Avtal
5
/2021

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef
Bild: Freepik

Personalöverföringar bereds

Välfärdsområdena planerar sin verksamhet och behöver uppgifter om den personal som ska överföras. Förberedelserna för personalöverföringarna inleds med det samarbetsförfarande som krävs för utlämnandet av uppgifterna.

Organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt brand- och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena från början av januari 2023. Detta är förknippat med flera olika förändringar som är föremål för samarbetsförfarande enligt lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. 

Välfärdsområdena planerar sin verksamhet och behöver uppgifter om den personal som ska överföras från kommunerna och samkommunerna.

För att uppgifterna om löntagarnas löne- och anställningsförhållanden ska kunna överföras ska kommunerna och samkommunerna vidta samarbetsförfaranden. Syftet med samarbetsförfarandet och annan information är att på allmän nivå berätta för personalen vilka uppgifter som ska överföras till välfärdsområdet.

Samarbetsförfarandet som gäller utlämnande av uppgifter inleder en serie samarbetsförfaranden i anslutning till inrättandet av välfärdsområdena.

Behandlingen av utlämnandet av uppgifter utgör en helhet i sig, medan överföringen av personal till välfärdsområdena genom överlåtelse av rörelse kräver ett eget samarbetsförfarande.

Rätten att få uppgifter baserar sig på lag

Välfärdsområdenas rätt att få uppgifter om den personal som överförs baserar sig på den så kallade införandelagen. Oberoende av bestämmelserna om sekretess har välfärdsområdena rätt att av kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet och räddningsväsendet i området få de uppgifter som är nödvändiga för det beredningsarbete med vilket välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inleds. 

Kommunerna och samkommunerna ska alltså lämna ut de nödvändiga uppgifter som beredningen förutsätter om den personal som omfattas av överlåtelsen av rörelse och som ska övergå i anställning hos välfärdsområdet.

Uppgifterna behövs i god tid

Välfärdsområdena behöver uppgifterna i god tid innan områdenas fullmäktige inleder verksamheten den 1 mars 2022. 

Dessutom ska uppgifterna uppdateras i slutet av 2022, eftersom det fortgående sker personalbyten, till exempel på grund av vikariat eller nyrekryteringar, eller på grund av att uppgifter om anställningsförhållanden ändras. 

Behov av kontinuerlig information

Det är viktigt att under processens gång via samarbetsorganet informera personalen i varje organisation som berörs av förändringen om var man står i dagsläget. Det kan också hända att det från beredningen av välfärdsområdet kommer information eller begäranden om information som kräver samarbete i kommuner och samkommuner. 

Stödtjänster kan kräva samarbetsförfarande

I kommunerna och samkommunerna pågår en omfattande kartläggning av modellerna för stödtjänster. Om kommunen centraliserat har producerat stödtjänster, till exempel om ett kommunalt centralkök har tillrett maten till social- och hälsovården, skolor och småbarnspedagogik, kommer det att ske förändringar i stödtjänsterna. Servicekonceptet och samarbetsformerna måste planeras om. 

Förändringarna i serviceproduktionen, och exempelvis förändringarna i vissa arbetstagares uppgifter som följer av dem, kan medföra behov av ett separat samarbetsförfarande i kommunen. 

Förändringarna träder dock i huvudsak i kraft först 2023, när den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse först är fastställd. 

Samarbetsförfarandet vid överlåtelse av rörelse förs senare

Samarbetsförfaranden enligt 11 § i samarbetslagen till följd av överlåtelse av rörelse förs först nästa år, troligtvis hösten 2022. Här framhävs samarbetet mellan de kommunala arbetsgivarna och välfärdsområdena, för att välfärdsområdena ska få nödvändig information om den personal som överförs till dem till sitt förfogande.


Roller i samarbetsprocesserna

Välfärdsområdet

  • styr de regionala förberedelserna och tidtabellen
  • ansvarar för verksamheten vid det temporära samarbetsorganet för välfärdsområdet
  • informerar de nuvarande social- och hälsovårdsarbetsgivarna om processen

Kommun

  • informerar sin personal om förändringarna
  • ansvarar för genomförandet av samarbetsförfarandena för den egna personalen
  • håller kontakt med beredarna inom välfärdsområdet vad beträffar gemensamma processer och ett enhetligt informationsflöde

26.10.2021

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT