Työelämän kehittäminen
5
/2011

Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö
Kuva: Pixhill

Mitä on tuloksellisuus?

Tuloksellisuus kuntapalveluissa tarkoittaa kuntien onnistumista tehtävissään. Lähtökohtana tuloksellisuuden kehittämiselle ovat kuntalaisten palvelutarpeet.

Tuloksellisuus tarkoittaa organisaation suorituskykyä, jota voidaan mitata mm. tasapainotetulla mittaristolla (BSC). Tämä on kuntatason mittaristo ja tarkoitettu johtamisen ja kehittämisen välineeksi.

Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen (2008) mukaan tuloksellisuus kuntapalveluissa on vaikuttavuutta, asiakaspalvelun laatua, prosessien sujuvuutta ja henkilöstön aikaansaannoskykyä.

Tuloksellisuus tuottaa laadukkaita palveluja

Vaikuttavuus kuvaa kunnallisten palveluiden päämääriä kuten oppimistuloksia, terveyttä ym. tavoitteita ja sitä arvioidaan suhteessa näihin. Vaikuttavuudella tarkoitetaan koko palvelujärjestelmän kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Vaikuttavuus voidaan
jakaa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja asiakasvaikuttavuuteen. Kun tavoitteet on asetettu, voidaan arvioida myös vaikutuksia asiakkaissa. Niistä koostuu pitkällä tähtäimellä palvelun vaikuttavuus.

Tuloksellisuus on tavoitteellista

Tuloksellisuuden arviointi edellyttää selkeitä tavoitteita. Tavoitteen on oltava myönteinen, ymmärrettävä ja perusteltu. Arviointituloksia tulkittaessa on otettava huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset ja asiakkaan oma osuus tavoiteltavassa tuloksessa.

Tuloksellisuus on sujuvaa työtä

Vaikuttavuuteen pyritään hyvällä palvelulla ja tehokkailla työprosesseilla. Palveluiden laatua mitataan esimerkiksi asiakaskyselyillä. Prosesseja voidaan kehittää laadunhallinnalla. Sujuvassa työprosessissa tehdään oikeita asioita oikein.

Tuloksellisuus edellyttää osaamista ja ammattitaitoa

Tuloksellisuutta syntyy, kun oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä. Osaamista ja oppimista, hyvinvointia, luovuutta ja luottamusta voi mitata henkilöstökyselyllä.

Tuloksellisuus tehdään työpaikoilla

Työpaikan toimintatavat, johtaminen ja työn organisointi sekä erityisesti henkilöstöjohtaminen vaikuttavat tuloksellisuuteen. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisen kehittämisen lähtökohtana on kuitenkin työyhteisön tarpeet.

Tuloksellisuus on avoin uudelle

Kuntatutkimuksissa on löydetty työpaikkoja, joissa yhdistyvät alhaiset kustannukset sekä henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys. Tällaisia työpaikkoja kuvaa usein innostunut ilmapiiri, halu tehdä asioita paremmin.

Tuloksellisuus tarvitsee kestäviä ratkaisuja

Kestävä tuottavuuskehitys rakentuu yksilön ja työyhteisön voimavarojen käytölle ja kehittämiselle. Kestävät ratkaisut edellyttävät hyvää strategista henkilöstöjohtamista.

Tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä

Tuloksellisuustyö onnistuu parhaiten työpaikoilla johdon ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa, välittömässä vuorovaikutuksessa ja innovaatioille avoimessa ilmapiirissä.

Tuloksellisuus tavoittelee hyvinvointia

Resurssien kohdistaminen osaamiseen ja muihin aineettoman pääoman osa-alueisiin tuottaa työhyvinvointia ja taloudellista hyötyä.

Tuloksellisuus on asenne

Tuloksellisuus on kaikkien tehtävä kaikilla kunnan organisaatiotasoilla. Valtakunnan tasolla luodaan edellytyksiä paikalliselle tuloksellisuustyölle.

27.10.2011