Avtal
4
/2014

Tuula Vaskelainen, arbetsmarknadsombudsman
Bild: Pixhill

Handledning av studerande under arbetsplatsförlagd utbildning

Handledning under arbetsplatsförlagd undervisning upptas i UKTA som uppgifter utöver klassundervisning.

Kuva: Pixhill.

Om det bestäms att en lärare vid en yrkesläroanstalt ska handleda studerande under arbetsplatsförlagd utbildning, räknas det antal timmar som
motsvarar arbetsmängden till lärarens undervisningsskyldighet inom den arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldigheten.

Trots att handledning under arbetsplatsförlagd utbildning inte är klassundervisning, har avtalsparterna KT Kommunarbetsgivarna och lärarfacket OAJ kommit överens om att resurserna för handledning används på samma sätt som för undervisning. Det innebär att endast den andel som motsvarar undervisningsarbete beaktas vid resursfördelningen, medan resten kan jämföras med s.k. hemarbete, exempelvis förberedelse av följande dags lektioner, som ingår i lärarens dagliga arbetstid, och eventuell genomgång av elevernas skriftliga arbeten eller kontakthållning med deras vårdnadshavare.

Arbetstid baserad på undervisningsskyldighet

Tidigare har det varit oklart hur omfattningen av handledning under arbetsplatsförlagd utbildning ska bestämmas, och därför har det i kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014–2016) införts en precisering av § 12, Vissa uppgifter utöver klassundervisning, i de gemensamma bestämmelserna i del C.

Paragrafens 6 moment har klarlagts så att den resurs för uppgiften att handleda studerande under arbetsplatsförlagd utbildning som arbetsgivaren bestämmer enligt moment 1 inte divideras med 1,5.

Arbetsgivaren bestämmer hurdan och hur mycket handledning som ges under perioden. Mängden handledningsarbete varierar vid olika läroanstalter och på olika utbildningsområden.

Mängden handledningsarbete beror också på vilken erfarenhet av och utbildning för uppgiften som de personer har som utsetts till ansvariga på arbetsplatsen. Arbetsplatser där det redan finns arbetsplatsförlagd utbildning har erfarenhet av verksamheten, medan det kanske behövs mera utbildning för uppgiften på nya arbetsplatser och läraren behöver kanske besöka arbetsplatsen oftare.

Mängden handledningsarbete påverkas också av att för en del av de studerande som deltar i perioden av arbetsplatsförlagd utbildning kan arbetsplatsen vara den första och de behöver mera handledning. Andra kan ha varit anställda tidigare på arbetsplatsen och behöver då mindre handledning.

Läraren ska inom den givna resursen sköta allt arbete kring handledningen, exempelvis planera, introducera de studerande och besöka arbetsplatsen samt sköta arbetet som gäller arbetsplatsen i fråga, såsom söka arbetsplatser, introducera, ingå avtal osv.

Helhetsarbetstid

Vid social- och hälsovårdsläroanstalter (bilaga 7) och läroanstalter för skogsbruk och trähushållning (bilaga 8) är lärarnas arbetstid helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet (36 timmar 15 minuter i veckan).

Exempelvis om undervisning och handledning under arbetsplatsförlagd utbildning fördelas så att det finns mera arbete på hösten, kan arbetstiden jämnas ut på våren. Inom arbetstiden i fråga kan arbetstiden jämnas ut under en utjämningsperiod på högst två år, men om den inte gör det, kan man enligt nya UKTA 2014–2016 ersätta överskridningen av arbetstiden i pengar.

Överskridningen av arbetstiden dokumenteras genom att man ändrar på arbetstidsplanen. Man ska komma ihåg att arbetsgivaren är ansvarig för att lärarna ska orka och därför bör man eftersträva att arbetstiden fördelas så jämnt som möjligt under hela läsåret. När de studerande lämnat skolan i början av juni, kan lärarna koncentrera sig på olika slags utvecklings- och planeringsuppgifter och på arbete i efterhand i anslutning till det avslutade läsåret, eftersom de inte har undervisningstimmar.

Enligt det nya kollektivavtalet ska lärare vid både social- och hälsovårdsläroanstalter och läroanstalter för skogsbruk och trähushållning efter 1.8.2014 ha en fastställd arbetstidsplan som anger mängden undervisningsrespektive handledningsarbete samt övriga uppgifter som arbetsgivaren bestämmer.

I arbetstidsplanen bestämmer arbetsgivaren resursen för lärarens uppgift att handleda studerande under arbetsplatsförlagd utbildning. Arbetet i fråga är inte klassundervisning, för i § 12 i de gemensamma bestämmelserna i del C i UKTA bestäms att handledning under arbetsplatsförlagd utbildning är annat än klassundervisning.

Besök på arbetsplatsen är enligt bilaga 16 i AKTA tjänsteförrättningsresor och ersättningarna för resekostnaderna betalas i enlighet med bilagan.

11.9.2014