Tilastot
2
/2024

Teksti: Piitu Parmanne, työmarkkinatutkija

Johtajiksi edetään yleensä aikaisintaan nelikymppisinä – katso, mitä muuta tilastot paljastavat julkisen alan johtajista

Kunta- ja hyvinvointialalla on noin 30 000 johtajaa ja esihenkilöä. Heidän osuutensa koko alan henkilöstöstä on noin seitsemän prosenttia. Keskimäärin johtajia on yksi neljäätoista alaista kohden. 

Kuntajohtaja

Kunta- ja hyvinvointialalla työskenteli lokakuussa 2022 noin 440 000 palkansaajaa. ­Heistä noin 30 000 työskenteli johto- tai esihenkilötehtävissä. Tässä tilastoanalyysissa kunta- ja hyvinvointialan johtajat ja esihenkilöt on jaettu kahteen ryhmään: ylimpään johtoon ja keskijohtoon.

Ylimpään johtoon luokiteltiin kunta- ja hyvinvointialan virkamiesjohto, kuten kunnan- tai kaupunginjohtajat, pormestarit, erilaiset hallinto-, talous-, kehitys-, henkilöstö- ja toimialuejohtajat. Muut nimikkeet on laskettu keskijohtoon.

Johtajiksi on katsottu kaikki, joiden ­ammat­ti­­­­­ni­mike sisältää sanan johtaja tai johtava, ­pormestari, päällikkö, esimies tai esihenkilö, palomestari tai ­rakennusmestari, rehtori, ylihoitaja tai osastonhoi­taja tai ylilääkäri. Luokittelu tehtiin olettaen, että ­näissä tehtävissä olisi ainakin todennäköisesti esihenkilövastuuta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkat 2022 -aineistoon. Luvuissa on mukana ­nykyisten hyvinvointialueiden henkilöstö. 

 

Johtajaksi yleensä nelikymppisenä

Kunta- ja hyvinvointialan johtajista kaksi kolmasosaa on naisia. He työskentelevät ­esihenkilötehtävissä ­sekä ­sosiaali- ja terveyspalveluissa että kulttuurin ja vapaa-­ajan ­palveluissa. Ympäristön ja ­rakentamisen toimialalla naisten osuus johtajista ja ­esihenkilöistä on vähäisin, jossa heitä on vain runsas kolmannes. Ylimmän johdon edustajat ovat keskijohtoa pari ­vuotta vanhempia ja useammin miehiä.

Johtajien keski-ikä oli 51 vuotta. Tilastojen ­perusteella useimmat etenevät johtajaksi aikaisintaan ­nelikymppisinä. Sitä nuorempia on vain noin joka kymmenes.

Kunta- ja hyvin­vointialalle tarvitaan uusia johtajia tulevaisuudessakin. Eläkeiän saavuttaa seuraavan viiden vuoden ­aikana ylimmässä johdossa ­joka neljäs (23 %) ja keskijohdossa joka viides (19 %). 

 

Koulutustausta liittyyjohdettavaan toimialaan

Johtajista ja esihenkilöistä runsas puolet (58 %) on suorittanut ylemmän korkea-asteen tutkinnon. Ylimmässä ­johdossa tutkinnon on suorittanut neljä viidestä (82 %).

Johtajan ja esihenkilön koulutusala on usein ­yhteydessä johdettavaan toimialaan. Rakentamisen ja ympäristötoimen johtajat ovat useimmin ­tekniseltä alalta. Kulttuuri- ja virkistystoimen johtajista ­lähes puolella on humanistisen tai taidealan koulutus.

Ylimmässä johdossa yleisin on yhteiskunnallinen, ­oikeus- tai hallintoalan koulutus. Terveys- ja hyvinvointialan tutkinnon suorittaneita on ­joukossa ­lukumääräisesti eniten.

Keskijohdon esihenkilöistä vajaalla puolella (41 %) oli terveys- ja hyvinvointialan tutkinto. Ylimmässä johdossa tämän alan tutkinto oli joka kuudennella (15 %). 

 

Hallinnossa suhteellisesti eniten johtajia

Useimmat ylimmän johdon tehtävät ovat hallinto- ja tuki­palveluissa. Toimialalla johtajien osuus oli suurin, lähes viidennes (18 %) henkilöstöstä. Seuraavaksi eniten johtajia suhteessa henkilöstöön oli rakentamisen ja ympäristöpalveluiden toimialalla, 12 prosenttia.

Johtajia suhteessa muuhun henkilöstöön oli suhteellisesti muita vähemmän koulutustoimialalla ja sosiaalipalveluissa, noin 4 prosenttia. Se tarkoittaa 26:ta työntekijää yhtä johtajaa kohden. 

19.4.2024