Työelämän kehittäminen
1
/2022

Anniina Tuomi, asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Kuva: KT ja Kuntaliitto

Digitalisaatio uudistaa kuntatyötä

KT:n ja Kuntaliiton yhteisen Digiä kuntatyössä -juttusarjan mukaan kuntalaiset ovat yhä useammin mukana digipalveluiden kehittämisessä.

Työvälineet, työtavat, työpisteet, työn sisällöt. On lukuisia asioita, jotka ovat muuttuneet kuntatyössä viimeisten vuosien aikana. Myös kuntalaisten tarpeet, toiveet ja vaatimukset ovat kasvaneet. Enää ei riitä, että palveluja tuotetaan virka-aikaan, vaan kuntalaiset odottavat palvelua ympäri vuorokauden.

Oli kyseessä isompi kaupunki tai pienempi kunta, haaste on sama: resurssit pienenevät, mutta palvelut tulee tuottaa kuntalaisille. Digitalisaatiosta on tullut kunnille keino uudistaa työn tekemisen tapoja sekä vastata kasvaviin palvelutarpeisiin. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää hyvää johtamista ja haastaa kuntajohdon, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osaamista.

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digitalisaatio ja työn murros -hankkeessa tutustuttiin kiinnostaviin ja onnistuneisiin digitalisaatiohankkeisiin ja tehtiin digikehittämistä näkyväksi Digiä kuntatyössä -juttusarjan avulla. Sarjan aineisto koostui 65 organisaatioiden johdolle, työntekijöille ja asiakkaille tehdystä haastattelusta.

Haastatteluissa esiin nousivat hienot onnistumistarinat, toimintaprosessien uudistamiseen liittyvät haasteet, yhteiskehittämisen mahdollisuudet, digitalisaation aiheuttamat pelot sekä pääosin valoisat tulevaisuuden näkymät. Lisäksi koronapandemian vaikutukset tulivat ilmi lähes joka haastattelussa.

Digiä kuntatyössä -juttusarja sisältää 15 tapauskuvausta eri toimialoilta ja kuntaorganisaatioista eri puolelta Suomea. Viereiseltä sivulta löydät poimintoja sarjan tapauksista. Kaikki kuvaukset löytyvät kokonaisuudessaan Kuntaliiton Digiä kunta­työssä -verkkosivulta.

Podcastissa pohditaan kuntien digitalisaatiota

Juttusarjan lisäksi kuntien digitalisaatiosta keskustellaan myös KT:n ja Kuntaliiton 8 oppia kuntien digi­talisaatiosta -podcastissa.

Podcastsarjan jaksoissa eri alojen asiantuntijat jakavat vinkkejä digitalisaation hyödyntämisestä viestinnässä, opetuksessa, sosiaalityössä, nuorisotyössä, rakennetun ympäristön kehittämisessä ja terveydenhuollossa. Lisäksi vieraat keskustelevat digipalveluiden saavutettavuudesta ja kustannuksista.

Sarja on suunnattu kuntapäättäjille ja -kehittäjille. Uudet jaksot julkaistaan viikoittain Spotifyssä tammi–­helmikuun 2022 aikana.


Hyvinkään nuorisotyössä kohdataan nyt digisti

Hyvinkään nuorisopalvelut on yksi digitaalisten nuorisopalvelujen edelläkävijöistä Suomessa. Koronapandemia siirsi nuorisopalvelujen painopisteen lähipalveluista nuorten digitaaliseen kohtaamiseen. Nuorisotyöntekijät työskentelevät sosiaalisessa mediassa ja muissa nuorten suosimissa kanavissa, joissa yhteys nuoriin syntyy aktiivisesti kuunnellen ja keskustellen.

Digitaalisen nuorisotyön yksi suurimmista eduista on se, että sen kautta voidaan tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät halua tai pääse tulemaan nuorisotaloille tai kerhoihin niiden aukioloaikojen puitteissa. Lisäksi digitaalinen nuorisotyö on laajentanut nuorille tarjottavia palveluita. Digitaalisten kanavien kautta voidaan markkinoida nuorisopalveluiden toimintaa ja tavoittaa entistä enemmän nuoria.

Joustavuus ja innostus uuden oppimiseen ovat nuorisotyöntekijöiden keskeisiä kykyjä ja avainasemassa digitaalisen nuorisotyön onnistumisessa. Nuorisotyön digitalisaatio auttaa ylittämään kuntarajoja ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia valtakunnallisten nuorisopalveluiden kehittämiseen.


Hämeenlinnassa kehitetään yhdessä

Hämeenlinnan kaupungin vision mukaan digitalisaatiota hyödynnetään kaikin mahdollisin keinoin. Digitalisaation avulla voidaan nostaa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä tarjota kuntalaisille parempia palveluja. Näiden lisäksi Hämeenlinnassa nähdään, että digitalisaatio voi tukea myönteisen työnantajakuvan luomista.

Kuntalaisen näkökulmasta palvelujen ja prosessien digitalisaatio voi näyttäytyä niin, että asiat sujuvat itsestään taustalla ja kuntalainen on entistä vähemmän ”tekemisissä kunnan kanssa”. Esimerkiksi palveluohjauksen puolella Hämeenlinnassa on kokeiltu esikoululaisten automaattista sijoittelua koulun alkaessa.

Hämeenlinnassa tavoitteena on saada mahdollisimman moni mukaan kaupungin prosessien ja palveluiden kehittämiseen. Kaupunkilaisten ideoita on kerätty muun muassa testiperhetoiminnan kautta. Kesän 2021 aikana 18 testiperhettä ideoivat tulevaisuuden digitaalista Hämeenlinnaa.

Kaupungin työntekijät voivat puolestaan esittää erilaisia kehittämisideoita sisäisen VAU – vaikuta, auta ja uudista -sivuston kautta. Parhaat ideat viedään ideakiihdyttämöön ja ideanikkareita palkitaan.


Digi tukee ateria- ja puhtaanapitopalveluiden kehittämistä Kajaanissa

Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen kehittäminen on alue, jolla logistiikan ja valvonnan digiratkaisut sekä oppimiseen liittyvät digioivallukset kohtaavat. Palveluissa on toisaalta pystyttävä huolehtimaan ruuan valmistamiseen ja kuljettamiseen liittyvien säädösten toteuttamisesta ja toisaalta pohtimaan, millä tavoin esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen tehtäviin voisi tapahtua digitaalisesti.

Kajaanin kaupungin liikelaitoksessa Mamsellissa haasteisiin on tartuttu ketterin sekä työntekijöitä ja asiakkaita kuuntelevin keinoin. Digitaalisia välineitä käytetään runsaasti. Tuotannonohjausjärjestelmässä suunnitellaan ruokalistat ja tehdään ruokaohjeita, laskutusta, raportointia sekä ostotilauksia. Omavalvontajärjestelmän avulla seurataan aterioiden kuljetuksia ja lämpötiloja. Palvelukeittiöistä löytyy monenlaisia sensoreita, joiden avulla esimerkiksi ruokien lämpötilaa ja paistoaikaa voidaan säädellä.

Puhtaanapitopalveluihin liittyviä lähtötietoja käsitellään digitaalisessa järjestelmässä, jossa voidaan säilyttää myös talojen ja tilojen pohjapiirustuksia ja tehdä sähköistä viranomaisvalvontaa.

Yhdessä opiskelijayhdistyksen kanssa on kehitetty opiskelijaravintolaan digitaalista maksujärjestelmää, jossa yhdistyvät sähköinen tunnistautuminen ja itsepalvelukassa. Työ jatkuu mobiilimaksamisen kehittämisprojektissa.


Digiä kuntatyössä -sarjan teksteistä vastasivat Anniina Tuomi KT:stä ja Aino Lappalainen Kuntaliitosta.

10.2.2022

Yhteystiedot

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT