Tilastot
5
/2018

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Yli 60-vuotiaiden määrä kuntasektorilla kasvaa

Väestön ikääntyminen näkyy myös kunta-alalla. 60 vuotta täyttäneitä työskenteli kuntasektorilla lokakuussa 2017 lähes 9 000 enemmän kuin vuonna 2010. Samalla kuntatyöntekijöiden kokonaismäärä on vähentynyt yli 15 000 työntekijällä.

Seniorimies pyöräilemässä maastossa muutaman muun kanssa

Kuntasektorin henkilöstössä yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2002 vain noin kolme prosenttia kuntasektorin henkilöstöstä oli täyttänyt 60 vuotta. 15 vuotta myöhemmin jo noin 12 prosenttia kuntasektorin työvoimasta oli vähintään 60-vuotiaita.

Sen sijaan nuoremman työvoiman eli alle 30-vuotiaiden osuus on pysynyt melko tasaisesti hieman yli 10 prosentissa. Noin viidennes kuntasektorin työvoimasta on 30–39-vuotiaita ja vajaa kolmannes 50–59-vuotiaita.

Kun vähintään 60-vuotiaiden osuus on kasvanut, on vastaavasti 40–49-vuotiaiden osuus pienentynyt. Heitä oli vielä 2002 noin kolmannes kuntasektorin työvoimasta ja he olivat suurin ikäryhmä. Nyt heitä on noin neljännes ja he ovat toiseksi suurin ikäryhmä 50–59-vuotiaiden jälkeen.

Yhä useampi yli 60-vuotias työskentelee kokoaikaisesti

Kuntasektorilla työskentelee osa-aikaisesti noin 13 prosenttia henkilöstöstä. Osa-aikaisuus on harvinaisinta 45–60-vuotiailla. Yli 60-vuotiailla osa-aikatyö on keskimääräistä yleisempää.

Noin neljä viidestä 60–62-vuotiaasta työskentelee kokoaikaisesti, kun vuonna 2010 vastaavassa ikäryhmässä osa-aikaisia oli noin 30 prosenttia. Yli 62-vuotiaista noin 25 prosenttia oli osa-aikaisia, kun vuonna 2010 osuus oli 29 prosenttia.

Kuntasektorilla työssä olevien 63–65-vuotiaiden määrä kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2017 mennessä yli 2 300 työntekijällä eli melkein neljänneksellä. Yli 65-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistui. Heitä oli yli 1 500 vuonna 2017.

Osa toimialoista ikääntyy toisia nopeammin

Iso osa kuntasektorin toimintoja on sosiaali- ja terveyspalveluja, joten näissä toiminnoissa työskentelee runsaasti  kuntasektorin henkilöstöä. Siksi kuntasektorin keskimääräinen vähintään 60-vuotiaiden osuuden muutos on hyvin lähellä näiden toimialojen vastaavaa muutosta. Sosiaalihuollon avo- ja laitospalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä on noussut vuodesta 2010 lähes 15 000:lla.

Koulutuksen toimialalla yli 60-vuotiaiden osuus on edelleen alle 10 prosenttia. Arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toimialoilla henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta 2010. Samaan aikaan näillä aloilla useampi kuin joka kuudes palkkaa saava työntekijä on jo täyttänyt 60 vuotta.

Tyypillisesti 50–64-vuotiaat työskentelevät kuntasektorilla vakituisissa palvelussuhteissa. Ryhmästä lähes 89 prosenttia on vakituisessa palvelussuhteessa, määräaikaisia on noin yhdeksän prosenttia ja työllistettyjä vajaa kaksi prosenttia. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneistä vakituisessa palvelussuhteessa on 75 prosenttia henkilöstöstä ja määräaikaisten määrä kasvaa neljännekseen. Nämä ovat todennäköisesti niitä henkilöitä, jotka työskentelevät eläkkeensä ohessa.

Ikärakenne toimialoittain 2010 ja 2017
Toimiala 60 v. täyttäneen henkilöstön osuus 2017, % Palkkaa saaneen henkilöstön määrä 2017 60 v. täyttäneen henkilöstö osuus 2010, % Palkkaa saaneen henkilöstön määrä 2010
Terveyspalvelut 12 124 629 8 128 286
Sosiaalihuollon avopalvelut 11 82 093 9 76 624
Koulutus 9 82 035 7 88 327
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 14 38 970 11 45 202
Sosiaalihuollon laitospalvelut 12 35 811 9 26 716
Kiinteistön- ja maisemanhoito 18 13 766 15 13 402
Ravitsemistoiminta 15 9 885 12 10 159
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 18 9 154 15 12 980
Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja m uiden kulttuurilaitosten toiminta 18 5 635 13 6 624
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 12 3 034 10 1 864

Eläköityminen vaikuttaa aloihin eri tavoin

Kuntasektorin ikääntyvä työvoima näkyy lähivuosina eläköityvien määrässä. Kevan tietojen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle jää noin 15,6 prosenttia kuntien eläkevakuutetuista.

Vuoteen 2027 mennessä eli seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityisi vajaa kolmannes kuntien työntekijöistä. Tieto koskee kaikkia eläkelajeja eli vanhuuseläkkeiden lisäksi myös työkyvyttö- myyseläkkeitä.

Kunta-alan eläköitymisessä on nimikkeittäin melko suuria eroja. Kuntasektorin suurin nimike on lähihoitajat, jossa eläköityviä on samassa suhteessa kuin kunta-alalla keskimäärin. Suurista nimikkeistä sairaanhoitajissa ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevissä eläköityviä on keskimääräistä vähemmän.

Sen sijaan sairaala- ja laitosapulaisissa ja yleissihteereissä eläköityminen on selvästi keskimääräistä suurempaa. Sairaala- ja laitosapulaisista jopa neljännes eläköityy seuraavan viiden vuoden aikana ja kymmenen vuoden aikana lähes puolet. Yleissihteereistäkin yli viidenneksen ennakoidaan eläköityvän seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Eläkevakuutettujen määrä ja eläköityvien osuudet nimikkeellä työskentelevistä
  Vakuutetut 31.12.2016 2018 - 2022 2018 - 2027
Lähihoitajat 54 519 15,8 31,3
Sairaanhoitajat 48 228 11,5 24,3
Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 46 672 13,3 27,4
Päiväkotien lastenhoitajat ym. 23 534 14,3 29,3
Sairaala- ja laitosapulaiset 17 108 25,3 46,2
Lastentarhanopettajat 16 424 11,4 24,8
Luokanopettajat 15 385 12,3 27,2
Sosiaalialan ohjaajat 14 716 12,1 25,7
Koulunkäyntiavustajat 12 379 12 25,3
Yleissihteerit 11 773 21,3 43,7

Taulukon lähde: Keva

25.10.2018

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT