Rättsfall
5
/2019

Ritva Liivala, arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

HD:s prejudikat om samarbetsskyldighet

Högsta domstolen gav i augusti ett avgörande om iakttagande av samarbetsskyldighet i enlighet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (KomSamL).

Högsta domstolens beslut gäller ett fall där Uleåborgs stad hösten 2013 förde samarbetsförhandlingar med sina anställda om de sparmål för personalkostnaderna som förutsatts i budgetförslaget. Efter förhandlingarna beslutade stadsfullmäktige i december 2013 att sparmålet ska uppnås genom permittering av hela personalen för fem dagar. Staden förde samarbetsförhandlingar om genomförandet av permitteringen våren 2014.

Högsta domstolen (HD) anser i sitt avgörande (HD:2019:66) att staden borde ha fört samarbetsförhandlingar om att minska användningen av arbetskraft redan innan stadsfullmäktiges permitteringsbeslut. Staden hade i egenskap av arbetsgivare försummat sin samarbetsskyldighet enligt samarbetslagen.

Konsekvensen av avgörandet för beredningen av sparbeslut

KomSamL 4 § 1 mom. 4 punkten gäller samarbetsförhandlingar som förs i samband med överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. 

KomSamL 4 § 2 mom. gäller samarbetsförhandlingar som förs i samband med budgetförslag. KomSamL 13 § gäller fullgörande av samarbetsskyldigheten.

Tillämpning av KomSamL 4 § 2 mom.

I samband med beredningen av kommunens budget måste man föra samarbetsförhandlingar i enlighet med KomSamL 4 § 2 mom. om det i budgetförslaget förutsätts åtgärder vilkas genomförande sannolikt leder till flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller avsevärda försämringar i anställningsvillkoren. Sådana förhandlingar skulle fortfarande vara tillräckliga i de fall då det i budgeten som fullmäktige godkänt inte beslutats om genomförande av nämnda åtgärder på ett sätt som är bindande för underlydande myndigheter.

Tillämpning av KomSamL 4 § 1 mom. 4 punkten

Om däremot fullmäktige vid godkännandet av budgeten fattar ett slutgiltigt beslut om arten av sparåtgärder som riktas mot personalen ska sådana samarbetsförhandlingar som förutsätts i KomSamL 4 § 1 mom. 4 punkten föras för var och en sparåtgärd innan styrelsen lägger fram sitt slutliga budgetförslag för fullmäktige.

Om budgetförslaget innehåller överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller uppsägningar som riktas mot personalen ska den förhandlingsskyldighet som gäller minskning av användningen av arbetskraft i enlighet med KomSamL 4 § 1 mom. 4 punkten för dessa åtgärders del fullgöras på det sätt som 13 § i lagen förutsätter. Samarbetsförhandlingarna, som ska föras under en tidsperiod om minst sex veckor, måste då sammanjämkas tidsmässigt med beredningen av budgeten och beslutsfattandet om den.  

Motiveringarna till HD:s avgörande

Den springande punkten i högsta domstolens beslut är frågan enligt vilkendera bestämmelse i samarbetslagen, 4 § 1 mom. 4 punkten eller 2 mom., kommunen ska föra samarbetsförhandlingar om kommunen redan i samband med behandlingen av budgetförslaget fattar ett slutgiltigt beslut om permittering av personalen.

I samband med kommunens beredning av budgetförslaget har arbetsgivaren en skyldighet att iaktta samarbetsförfaranden i enlighet med KomSamL 4 § 2 mom. Målet med dessa förhandlingar är att i ett tillräckligt tidigt skede ge personalen en möjlighet att påverka budgetförslaget och de åtgärder förslaget förutsätter, åtgärder som sannolikt skulle medföra behov av att minska på arbetskraften eller avsevärt försämra anställningsvillkoren.

De samarbetsförhandlingar som i enlighet med KomSamL 4 § 2 mom. hör till beredningen av budgetförslaget eliminerar enligt HD dock inte behovet av att föra samarbetsförhandlingar i enlighet med 4 § 1 mom. 4 punkten i de fall då fullmäktige i samband med budgetbehandlingen fattar ett beslut om reducering av arbetskraften.

Arbetsgivaren dömdes att betala gottgörelse

Högsta domstolen bedömde också frågan huruvida beloppet borde sänkas på den gottgörelse på 1 500 euro som tingsrätten och hovrätten utdömt att skulle betalas till varje arbetstagare utgående från KomSamL 21 §.

Enligt högsta domstolen hade staden som en stor arbetsgivare en särskild skyldighet att trygga de anställdas rätt till samarbete och därför fanns det inte anledning att sänka den utdömda gottgörelsen.

 

23.10.2019

Ytterligare information