Case kommunen
6
/2022

Text: Tuula Alasalmi Bilder: Akseli Muraja

Med glädje mot framtiden

Varkaus stad valde ett positivt sätt att närma sig den kommande anslutningen till Norra Savolax välfärdsområde. Staden tackade personalen med en fest, där man rentav återuppväckte stadens urfader, bergsrådet Walter Ahlström.

Stadsdirektör Joonas Hänninen och personaldirektör Nina Holopainen, Varkaus. Foto: Akseli Muraja.
Varkaus stadsdirektör Joonas Hänninen och personaldirektör Nina Holopainen ser möjligheter i reformen både för personalen och staden.

Idén till tackfesten föddes, enligt personaldirektör Nina Holopainen, redan på våren som kontring till vilken teknisk åtgärd anslutningen till välfärdsområdet och överlåtelsen av rörelsen visade sig vara. I fullmäktige lyftes frågan upp, hur staden avser tacka personalen som överförs för deras tjänstgöring.

– Vi insåg att vår social- och hälsovårdspersonal egentligen inte far någonstans, utan att de anställda blir kvar på sina platser i sina bekanta uppgifter. Ur den synvinkeln började reformen verka som ett lämpligt skede att titta bakåt på vad vi har åstadkommit och tacka personalen. Samtidigt ville vi fira början på den nya tidsperioden, berättar Holopainen.

Över hälften av Varkaus stads personal överförs till nya arbetsgivare genom reformen: Till Norra Savolax välfärdsområde överförs 800 anställda och till bolaget Servica, som sköter stödtjänsterna, överförs 130 anställda. I stadens tjänst kvarstår 720 anställda.  

Till Norra Savolax välfärdsområde hör från och med början av året Kuopio, Varkaus och Idensalmi städer samt 16 andra kommuner. Kuopio universitetssjukhus KYS svarar för specialsjukvården i regionen.

Från patronens dagar till ett nytt skede

Tack- och partnerskapsfesten ordnades 29.11 för hela stadens personal, inte enbart för dem som överförs. För att säkerställa möjligheten att delta hölls det två tillställningar: en på dagen och en på kvällen. Personalen hade huvudrollen på festen.

Dessutom inbjöds samarbetspartner, stadens politiska ledning och tjänstemannaledning samt medlemmar i välfärdsområdets och Servicas ledningsgrupper. I festen deltog även social- och hälsovårdspersonal från Jorois, som har hört till samma samarbetsområde som Varkaus.

På festen uppväcktes Varkaus stads andliga fader, bergsrådet Walter Ahlström (1875–1931) som verkade inom skogsindustrin i början av 1900-talet. Den lokala direktören för konglomeratet Honeywell, Tommi Taskinen, som Holopainen beskriver som en skicklig och karismatisk amatörskådespelare, uppträdde som Ahlström. Ahlström var värd för tillställningen tillsammans med stadsdirektör Joonas Hänninen.  

– Genom Walter Ahlström ville man koppla dagens förändring till det kontinuum som man haft i Varkaus. En gång i tiden tillhandahölls social- och hälsovårdstjänster av ett privat industriföretag, sedan av staden, och nu övergår vi återigen till en ny tid. Välfärdsområdet är en del av en berättelse om arbete som görs för Varkausbornas bästa, berättar Holopainen.

Vid sidan om den industriella historien kom man även ihåg tredje sektorn och samarbetspartnerna på festen. Detta märktes genom att förslag på anställda som skulle premieras på festen begärdes externt utanför stadshuset. Till exempel ombads företagarorganisationen och ungdomsfullmäktige delta i att utse arbetstagare och tjänsteinnehavare som på ett genuint sätt har lyssnat till stadsborna.

Förändring ger nya möjligheter

Enligt Nina Holopainen är det blivande välfärdsområdet en möjlighet, inte ett hot, för personalens del. I det dagliga arbetet ändras nästan ingenting, om personen inte själv vill det.

– Arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och klienterna är samma som tidigare. Däremot medför välfärdsområdet, i egenskap av en större arbetsgivare, möjligheter för dem som vill avancera i sin karriär eller söka sig till nya uppgifter, säger hon.

Holopainen vill dock att åtminstone en sak ska ändra. Kommuninvånarna ska tas bättre med i utvecklingen av tjänsterna inom välfärdsområdet. Delaktighet måste kunna ledas, och den ska ingå i organisationens verksamhetskultur. Kommunikation är också viktigt.

– Även här måste kommunerna och välfärdsområdena samarbeta. Tjänsteanvändaren ska kunna hitta de tjänster hen behöver på en plats som är logisk för hen, till exempel på kommunens webbplats.

Från serviceproducent till intressebevakare

Både Holopainen och stadsdirektör Joonas Hänninen anser att det är Varkaus stads roll att fungera som intressebevakare för stadsborna i den nya situationen. Den nya tidsperioden präglas enligt Holopainens bedömning av ett nätverksbaserat verksamhetssätt och partnerskap. Staden är en aktör bland andra, och organisationer och privata aktörer är också bitar i mosaiken.  

För att förändringen ska lyckas måste man våga ge sig in i en genuin dialog och sträva efter gemensamma mål. Risken är att man gräver ner sig om såväl kommunerna, välfärdsområdet som Servica endast genomför sina egna strategier.  

– De nya aktörerna är samarbetspartner i utvecklingen av Varkaus stad. Staden ser till att invånarna får de tjänster de behöver. Här är de naturliga vardagskontakterna mellan staden och välfärdsområdet i en nyckelställning, säger Holopainen.

Holopainen stannar inte själv kvar i Varkaus för att riva silorna, utan hon börjar som personaldirektör vid Södra Karelens välfärdsområde i årsskiftet. Där är hon på en utsiktsplats när kommunstrategierna ska skapas för den nya tiden.

Blicken fäst på en höjning av livskraften och befolkningsmängden

Stadsdirektör Joonas Hänninen anser också att social- och hälsovårdsreformen behövs. I och med välfärdsområdena förtydligas arbetsfördelningen då kommunerna har sina egna uppgifter och välfärdsområdena sina egna.

– Anordnaransvaret behövde överföras, eftersom kommunerna förr eller senare skulle ha råkat ut för olika problem. Personalledningen har också varit utmanande då det har funnits många väldigt olika personalgrupper i kommunen, säger Hänninen.

Hänninen ser inskränkningen i stadens uppgifter som en möjlighet. Ett mindre uppgiftsfält än tidigare ger utrymme att fokusera exempelvis på utveckling av livskraften.

– Invånarantalet i Varkaus har sjunkit under 20 000, vilket redan i sig innebär behov av att minska personalen. Likaså är fullmäktige mindre i fortsättningen. Däremot har man beslutat att ekonomi- och löneförvaltningen återbördas till den egna verksamheten.  

Enligt stadsdirektören vill Varkaus ändra riktningen på befolkningsantalet genom en lockande tomtpolitik och god integration av invandrare.  

– Som industristad har Varkaus internationella traditioner, och därför har vi redan lyckats ganska bra med ukrainarna, anser jag. De har till stor del hittat jobb, och åtminstone en del av dem kan till och med stanna är permanent, berättar Hänninen. 

20.12.2022