Lainsäädäntö
3
/2023

Teija Metsäranta, johtava työmarkkina­lakimies

Opettajien oikeutta keskeyttää virkavapaa rajataan

Opettajan mahdollisuutta keskeyttää pitkä virkavapaa vain lyhyeksi ajaksi rajataan 1. elokuuta alkaen. KT:n johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta kirjoittaa, että samalla määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvausta korotetaan.

Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvausta korotetaan elokuun alusta alkaen. Määräaikaisten opettajien asema paranee välillisesti myös toisella sopimusmuutoksella, jolla rajataan vakituisten opettajien mahdollisuutta keskeyttää palkattomia virkavapaita palatakseen vain lyhytaikaiselle keskeytysajalle. Jotta opettaja voi saada vastaisuudessa palkkaa lyhytaikaiselta keskeytysajalta, hänen tulee palata tosiasialliseen virantoimitukseen vähintään kolmen viikon ajaksi.

Tällä sopimusmuutoksella voidaan turvata paremmin opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja yhtäjaksoiset sijaisjärjestelyt lukukauden aikana. Määräystä on myös muutettu niin, että eräät vakinaisen opettajan pitkät, vain opetukselliseen aikaan sijoittuvat virkavapaat vähentävät kesäkeskeytysajan palkkaa.

Nämä sopimusmuutokset ovat normaalia sopimuksen kehittämistä. Muutoksiin käytettiin sopimusvarallisuutta, vaikka kyse ei olekaan yhdenvertaisuusongelmasta.  Muutoksilla parannetaan määräaikaisten opettajien asemaa. Toisaalta niillä rajataan opettajien työaikajärjestelmän mahdollistamia, epätarkoituksenmukaisesti haettavia virkavapaita.

 

Virassa ei voi olla yhtä aikaa kahta opettajaa

Opettajilla on erilainen työaikajärjestelmä kuin muilla kunta-alan henkilöstöryhmillä.  Opettajalla ei ole oikeutta vuosilomaan, vaan virkaehtosopimukseen perustuva keskeytysjärjestelmä. Lukuvuodessa työaikaa on 38 viikkoa. Lukuvuoden työkautena lyhytaikaisia keskeytyksiä ovat syys-, joulu- ja hiihtoloma. Lukuvuosi päättyy pitkään kesäkeskeytysaikaan. Keskeytysajat ovat opettajille palkallista aikaa ilman työvelvoitteita.

Kesäkeskeytysajasta puhutaan opettajan kesäajan palkkana. Kesäajalta maksetaan palkkaa, jos palvelussuhde on voimassa ja opettaja ei ole virkavapaalla.  Sopimus ei sisällä mitään kesäpalkkamääräystä. Tämä ”kesäajan palkka” ei ole korvaus tehdystä työstä, vaan se korvaa puuttuvan vuosiloman.

Palkkaan kesäkeskeytysajalta on oikeutettu myös se vakituinen opettaja, joka on ollut koko työkauden poissa, mutta jolla on oikeus palata virkaansa vain kesäksi.  Tällöin määräaikaisen opettajan virkasuhde päättyy vääjäämättä. Laki ei mahdollista järjestelyä, jossa samassa virassa olisi yhtä aikaa kaksi opettajaa, joista kumpikaan ei ole virkavapaalla.

 

Puuttuvasta lomasta maksetaan aina korvausta

​Keskustelussa kesäpalkasta on nostettu esiin vakituisessa virassa olevan opettajan ja määräaikaisen opettajan yhdenvertaisuus. Onko määräaikainen opettaja yhdenvertaisessa asemassa suhteessa vakinaiseen opettajaan, jota hän sijaistaa ja joka palaa virkavapaalta kesäksi virkaansa?

Vastaavan yhdenvertaisuusvertailun voisi tehdä myös määräaikaisen koulun opettajan ja koulunkäynninohjaajan välillä tai määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan välillä. Vuosilomajärjestelmässä olevan ohjaajan ja varhaiskasvatuksen opettajan palvelussuhteet päättyvät ennen kesää, koska ei ole työtehtäviä ja palvelussuhdetta, joihin palkanmaksu perustuisi.  Määräaikaisen opettajan tilanne on samankaltainen. Vakituinen viranhaltija palaa virkaansa, jolloin määräaikaisen työ päättyy.

Kaikille määräaikaisille maksetaan puuttuvasta lomasta sopimusmääräyksiin perustuva korvaus. Se on tasoltaan ja perusteiltaan yhdenvertainen.  Yhdenvertaisuusvertailu vakinaiseen opettajaan ei ole perusteltua, koska kesäajan palkalla korvataan vakinaiselle opettajalle – on hän sitten ollut työssä tai virkavapaalla – vain puuttuvaa vuosilomaa.  Tämä järjestelmä ei ole lain eikä sopimuksenkaan vastainen.

 

16.6.2023