Sopimukset
4
/2023

Teksti: Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelujohtaja

Lääkärien palkkaukseen uusi uraporrasjärjestelmä

Lääkärisopimukseen on sovittu uraporrasjärjestelmä, joka korvaa tehtävän vaativuuden perusteella maksetun tehtäväkohtaisen palkan. Uudessa järjestelmässä on mukana myös tehtävälisä.

KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto saavuttivat neuvottelutuloksen uudesta palkkausjärjestelmästä 30. kesäkuuta. Uudistuksen tavoitteena on palvella paremmin terveydenhuoltoa hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä sekä antaa työnantajille mahdollisuuksia palkita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä nykyistä oikeudenmukaisemmin. Tavoitteena on tukea hoidon laadun ja tuloksellisuuden kehittämistä sekä palkita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä oikea-aikaisesti uran eri kohdissa.

Paikallinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä on koettu osin turhaksi ja raskaaksi ylläpitää Lääkärisopimuksen soveltamisalalla, sillä tehtävänkuvat rajautuvat vahvasti koulutuksen, työssä kertyneen osaamisen ja roolin, esimerkiksi johtotehtävät, perusteella. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että Lääkärisopimuksen osapuolet neuvottelivat valtakunnallisesti kaikille hyvinvointialan työnantajille yhden yhteisen palkkausjärjestelmän.

Uudistus koskee lääkäreitä ja hammaslääkäreitä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Lääkärisopimuksen soveltamisala kattaa hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät, esimerkiksi HUSin. Lääkärisopimusta sovelletaan myös Helsingin kaupungin palveluksessa oleviin.

 

Käyttöönotosta käydään paikalliset neuvottelut

Uuden valtakunnallisen uraporrasjärjestelmän käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut paikallisista järjestelmätarkennuksista sekä paikallisten erien jaosta. Onnistunut palkkausjärjestelmä edellyttää hyvää yhteistyötä sekä eri työnantajien edustajien että luottamusmiesten välillä. Yhteistyöstä ja palkkaeristä kerrotaan tarkemmin KT:n yleiskirjeessä 21/2023.

Siirtymäaikaa uraporrasjärjestelmän käyttöön ottamiseen on 31.12.2023 asti. Palkat maksetaan uuden järjestelmän mukaan ensimmäisen kerran viimeistään joulukuussa.

 

Portaat vastaavat uran kehitystä

Uusi uraporrasjärjestelmä on valtakunnallinen ja velvoittava. Järjestelmästä toisin sopiminen (esimerkiksi ­lisäportaat) vaatii kirjalliseen hakemukseen perustuvan luvan valtakunnallisilta sopimusosapuolilta.

Uraporrasjärjestelmä määrittää sen, mitä palkkaa lääkärin ja hammaslääkärin tehtävästä on vähintään maksettava. Järjestelmä sisältää portaita, jotka vastaavat uran kehitystä. Palkka muuttuu portaittain muun muassa koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä.

Uraporraspalkka määräytyy sovellettavan portaan mukaan, joka taas määräytyy kokonaisarvioinnilla tehtävässä vaaditun osaamisen ja vastuun (OSVA) perusteella. Oikea porras valitaan porraskuvauksen mukaan ja paikallisia tarkennuksia noudattaen. Maksettavan uraporraspalkan suuruus määräytyy kuitenkin paikallisen palkkatason perusteella (portaalle sijoitetut tehtävät).

Uraporraspalkan lisäksi maksetaan tehtävälisää tehtävistä, joita ei ole huomioitu uraporraspalkassa. Osa tehtävälisistä on suoraan virka- ja työehtosopimuksen perusteella velvoittavia, osa on paikallisesti määriteltäviä.

Uraporrasjärjestelmän ulkopuolelle jää joitakin tehtäviä, muun muassa tutkijat ja kehittäjät, ylemmät johtotehtävät ja erittäin kokeneet kliinikot perusterveydenhuollossa. Näihin tehtäviin sovellettavista määräyksistä kerrotaan tarkemmin KT:n yleiskirjeessä 21/2023.

 

Valtakunnalliset neuvottelut jatkuvat syksyllä

Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelmaan (virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027) sisältyy 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä 1.2.2024. 

Valtakunnalliset neuvotteluosapuolet neuvottelevat 31.10.2023 mennessä säännöllisen työajan ansioiden vaikutuksista suoritekompensaatioon, tuntipalkan jakajien yhtenäistämisestä ja varsinaisen palkan käsitteestä.

Keskitettyä erää voidaan myös käyttää henkilökohtaisen lisän järjestelmää koskevaan päivitykseen. Vuoden 2023 henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää koskeva ohjeistus annetaan syksyllä 2023.

 

Laakarien palkat nousevat portaittain.

 


Eri lääkäriryhmille omat porraskuvaukset

Uusi uraporrasjärjestelmä koskee terveyskeskusten lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, sairaalalääkäreitä ja sairaalahammaslääkäreitä. Järjestelmää ei sovelleta eläinlääkäreihin. Eri lääkäriryhmille on sovittu porraskuvaukset Lääkärisopimuksen liitteisiin 1–4. Porraskuvauksissa on kuvattu tyypillistä portaan tehtävää. Liitteiden kuvaukset ja palkkausluku muodostavat uraporrasjärjestelmän kokonaisuuden.

Porraskuvausten tarkoituksena on auttaa työnantajaa sijoittamaan tehtävä oikealle portaalle. Kuvaukset eivät ole tyhjentäviä. Ne täsmentyvät paikallisen tilanteen perusteella. Palkkaportaan soveltamisen edellytyksiä ei kuitenkaan voida tiukentaa, kun kuvauksia täsmennetään paikallisesti.

Jokaisessa portaikossa on kolme erillistä lohkoa

Ensimmäistä lohkoa sovelletaan opiskelijoihin ja lääkäreihin sekä erikoistumassa oleviin lääkäreihin. Toinen lohko koskee erikoislääkäreitä ja kolmas lohko johtamistyötä tekeviä lääkäreitä. Hammaslääkäreillä on vastaavat lohkot. Kuvaukset ovat melko samankaltaisia eri liitteissä. Ammattiryhmästä johtuvia eroja toki löytyy, erityisesti liitteessä 2 perusterveydenhuollon hammaslääkäreillä.

Portaille sijoittelu tehtävän sisällön perusteella

Tehtävän sisältö määrittää sen, mille portaalle lääkäri tai hammaslääkäri sijoittuu. Portaan valintaan ei vaikuta virka- tai tehtävänimike tai siirtymävaiheessa maksussa oleva palkka, vaan tehtävään sovellettava porras määritellään osaamisen ja vastuun perusteella.

Uraporrasjärjestelmä toimii siten, että vaativimpien tehtävien osuus korostuu uran edetessä. Uran ensimmäisinä vuosina kysymys on perustehtävistä. Ammatinhallinnan myötä osaaminen ja vastuu kasvavat.  Osa portaista on sidottu kriteeriin, jonka täyttyessä on siirryttävä soveltamaan uutta porrasta.

Toisen lohkon soveltaminen edellyttää, että lääkärillä tai hammaslääkärillä on oikeus harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia. Kolmatta lohkoa sovelletaan johtamistyötä tekeviin lääkäreihin tai hammaslääkäreihin. Johtamistehtävillä tarkoitetaan kliinistä hallinnollista ja lääketieteellistä johtamista. Tässä lohkossa työnkuva voi sisältää myös kliinistä työtä. 

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies

15.9.2023

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT