KT-kulma
3
/2011

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Kompetensutveckling behövs i kommunsektorn

KT Kommunarbetsgivarna har inlett ett ESF-projekt om prognostisering av kompetensbehovet inom den kommunala servicen. Målet är att man med hjälp av regionala pilotprojekt och genom framtidstänkade ska utveckla modeller för kompetensprognostisering som kommunerna kan använda.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Kompetensprognostiseringen utgör en fast del av den strategiska personalplaneringen i kommunkoncernen.

Det är viktigt att förutse kommunsektorns kompetensbehov i den regionala och riksomfattande intressebevakningen. Prognostiseringen av utbildningsbehoven och fördelningen av utbildningsplatser bygger på det uppskattade kompetensbehovet i kommunsektorn.

KT anser det viktigt att utbildningsplatserna fördelas på de branscher och tillväxtcentrum där den framtida efterfrågan på arbetskraft kommer att vara störst. Prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet på olika förvaltningsnivåer och mellan olika aktörer bör utvecklas så att man får en så enhetlig helhetsbild av det framtida kompetensbehovet som möjligt. För att den kommunala servicesektorn ska få kunnig arbetskraft också på sikt måste utbildningsvolymen vara tillräcklig och utbildningens innehåll svara mot arbetslivets krav.

Då arbetslivets behov ständigt förändras måste man se till att de anställda i arbetsför ålder upprätthåller och utvecklar sitt kunnande. Framför allt bör man satsa på livslångt lärande och snabb reaktionsförmåga inom vuxenutbildningen. I stället för fortbildningsskyldigheter borde särskild finansiering sättas in för att stödja kompetensutveckling bland personalen utgående från arbetsgivarens behov. Dessutom kräver förändringarna i yrkes-, uppgifts- och utbildningsstrukturerna att personalens behörighetsvillkor blir flexiblare.

Jag önskar alla läsare trevlig sommar och en avkopplande semester!

25.5.2011

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT