Tilastot
6
/2018

Riikka Krause, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Naisvaltaisuus lisää määräaikaisuuksia

Kunta-alan naisvaltaisuus, vuorottelu- ja opintovapaat sekä projektityöt kasvattavat määräaikaisuuksien määrää. Eniten määräaikaisia on lääkäreissä, vähiten teknisessä henkilöstössä.

Nuoria lääkäreitä

Työsopimus tai virkasuhde solmitaan usein toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta perustellusta syystä voidaan työntekijä tai viranhaltija ottaa määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen. Syitä voivat olla esimerkiksi sijaisuus, avoimen toimen tai viran hoito tai työn projektiluontoisuus.

Kun neljä viidestä kunta-alalla työskentelevästä on naisia, on luonnollista, että henkilöstöä on myös perhevapailla suhteellisesti useammin kuin muilla sektoreilla. Tämän vuoksi sijaisten käyttö on kunta-alalla yleistä.

Myös vuorotteluvapaalle jääminen, jota kunta-alalla esiintyy muita sektoreita enemmän, lisää sijaisten määrää. Vuorotteluvapaalla olevan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija.

Yleisesti ottaen naiset myös opiskelevat työn ohessa miehiä enemmän. Kunta-alalla otetaan usein määräaikainen sijainen opintovapailla olevien tilalle.

Määräaikaisia myös ylimmässä johdossa

Yhden määräaikaisten palvelussuhteiden joukon muodostavat kunnan- ja kaupunginjohtajat, joilla määräaikaisten osuus on pysynyt 2000-luvulla hieman vajaassa kymmenessä prosentissa.

Toisen joukon muodostavat esimerkiksi erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärit, joiden opintoihin liittyvät määräaikaiset palvelussuhteet.

Avoimen viran tai toimen hoitajat ovat aina määräaikaisia. Kunta-alalla työskentelee myös erinäinen määrä projektihenkilöstöä. Tämä johtunee siitä, että moni kehittämisprojekti viedään läpi erillisen, organisaation ulkopuolisen hankerahoituksen avulla. Rahoitusjakson pituus määrittää projektin kestoa ja tätä kautta projektihenkilöstön palvelussuhteiden pituutta.

Määräaikaisten määrässä eroja sopimusaloittain

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä, palkkoja ja muita palvelussuhdetietoja. Tilastosta nähdään myös kuntasektorilla toimivien palvelussuhteen luonne ja esimerkiksi määräaikaisen henkilöstön lukumäärä. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee paljon sopimusaloittain ja ammattinimikkeittäin.

Tuoreimmasta palkkatilastosta selviää, että koko kunta-alan henkilöstöstä naisten osuus on 80 prosenttia. Kuntasektorilla työskentelevistä miehistä 24 prosenttia on määräaikaisia, kun vastaava luku naisilla on 22 prosenttia. 

Määräaikaista henkilöstöä on vähiten teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Sopimuksen piiriin kuuluvista 14 prosenttia on määräaikaisia. Eniten määräaikaisia löytyy lääkäreistä, joista 38 prosenttia on määräaikaisia.

Sopimusaloittain miehiä on suhteellisesti enemmän määräaikaisina KVTES:n sekä lääkärisopimuksen (LS) piirissä kuin naisia. Lääkäreissä miehiä on määräaikaisina 40 prosenttia, naisia 37 prosenttia. KVTES:n piirissä määräaikaisten miesten osuus on 31 prosenttia, naisten 22 prosenttia.

Määräaikaisuus vähenee iän myötä

Määräaikaisuudet painottuvat myös kunta-alalla työuran alkuun. Kun kuntasektorin alle 29-vuotiaista yli puolet on määräaikaisia, on vastaava luku 40–64-vuotiailla 14 prosenttia.

  Koko kunta-ala yhteensä
Yhteensä lkm 419 000
Naiset lkm 335 000
Miehet lkm 84 000
Naisten osuus 80 %
Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 22 %
Määräaikaisten osuus naisilla 22 %
Määräaikaisten osuus miehillä 24 %

13.12.2018

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT