilaan tarkkailuun ottaminen ei ollut perustunut virkalääkärin laatimaan tarkkailulähetteeseen, ei hoitoonmääräämispäätöksen voitu katsoa syntyneen siten, kuin perustuslaissa ja mielenterveyslaissa edellytetään.

Julkista valtaa käytetään virkasuhteessa

Kuntalain henkilöstöä koskevan määräyksen mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Korkeimman hallinto-oikeuden linja tukee aiempaa julkisen vallan määrittelyä koskevia päätöksiä.

KHO:n päätöksestä äänestettiin 4–1. Vähemmistöön jäänyt oikeuden jäsen katsoi, että potilaan tarkkailuun lähettäminen oli tapahtunut mielenterveyslaissa säädetyillä perusteilla.

Potilas oli otettu saman päivän aikana sairaalaan tarkkailtavaksi. Ennen potilaan toimittamista sairaalaan, (virka) lääkäri oli tutkinut hänet. Lääkäri oli perustellut tarkkailuun lähettämistä sillä, että potilaan sairaus oli pahentunut ja epäiltiin psykoosia. Potilaan katsottiin olevan vaaraksi sekä itselleen että muille. Lisäksi avohoidon keinot nähtiin riittämättömiksi potilaan hoidossa. Lääkäri oli myös arvioinut, että tutkittu todennäköisesti täyttää pakkohoidon edellytykset.

Tarkkailulähetteen perusteella potilas otettiin tarkkailtavaksi keskussairaalaan. Tarkkailusta vastasi sairaalan apulaisylilääkäri.

Ostopalveluiden käyttö

Vähemmistöön jääneen oikeuden jäsenen kannasta voidaan päätellä, että hän katsoi keskussairaalan virkalääkärin jatkotoimet riittäviksi muun muassa potilaan perustuslaillisten oikeuksien täyttymisen kannalta (henkilökohtainen koskemattomuus).

Lääkäriliitto on vaatinut sosiaali- ja terveysministeriötä muuttamaan lainsäädäntöä niin, että myös yksityisen sektorin palveluksessa oleva lääkäri voisi lähettää potilaita ns. pakkohoitoon.

KHO:n päätöksen seurauksena usea kuntatyönantaja pohtii nyt, kuinka järkevää on käyttää ostopalveluita sellaisessa palvelutoiminnassa, jossa selvitetään mielenterveyspotilaiden hoidon edellytyksiä.


KHO 2012:63

12.9.2012

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT