KT-kulma
5
/2016

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

KT:s ställning och uppgifter ändras

I sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen understöder KT:s delegation lagförslagen om arbetsmarknaden och personalen. Den historiska överföringen av mer än 220 000 anställda från kommunsektorn och staten till landskapen innebär fundamentala förändringar också i KT Kommunarbetsgivarnas ställning.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Lagförslaget om hur bevakningen av kommunernas och landskapens arbetsgivarintressen ska organiseras innebär att KT från och med juli nästa år är nationell arbetsgivarorganisation för inte bara kommunerna och samkommunerna utan också för landskapen.

Den nya organisationen föreslås få namnet Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT och ska utgöra en självständig offentligrättslig sammanslutning. Också privaträttsliga sammanslutningar där kommunerna och landskapen har bestämmande inflytande kan frivilligt välja det nya KT som arbetsgivarorganisation.

Det är motiverat att arbetsgivarintressebevakningen för tjänster som till merparten produceras med skattemedel samlas under det nya KT, bland annat för att intressebevakningens fortgång och samordningen av den ska kunna tryggas. Också behovet av kontroll över arbetskraftskostnaderna och tryggad arbetsfred talar för en ändring av KT:s ställning.

Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT:s uppgifter har slagits fast i lagförslaget. De motsvarar i stor utsträckning de uppgifter som KT ansvarar för redan nu till exempel i arbetslagstiftningen och i intressebevakningen i pensionsfrågor.

Beslutsfattandet kring tjänste- och arbetskollektivavtalen kommer att vara uppdelat i en kommun-, en landskaps- och en företagssektion. Den centrala arbetsmarknadsorganisationens styrelse, som väljs bland medlemmarna i sektionerna, kommer utöver de uppgifter som föreskrivs i lagen också att ansvara för samordningen av verksamheten och för besluten om ekonomin och förvaltningen.

Det nya KT:s organisation lämpar sig för intressebevakning på både centralorganisations-, förbunds- och arbetsgivarnivå.

18.10.2016

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT