Työelämän kehittäminen
1
/2021

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö

Yhteistyö työelämän kehittämisessä jatkuu

Yhteistoiminnallinen työelämän kehittäminen jatkuu Kunteko 2020-ohjelman päättymisen jälkeen. Kehittämishankkeita ja toimintoja kootaan jatkossa Kuntatyö2030 -kokonaisuuden alle.

Piirros tekstistä Työelämän kehittäminen kannattaa

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet sopivat sopimusratkaisun 2020–2021 yhteydessä työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan kunta-alan työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa pääneuvotteluryhmän alaisuudessa valtakunnallista työelämän uudistamista.

Tavoitteena on edistää toimintatapojen uudistamista ja kehittämistä sekä huolehtia tuloksellisuudesta ja työelämä laadusta kuntatyöpaikoilla.

Työelämän kehittämisryhmän Tekryn tavoitteena on

  • Saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita.
  • Käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta ja työn murroksesta.
  • Laatia suosituksia tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta
  • Vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.  

Kunta-alan työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja kootaan Kuntatyö2030 -kokonaisuuden alle.

Työmarkkinaosapuolet sopivat myös, että  kunta-alan kehittämistekoja ja kiinnostavia ratkaisuja kootaan Tekojen torille.

Koronakokemuksia kartoitetaan

Tänä vuonna on alkanut Kekseliäät kehittäjät -hanke, jossa kartoitetaan kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa. Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. 

Hankkeessa toteutetaan 50 kehittämistyöpajaa. Työpajoissa haastatellaan kuntaorganisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia.

Työpajoissa kerätään kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, joita kootaan Tekojen torille. Kehittämistyöpajoja toteutetaan pitkin vuotta 2021.  Ensimmäiset työpajat järjestetään helmikuussa 2021.

Hankkeessa nostetaan myös esille kuntatyöpaikkojen kiinnostavia kehittämisratkaisuja viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa. Luvassa on myös teematyöpajoja kuntakentältä esiin nousevista teemoista. 

Digioivalluksia etsitään

KT:n ja Kuntaliiton yhteishankkeessa “Digitalisaatio ja työn murros” etsitään kuntakentältä  digitalisoitumista oivaltavasti hyödyntäviä esimerkkejä.

Hankkeessa etsitään vastauksia kysymyksiin, kuinka digitalisaatio muuttaa kuntatyötä? Missä ja miten muutos näyttäytyy?

Hankkeessa tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi ja arkipäiväistetään digitalisaatiota johdon, henkilöstön ja palvelujen käyttäjien näkökulmasta.

Tavoitteena on kerätä 15 kiinnostavaa digitalisaatioratkaisua eri puolilta Suomea ja kuvata ne kiinnostavalla tavalla. Ratkaisuja kerätään laajasti myös Tekojen torille. Niistä kerrotaan myös podcasteissa ja webinaareissa.


Kunteko.fi -sivusto on muutettu kuntatyo2030.fi -sivustoksi. Sivustolle kootaan käynnissä olevat hankkeet, toiminnot ja palvelut. Tekojen tori toimii sivuston yhteydessä. Sivustolta voi muun muassa ilmoittautua Kekseliäät kehittäjät -hankkeen työpajoihin.

18.2.2021

Yhteystiedot

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen