KT-kulma
3
/2011

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Henkilöstön osaamista vahvistettava kunta-alalla

Kuntatyönantajat on käynnistänyt kuntien ja kuntakonsernien tueksi Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hankkeen. Tavoitteena on kehittää alueellisten pilottien avulla osaamisen ennakointimalleja tulevaisuusajattelun pohjalta kuntien käyttöön.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Osaamisen ennakointi on kiinteä osa kuntakonsernin strategista henkilöstösuunnittelua. Kunta-alan osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää alueellisessa ja valtakunnallisessa edunvalvonnassa. Koulutustarpeiden ennakointi ja koulutuspaikkojen kohdentaminen pohjautuu tietoon siitä, millaisia osaamistarvearvioita kunta-alalta on.

KT pitää tärkeänä, että koulutuspaikkoja kohdennetaan niille ammattialoille ja kasvukeskuksiin, joihin tulevaisuuden työvoiman kysyntä voimakkaimmin kohdistuu. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointia eri hallinnon tasoilla ja eri toimijoiden välillä on kehitettävä siten, että tulevaisuuden osaamistarpeista saadaan mahdollisimman eheä kokonaiskuva. Koulutusmäärien on oltava riittävät ja koulutuksen sisältöjen on vastattava työelämän vaatimuksia, jotta kunnallisiin palvelutehtäviin saadaan osaavaa työvoimaa myös pidemmällä aikajänteellä.

Työelämän jatkuvasti uudistuvien tarpeiden muuttuessa työikäisen henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Elinikäistä oppimista ja aikuiskoulutuksen nopeaa reagointikykyä tulee erityisesti tukea. Täydennyskoulutusvelvoitteiden sijaan olisi tuettava erillisrahoituksella työnantajan tarpeista lähtevää henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lisäksi ammatti-, tehtävä- ja koulutusrakenteiden muutokset vaativat henkilöstön kelpoisuusehtojen joustavoittamista.

Toivotan lehden lukijoille hyvää kesää ja rentouttavaa loma-aikaa!

25.5.2011

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT