Avtal
4
/2016

Hannu Freund, förhandlingschef

Införandet av årsarbetstidssystemen framskrider

Många anordnare av yrkesutbildning har inlett lokala förberedelser. KT och OAJ stöder det lokala arbetet genom gemensamma besök. Det behövs en snabb process för att nyttan av årsarbetstiden ska kunna tas
till vara redan då yrkesutbildningsreformen inleds 2018.

Många lärare inom yrkesutbildningen och tusentals inom den grundläggande utbildningen kan komma att omfattas av försöken med årsarbetstid nästa läsår.

På yrkesutbildningsfältet vill många vara med och utveckla systemet med årsarbetstid eftersom avsikten är att det ska ersätta bilagorna i del C i gällande UKTA. Det här lyckas bäst genom att starta försök.

KT och OAJ förhandlar också om att utveckla systemet så att det kan anpassas till vuxenundervisningen. Grundstrukturen i den modell för årsarbetstid som nu förhandlats fram kommer ändå inte att förändras. En läroanstalt som tillämpar försöksmodellen med årsarbetstid tarallt så ett stort steg mot framtidens system som kommer att omfatta alla lärargrupper inom yrkesutbildningen enligt likvärdiga anställningsvillkor.

Det går att delta i utvecklingsarbetet via KT:s arbetsgivargrupp, även om man inte siktar på att delta i ett försök nästa läsår. I arbetsgruppen kan arbetsgivarnas representanter utbyta erfarenheter, till exempel om det lokala beredningsarbetet och de tolkningsanvisningar som man gått igenom tillsammans med KT och OAJ.

Bakgrunden är förändringarna i lärararbetet

Under de närmaste åren kommer förändringarna i yrkesutbildningslärarnas arbete att vara så påtagliga att undervisningen utgör bara en del av arbetet. Av läraren krävs ett helt nytt arbetsgrepp, eftersom lärandet allt mer flyttar till arbetsplatserna och bestäms efter de studerandes individuella behov.

Yrkesutbildningslärarna kommer i sitt arbete att fokusera på "att säkerställa den studerandes lärande" i stället för på att undervisa och bedöma studierna. Det nya lärarskapet lyckas inte om arbetsgivaren inte har möjlighet att belöna lärarna för vilket som helst arbete som stöder det nya arbetssättet. Gällande UKTA ger inte möjlighet till detta.

Först utreds frågorna, sedan ingås lokala avtal

Största delen av det lokala beredningsarbetet handlar om att introducera systemet för lärarna och cheferna och skapa lokala arbetsformer. Sådana är till exempel att omsätta arbetstidsplanen och arbetstidsuppföljningen i praktiken och känna till principerna för fördelningen av arbetstidsresurser.

Även om enskilda lärare inte förutsätts samtycka till försöket ska arbetsgivaren tillsammans med förtroendemannen ändå kunna berätta vad försöket betyder med tanke på lönen och arbetstiden. I detta stöder KT:s och OAJ:s sakkunniga de läroanstalter som går med i försöket.

Centrala förhandlingar om avtalsbestämmelserna

Det behövs inte längre förhandlingar om själva innehållet i lokala avtal (löner, arbetstidsbestämmelser osv.), för detta har bestämts mellan KT och OAJ på central nivå. Lönesystem behöver heller inte öppnas, utan de lokala nuvarande lönesystemen kan användas som sådana också i försöken med årsarbetstid.

På lokal nivå bör samförstånd visserligen uppnås mellan arbetsgivaren och förtroendemannen/lokalföreningen om införandet av modellen. Därefter sänds det lokala avtal, som gjorts upp enligt centralorganisationernas modellavtal, för godkännande till KT och OAJ.

Är tiden mogen också inom den grundläggande utbildningen?

Till följd av den nya läroplanen för grundläggande utbildning har allt fler insett att det behövs ett nytt arbetstidssystem också inom den grundläggande utbildningen.

Senast nu står det klart att lärarnas arbete inte enbart innebär att streta på ensamma, utan att lärarna kan samarbeta exempelvis med olika ämneslärare.

När lärararbetet förändras höjs det röster som anser att de ämnesspecifika skillnaderna i anställningsvillkoren borde ersättas med arbetstidresurser enligt individuella behov.

14.9.2016

Muita artikkeleita aiheesta