KT-kulma
3
/2024

Markku Jalonen, verkställande direktör

Unga jobbar gärna i kommun- och välfärdssektorn

Kritiska nyheter om kommunerna, välfärdsområdena och deras arbetsplatser är legio. Servicetagarna ger dock i huvudsak positiv respons.

Offentlig service har alltid varit omstridd i politiska forum. Nu diskuteras bland annat social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen av de offentliga tjänsterna. En tillspetsad politisk debatt bidrar till att ge en negativ bild av kommunernas och välfärdsområdenas tjänster. Ett kapitel för sig utgör näringslivsorganisationernas inställning till offentliga tjänster. I denna debatt bör man minnas att enligt flera mätningar ser en stor majoritet av medborgarna offentliga tjänster som viktiga.

De offentliga tjänsterna är mycket arbetsintensiva sektorer där det krävs god utbildning och kompetens av personal och ledning. Ett negativt diskussionsklimat påverkar oundvikligen personalens och ledningens motivation och välmående.

Kommunerna, städerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna hör till landets största arbetsgivare. Behovet av kunnig arbetskraft och bristen på den har ökat. Arbetsgivarens image blir allt viktigare för tillgången på arbetskraft och produktionen av tjänster.

Enligt en färsk studie uppskattar unga och arbetstagare med utländsk bakgrund arbete som motsvarar deras utbildning inom kommun- och välfärdssektorn, även om verksamhetsmiljön är utmanande. Kommunerna och välfärdsområdena anses vara bra arbetsgivare.

Arbetstagare med utländsk bakgrund är i regel nöjda med sina arbetsgivare, men anser det vara för svårt och långsamt att få ett arbete som motsvarar utbildningen. Positiva attityder uppmuntrar och stöder kommunerna och välfärdsområdena att fortsätta det utvecklingsarbete som redan länge utförts.

14.6.2024