Sopimukset
2
/2021

Mari Kokko, työmarkkina-asiamies
Kuva: Eeva Anundi

Koulutyön keskeytysajat huomioitava työsopimuksessa

Työnantajan tulee koulunkäynninohjaajaa palkatessaan huomioida koulutyön keskeytysajat. Tässä hyvänä työvälineenä toimii työsopimus.

Kuva tyhjistä pulpeteista luokkahuoneessa. Pulpetin alla olevalla tuolilla on oppilaan sisäkengät. Kuva: Eeva Anundi

Työnantajan tulee kiinnittää koulunkäynninohjaajaa palkatessaan huomiota työsopimuksen laadintaan ja sisältöön, kuten työsopimuksen voimassaoloaikaan. Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Työsopimuslain perustelujen mukaan määräaikaisuuden perusteena voi olla esim. työn luonne. Työsopimuslain esitöiden mukaan, jos työtä on tarpeen teettää toistuvasti vuosittain esim. 9–10 kuukautta, työtä ei voida pitää kausiluontoisena. Jos työnantajalla on vuosittain pysyvä tarve koulunkäynninohjaajan työpanokselle esim. 10 kuukauden ajan, työn kausiluontoisuutta ei voida käyttää koulunkäynninohjaajan määräaikaisuuden perusteena.

Työsopimuksella sovitaan työntekijän työtehtävistä. Koulunkäynninohjaajan työsopimuksessa kannattaa varsinaisten tehtävien lisäksi sopia, että työntekijä on velvollinen tekemään muita hänen koulutustaan tai osaamistaan vastaavia tehtäviä. Jos työsopimuksessa on tällainen kirjaus, koulunkäynninohjaaja on velvollinen siirtymään tarvittaessa muihin hänelle sopiviin tehtäviin, jos työnantajalla on niitä tarjota.

Koulunkäynninohjaajan työsopimuksessa voidaan työsuhteen alussa sopia työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä koulutyön keskeytyksien ajaksi (esim. kesäkeskeytys). Jos keskeytyksistä sovitaan, keskeytysajat kannattaa merkitä selkeästi työsopimukseen. Asiasta on sovittava siten, että molemmat sopimusosapuolet ymmärtävät, onko tarkoitettu, että työnteko keskeytyy aina koulunkäynnin ollessa keskeytynyt.

Koulunkäynninohjaajan työsopimusta, jossa on sovittu työnteon keskeytyksestä, voidaan pitää osa-aikatyötä koskevana työsopimuksena (TT 2003:52). Tällöin työsopimuksella on sovittu työntekijän työajasta siten, että se on vuoden pituisen tasoittumisjakson aikana lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän työaika. Työsopimuksessa voidaan esim. sopia, että keskimääräinen työaika työsuhteen alussa on kyseiseen tehtävään sovellettava säännöllinen työaika, niinä ajanjaksoina, joina työtä tehdään. Tasoittumisjaksojen pituuden määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Kun on sovittu osa-aikaisesta työskentelystä, työnantajan tulee huomioida lainsäädännöstä tulevat velvoitteensa koskien osa-aikaisia työntekijöitä (ks. esim. TSL 2 luku 5 §).

Siirto muihin tehtäviin

Työnantajalla on mahdollisuus KVTES I luvun 10 §:n perusteella siirtää työntekijä tilapäisesti tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Vuosilomat ja muut vapaat

Koulunkäynninohjaajan kanssa voidaan sopia vuosiloman pitämisestä koulutyön keskeytyksen aikana (ks. KVTES IV luku 8 §). Työnantaja voi myös KVTES:n vuosilomamääräysten puitteissa sijoittaa työntekijän vuosilomaa esim. kesäkeskeytyksen ajalle.

Vuosilomiin ja työkyvyttömyyteen liittyen on melko tuore oikeustapaus TT 2020:82. Kyseisessä tapauksessa työntekijälle oli hakemuksesta vahvistettu viikko vuosilomaa. Ilman vuosiloman vahvistamista työntekijän työnteko ja palkanmaksu olisivat työsopimuksen perusteella olleet keskeytyneinä kyseisen viikon ajan. Vuosiloman vahvistamisen jälkeen mutta ennen vuosiloman alkamista työntekijä liukastui työmatkalla ja joutui sairauslomalle, joka jatkui koko vahvistetun vuosiloman ajan. Työtuomioistuin katsoi, että työntekijällä oli virkaehtosopimusmääräyksen perusteella ollut oikeus siirtää hänelle vahvistettu vuosiloma. Työntekijällä ei ollut oikeutta sairausajan palkkaan vahvistetun vuosiloman ajalta.

Koulunkäynninohjaajan kanssa voidaan sopia esim. harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämisestä koulutyön keskeytysaikana.

Lomauttaminen

Jos työsopimuslain mukaiset lomautusperusteet täyttyvät ja työnteon keskeytyksestä ei ole sovittu työsopimuksessa, koulunkäynninohjaaja voidaan lomauttaa koulutyön keskeytyksen ajaksi, jolloin on mm. huolehdittava yhteistoimintamenettelystä.

21.4.2021

Yhteystiedot

Mari Kokko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2212
Matkapuhelin:
+358 50 595 4461
Sähköposti:
Mari.Kokko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT