KT-kulma
6
/2018

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

KT satte upp egna mål för regeringsprogrammet

KT:s delegation har godkänt KT:s mål för regeringsprogrammet som finns som bilaga till denna tidskrift. Finlands välfärd bygger på arbete. Därför måste sysselsättningsgraden stiga till minst 75 procent. Återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser behövs också framöver. Regeringens allmänna ekonomiska politik bör stödja en återhållsam inkomstutveckling.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Utkomstskyddet för arbetslösa bör graderas på ett sätt som sporrar till att ta emot arbete. Finlands hela socialskyddssystem måste stegvis förnyas så att det prioriterar sysselsättningsmålet.

Vid behov måste arbetsgivarnas anställningströskel sänkas också genom ändringar i arbetslagstiftningen särskilt med tanke på sysselsättningen bland unga.  Kommunernas roll i främjandet av sysselsättningen bör erkännas och de regionala sysselsättningsförsöken bör fortsätta.

Den privata och offentliga sektorns pensionslagstiftning bör harmonieras. De kommunala arbetsgivarnas fyra procentenheter högre pensionsförsäkringsavgift måste sänkas till en nivå som närmar sig den privata sektorns avgift.

Familjeledighetsreformen garanterar en jämnare fördelning av familjeledigheterna, förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och tryggar barnens bästa.

Bestämmelserna om samhällsfarliga stridsåtgärder bör omarbetas och bestämmelserna om skyddsarbete utvidgas så att medborgarnas liv och hälsa samt gemensam och privat egendom tryggas i sådan verksamhet som kommunerna och landskapen ansvarar för.

Kostnaderna för harmoniseringen av lönerna bör begränsas genom lagstiftning. Den offentliga sektorns strukturreformer bör inte innehålla något särskilt uppsägningsskydd.

Kommunernas och landskapens förutsättningar att utveckla service med kundperspektiv och investera i utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och ny teknik bör tryggas.

Finlands framgång har byggts på kunnande och det måste vi hålla fast vid också under nästa valperiod. Vi behöver ett utvecklingsprogram för finländskt arbete, innovationer och kompetens samt en totalrevidering av vuxenutbildningen.

Arbetskraftsinvandringen bör utökas och utbildningen och integrationen av invandrarna bör effektiveras.

Det behövs inga nya normer om mindre gruppstorlekar eller skärpta behörighetsvillkor för personalen. Kommun- och landskapskoncernernas arbetskraftsbehov bör beaktas på så sätt att utbildningsvolymen motsvarar det verkliga personalbehovet.

13.12.2018

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT