Ledare
1
/2019

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Kommunsektorn och företagen som samarbetspartner

Inom den kommunala serviceproduktionen har gränsen mellan offentligt finansierade
samfund och företag som drivs med privat kapital krympt allt mer. Nuförtiden kan kommunsektorn i många fall välja om den sköter sitt serviceuppdrag i egen regi, via ett bolag eller affärsverk i kommunens ägo eller i form av köpta tjänster av en utomstående.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Även om gränsöverskridningen inte har tilltalat alla och inte heller alltid har fallit så väl ut, har den gjort serviceproduktionen mångsidigare. Hur som helst måste man se till att den offentliga ekonomin är hållbar och att skattemedel används förnuftigt.

Den lagstadgade konkurrensutsättningen har lärt kommunerna upphandlingsförfaranden och ökat förståelsen för verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Kommunägda bolag har börjat konkurrerar på fria marknaden, där verksamheten visserligen är strikt reglerad.

En ny sorts gränsöverskridning är kommunsektorns partnerskap med företag och också med tredje sektorn.

I sydvästra Finland strävar man efter att utbilda – och också i övrigt rekrytera – arbetskraft för företag. Kommunsektorns satsning betalar sig i form av flyttningsöverskott och bättre sysselsättningsgrad. I Jyväskylä bygger man sport- och idrottsanläggningar med stöd från företag, till nytta för stadens invånare.

Den nya samarbetsformen stärker regionens livskraft. Inom social- och hälsovården kan samarbetet också innebära nya strukturer. I samband med att strukturerna byggs upp sker överlåtelser av rörelse och personalöverföringar.

De tas också upp i denna tidning. Någonstans bygger ett sjukvårdsdistrikt upp ett nätverk av bolag, på annat håll är man på väg att inrätta ett andelslag. Finlands näst största arbetsgivare, samkommunen HNS, funderar på att lägga ut sina stödverksamheter.

19.2.2019

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT