Tilastot
2
/2018

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Eeva Anundi

Lääkärivajeessa pieniä muutoksia

Hammaslääkärivaje jatkaa pienenemistään, mutta täyttämättömiä lääkärin vakansseja on viime vuotta enemmän. Suurinta vaje on Kainuussa, Savossa ja Vaasassa. Erikoissairaanhoidossa vajetta esiintyy etenkin psykiatrian ja radiologian aloilla.

Hammaslääkärin instrumentteja ja potilas

Lääkärivajeet ovat viime vuosien selvitysten mukaan olleet melko pieniä ja vähenemään päin, mutta tilanteessa on alueellista ja ryhmäkohtaista vaihtelua.

Tuoreimmat luvut ovat lokakuulta 2017.

Terveyskeskuksissa lääkärivaje nousi hieman usean vuoden vähenemistrendin jälkeen. Täyttämättömiä lääkärintehtäviä oli perusterveydenhuollossa yhteensä 188,5, eli 4,8 prosenttia kaikista tehtävistä.

Täyttämättömien tehtävien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 50:llä. Myös ulkoistettujen tehtävien ja ostopalveluilla täytettyjen tehtävien määrä nousi noin 20:lla.

Terveyskeskusten lääkärien tehtävien kokonaismäärä oli tämän vuoden selvityksessä noin 3 900, kun viime vuonna tehtäviä oli 3 944.

Terveyskeskuksissa sijaisten ja määräaikaisten lääkärien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan kasvaneiden sisäänottojen myötä lääkärien määrä on lisääntynyt.

Vuonna 2007 sijaisilla täytettyjä tehtäviä oli noin 500, kun lokakuussa 2017 yli joka viides tehtävä eli noin 850 vakanssia oli täytetty sijaisilla.

Hammaslääkärien vaje puolestaan jatkoi laskuaan. Täyttämättä oli enää 5,2 prosenttia tehtävistä eli 104 vakanssia. Vielä neljä vuotta sitten täyttämättä oli lähes kaksinkertainen määrä tehtäviä.

Ulkoistettujen hammaslääkärien tehtävien määrä on yli puolittunut samalla ajanjaksolla. Hammaslääkärien tehtävien kokonaismäärä oli 2 015, kun neljä vuotta sitten tehtäviä oli 2 073.

Lääkäritilanne vaihtelee alueittain

Suurin vaje lääkäreistä oli Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa täyttämättä oli noin joka kuudes lääkärin vakanssi. Kaikki Kainuun hammaslääkärien tehtävät oli kuitenkin täytetty.

Myös Etelä-Savossa lääkärivaje oli yli kymmenen prosenttia, mutta hammaslääkärien tehtävissä vaje oli erittäin pieni.

Sen sijaan Keski-Pohjanmaalla lähes kaikki lääkärintehtävät oli täytetty, mutta hammaslääkärien tehtävistä joka kuudes oli täyttämättä.

Suurin vaje hammaslääkäreistä oli Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, joissa kummassakin lähes joka viides hammaslääkärin tehtävä oli täyttämättä. Näissä myös lääkärivaje oli keskimääräistä suurempaa, sillä lääkärintehtävistä useampi kuin joka kymmenes oli täyttämättä.

Myös Satakunnassa kummankin ryhmän vaje oli lähellä kymmentä prosenttia.

Palkkikaavio lääkärivajeesta sairaanhoitopiireittäin lokakuussa 2017

Erikoissairaanhoidossa alakohtaista vaihtelua

Erikoissairaanhoidossa avoimien lääkärintehtävien määrä nousi viime vuodesta noin viidelläkymmenellä ja vaje on 5,9 prosenttia. Tehtäviä ilmoitettiin kaikkiaan noin 8 550, joista täyttämättä oli noin 510.

Vaje on kasvanut Oulun sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla, mutta pienentynyt Turun ja Tampereen erityisvastuualueilla.

Hammaslääkärien tehtäviä erikoissairaanhoidossa ilmoitettiin noin 215, joista täyttämättä oli 2,6 prosenttia.

Eniten vajetta erikoissairaanhoidon lääkäreistä on psykiatrian ja radiologian erikoisaloilla, joissa noin 60 vakanssia eli vajaat yhdeksän prosenttia alojen tehtävistä on täyttämättä.

Suhteellisesti vaje on suurin päivystyksen ja akuuttilääketieteen alalla, jossa lähes 50 vakanssia eli noin joka kuudes vakanssi on täyttämättä. Myös lastenpsykiatriassa lähes 12 prosenttia viroista on täyttämättä.

Suurista erikoisaloista esimerkiksi anestesiologian ja tehohoidon, lastentautien ja naistentautien ja synnytysten vaje on pieni. Näillä paljon päivystävillä erikoisaloilla täyttämättä on vain noin kolme prosenttia tehtävistä.

Lääkärivaje sairaaloissa erikoisaloittain

Sairaaloiden työvoimaselvityksessä ei saatu tuoreita tietoja yhdestä sairaanhoitopiiristä, joten selvityksessä käytettiin kyseisen sairaanhoitopiirin osalta tietoja lokakuulta 2016.

Toisin kuin aiempina vuosina, nyt kaikista sairaanhoitopiireistä saatiin tieto myös erikoistuvien lääkärien viroista, minkä vuoksi virkamäärä on kasvanut viime vuosien selvityksiin verrattuna tuntuvasti. Edelleen yksi sairaanhoitopiiri kuitenkin käsittää vajeen muista poikkeavalla tavalla, eikä toimita tietoja vajeesta, mikä vaikuttaa tuloksiin.

KT Kuntatyönantajat, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto toteuttivat vuosittaisen selvityksen lääkärien työvoimatilanteesta lokakuussa 2017. KT vastaa työvoimatilanteen selvittämisestä erikoissairaanhoidossa ja työntekijäjärjestöt perusterveydenhuollossa.

22.3.2018

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT