Työelämän kehittäminen
2
/2019

Kuva: Pixhill

Omaan työhönsä voi vaikuttaa

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on tärkeää hyvinvoinnille. Vuoden 2018 työolobarometrin ennakkotietojen mukaan työntekijät kokevat mahdollisuutensa aiempaa paremmiksi, vaikka barometri kertoo myös työpaikoilla toteutettavista muutoksista.

Värikäs nesteeltä näyttävä spiraali

Vuoden 2018 työolobarometrissa työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat kohentuneet edellisvuodesta kaikilla mittareilla mitattuna. Työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa hyvin työtahtiinsa ja työtehtäviinsä sekä työnjakoon ja työnteon paikkoihin.

Työpaikoilla toteutetaan muutoksia

Työolobarometri kertoo tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, työpaikalla toteutetuista muutoksista, uusien viestintävälineiden käytöstä sekä innovaatiotoimintaa tukevista työnteon tavoista, esimerkiksi yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksista.

Barometrissa kysytyistä organisaatiomuutoksista yleisin on tehtävien jakaminen uudelleen työpaikalla, josta kertoi miltei 60 prosenttia vastaajista. Lisäksi vajaa puolet sanoi, että työpaikalla oli otettu käyttöön uusia työmenetelmiä. Uusista tietojärjestelmistä raportoi 45 prosenttia.

Kun tarkastellaan niitä, joiden työpaikalla on tehty muutoksia, ja joilla muutokset ovat ainakin jossain määrin vaikuttaneet omaan työhön, kuntien palkansaajilla osuudet ovat suurimmat tehtävien jakamisessa ja uusissa menetelmissä.

Tietojärjestelmät ovat puolestaan tuoneet muutoksia omaan työhön useimmiten valtiolla työskenteleville. Teollisuuden palkansaajilla on ollut omaan työhön vaikuttaneita muutoksia kaikkein vähiten.

Työpaikalla tehdyt muutokset ovat sitä yleisempiä, mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse. Etenkin suurissa työpaikoissa uudet työmenetelmät ja tietojärjestelmät ovat vaikuttaneet monien arkeen.

Mahdollisuudet työn kehittämiseen hyvät

Työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet johdonmukaisesti. Peräti 55 prosenttia arvioi kehittämismahdollisuutensa hyviksi. Ylemmät toimihenkilöt arvioivat mahdollisuutensa peremmiksi kuin alemmat toimihenkilöt.

Kuntien työntekijöiden toiminnan kehittämisessä on nähtävissä selkeä nouseva trendi viiden viime vuoden ajalta. Julkisella sektorilla toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on jonkin verran yleisempää kuin yksityisellä sektorilla.

Osaamista kehitetään aiempaa monipuolisemmin

Osaamisen kehittäminen työssä on melko yleistä. Yhä useampi palkansaaja kokee oppivansa työssään. Palkansaajista noin neljä viidestä koki, että työpaikalla voi oppia koko ajan uusia asioita tai että työpaikalla on pyritty systemaattisesti vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Barometrin tulosten mukaan myös osaamisen kehittäminen työssä on moninaistunut ja tapahtuu usein itsenäisesti ja työtehtävien lomassa.

Työnantajan tarjoamassa koulutuksessa oli ollut 57 prosenttia vastaajista. Heistä suurin osa oli opiskellut omaan alaansa tai ammattiinsa liittyviä taitoja. Noin puolet oli opiskellut vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tai työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä taitoja.

Kokeiluihin kannustetaan enemmän

Työntekijöitä kannustetaan nykyisin enemmän kokeiluihin verrattuna 2000-luvun alkuun. Noin kolme neljästä palkansaajasta koki, että työpaikalla esimiehet suhtautuvat rakentavasti muutosehdotuksiin ja työpaikalla kannustetaan kokeilemaan uutta.

Ylemmät toimihenkilöt kokevat työpaikan toimintatavat kannustavammiksi kuin alemmat toimihenkilöt. Työntekijät ovat kaikkein kriittisimpiä.

Parhaimmillaan kunnissa ja yksityisissä palveluissa kolme neljästä koki, että työpaikalla kannustetaan kokeiluihin. Valtiolla ja teollisuudessa osuudet ovat selvästi pienemmät.

Tietoja työelämän kehittämiseen

Työolobarometrin 2018 tiedot perustuvat elo-syyskuun aikana tehtyihin puhelinhaastatteluihin. Kysymyksiin vastasi 1 650 palkansaajaa. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko maassa ja kaikilla sektoreilla.

Työolobarometri kertoo, miten palkansaajat kokevat työnsä arjen. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2019 aikana.

9.4.2019