Arbetslivsutveckling
5
/2017

Terttu Pakarinen, utveclingschef
Bild: Eeva Anundi

Personalledningen är en del av den strategiska ledningen

Genom god personalledning kan kommunen trygga lyckade reformer, tillgången till kompetent arbetskraft och en bra arbetsgivarimage.

Kuva KT:n HR-verkoston ideatyöpajasta 3.10.2017.

Personalledningen är en del av den strategiska ledningen. Den påverkar kommunens resultatutveckling och hur man lyckas med reformerna.

I framtiden kommer personalarbetet och personalledningens strategiska roll att bli allt viktigare. Uppgiften är att se till att kommunen har de personalresurser som behövs för att kommunens strategiska mål ska nås.

Ansvaret för den strategiska personalledningen ligger hos kommunens högsta ledning, personalledningen, sektorledningen och cheferna. Kommunstyrelsen ansvarar för riktlinjerna i kommunens arbetsgivar- och personalpolitik. Det är kommunstyrelsens uppgift att säkerställa att kommunens arbetsgivarverksamhet konsekvent följer den linje som kommunstyrelsen slagit fast.

Att förbättra arbetsgivarimagen är en viktig del av personalpolitiken. Inom koncernerna bör man överväga vilken del av personalpolitiken och personalservicen som hör till koncernnivån och vilken del den enskilda arbetsgivaren ansvarar för samt hur koncernens personalpolitik ska ledas.

Personalstrategin eller personalprogrammet är en långsiktig vision och plan för hur kommunen ska sörja för att rätt slags personal sköter serviceproduktionen. Personalstrategin anger bland annat mål för personalstyrkan och personalstrukturen och för kompetensen och arbetshälsan.

Centrala frågor ur kommunstyrelsens och kommunledningens synvinkel är:

  • Hur ska tillgången till personal och utvecklingen av arbetsgivarimagen tryggas?
  • Hur ska personalresurserna omfördelas vid förändringar?
  • Hur ska produktiviteten och resultaten förbättras parallellt med arbetslivs kvaliteten?

Personalarbete (HR = Human Resources) är en uppgift för personalledningsexperter. Arbetet omfattar i vid bemärkelse den personalpraxis och de personalprocesser som tillämpas på olika nivåer inom organisationen och genom vilka man tryggar att personalprogrammets målsättningar uppfylls. Hit hör bland annat personalplanering, rekrytering och val av personal, kompetensledning och ledning av arbetshälsan samt prestationsledning och premiering.

Viktiga frågor ur personalledningens synvinkel är:

  • Hur passar personalprogrammet ihop med kommun- och servicestrategin?
  • Hur har personalprogrammets målsättningar prioriterats inom det ekonomiska handlingsutrymmet?
  • Hur säkerställer man att kommunens olika aktörsgrupper förbinder sig till att genomföra personalprogrammet?

Personalledningens resultat följs upp på samma sätt som resultaten i den övriga verksamheten. Resultaten kan bedömas exempelvis genom att man jämför den egna verksamheten med andra organisationers verksamhet. Personalenkäter hör till de vanligaste verktygen för uppföljning av personalledningens resultat. De ger en bild av hur personalen har upplevt personalledningen och hur väl de tyckt att den fungerar.

Personalarbetets effekter syns som framgångar i kommunens verksamhet. Nuförtiden kan också personalproduktiviteten mätas. Personalberättelsen ger de förtroendevalda en helhetsuppfattning om kommunens personalpolitik och vad den lett till, vid sidan av de uppgifter som beskriver kommunens ekonomi.

26.10.2017

Ytterligare information